Tijdelijk geen geld voor uitbreiding buurtpreventie in Maassluis

Maassluis 08.08.2015 – Maassluis Belang heeft collegevragen gesteld over buurtpreventie mede naar aanleiding van de uitzending


van TV Rijnmond van 21 juli 2015 waarin gesteld werd dat de buurtpreventie in Maassluis in het slop zit. Dit naar aanleiding van een inbraakgolf.

Bij deze treft u de beantwoording van de vragen aan.

1. In de kadernota is vastgesteld dat erjaarlijks een bedrag zou worden vrijgemaakt voor de buurtpreventie die al met succes in andere wijken draait. Waarom kan hiervoor geen geld vrijgemaakt worden voor aanschaf van de benodigdheden zoals hesjes, zaklantaams etc.?

Het bedrag dat in de kadernota is opgenomen is bedoeld voor de uitbreiding van het project buurtpreventie. Deze uitbreiding heeft reeds plaatsgevonden door uitbreiding van het aantal begeleidingsuren en de start van 2 nieuwe teams; in de Drevenbuurt  (zie foto) en Vertobuurt.

De vrijwilligers die als buurtprevent de straat opgaan, dienen in de ogen van het college goed toegerust te zijn voor de taak die zij hebben. Dat wil zeggen dat zij getraind worden in diverse situaties die zij op straat kunnen tegen komen, meldingen die vanuit buurtpreventie komen dienen een goede opvolging te krijgen en de vrijwilligers dienen goed herkenbaar te zijn. De extra middelen die middels de kadernota zijn vrijgemaakt zijn hiervoor ingezet.

2. lndien daar toestemming van de gemeenteraad voor nodig is, kunt u dan niet gebruikmaken van de diverse communicatiemiddelen welke aan raadsleden zijn verstrekt om alvast tijdelijke toestemming te verkrijgen?

Voor de verdere uitbreiding van het project zijn structurele middelen nodig. Het is aan de raad om hierover een gefundeerd besluit, op basis van een voorstel van het college, te nemen. Bovendien zijn er aan verdere uitbreiding van het project ook organisatorische consequenties verbonden.

3. Wanneer u van mening bent dat er na 23.00 uur geen voldoende back-up zou zijn van de politie, waarom wordt dan ook nu de preventie tot 23.00 uur geblokkeerd?

Bij de start van buurtpreventie is met de politie afgesproken dat tot 23.00 uur back-up gegarandeerd is. Alle teams buurtpreventie lopen dan ook tot uiterlijk 23.00 uur. Het college is van mening dat de veiligheid van de vrijwilligers voorop dient te staan, vandaar dat niet in de nachtelijke uren wordt gelopen. Bovendien vinden de meeste criminele activiteiten en overlastsituaties overdag plaats.

4. Bent u niet van mening, net als Maassluis Belong destijds als initiatiefnemer, dat juist het enthousiasme voor buurtpreventie vrijwilligers op deze wijze wordt gefrustreerd?

Het college hecht aan goede begeleiding en training van de vrijwilligers van buurtpreventie, waarbij buurtpreventie goed ingebed moet zijn in de organisatie. Juist hierdoor zijn en blijven de vrijwilligers gemotiveerd en enthousiast om een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk te leveren.

5. Bent u het met ons eens dat het draagvlak voor ondersteuning van buurtpreventie na aanvankelijke scepsis nu raadsbreed gedragen wordt en u als college in dit soort gevallen zelfstandig op kunt treden?

Het college treedt zelfstandig op binnen de door de raad gestelde (financiele) kaders. Voor verdere uitbreiding van buurtpreventie is besluitvorming van de raad noodzakelijk.

6. Kunt u ons toezeggen dat op zeer korte termijn hier een (tijdelijke) oplossing voor gevonden wordt?

Met de initiatiefnemer is afgesproken dat de burgemeester tijdens het zomerreces gesprekken zal voeren met diverse partijen en eind augustus opnieuw om de tafel te gaan om tot een structurele oplossing te komen. Wij zullen u hierover uiteraard informeren.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Maassluis,

de secretaris, de burgemeester,

Mr A.J.T. Korthout drs. J.A Karssen

2

Meer nieuws uit
Zoeken