Start Islamitisch onderwijs in Naaldwijk in augustus

De Lier 25.03.2022 – Het huidige college heeft aan de raad meegedeel dat basisschool Yunus Emre door de minister op het plan van scholen 2022 is geplaatst, met 1 augus­tus als startdatum.


Zowel de Raad van State als de Kroon hebben uitgesproken dat de ge­meente verplicht is om in de huisvesting van de school te voorzien. In december 2021 hebben wij de huisvestingsaanvraag van Yunus Emre goedgekeurd en op het huisvestingsprogramma 2022 geplaatst. Een nieuwe school kan op grond van de wet alleen op 1 augustus van enig jaar starten. Het bestuur van de school heeft aangegeven dat zij op 1 augustus 2022 willen starten met 55 tot 60 leerlingen.

Volgens de Wet op het primair onderwijs (WPO) heeft de school daarna acht jaar de tijd om door te groeien naar de voor Westland geldende stichtingsnorm van 257 leerlingen. Om op 1 augustus 2022 te kunnen starten moet het schoolbestuur uiterlijk 1 april 2022 een vergoe­ding voor de kosten van de opstartfase en de jaarlijkse vergoeding aanvragen bij het ministerie. Dit kan alleen als er een accommodatie beschikbaar is gesteld. In verband hiermee heeft het college in de vergadering van 22 maart 2022 besloten, het gebouw van de openbare Daltonschool aan de Savornin Lohmanstraat in Naaldwijk met ingang van het schooljaar 2022-2023 in gebruik te gege­ven aan Yunus Emre.

Om tot besluitvorming te komen zijn diverse huisvestingsopties onderzocht in meerdere kernen. Daarbij is gekeken of er een locatie te vinden is waar de school op 1 augustus 2022 kan starten met 55 tot 60 leerlingen. Al snel werd duidelijk dat de mogelijkheden beperkt zijn. Nieuwbouw is geen optie. Er is op korte termijn ook geen locatie beschikbaar waar de school tijdelijk in noodlo- kalen kan starten. Er is ook gekeken naar schoolgebouwen met (normatieve) leegstand. Burge­ meester en wethouders hebben de bevoegdheid om leegstaande ruimten in een school in (mede)gebruik te geven aan andere scholen. De onderstaande scholen/gebouwen met leegstand zijn in beeld gebracht en beoordeeld op geschiktheid voor het vestigen van Yunus Emre.

1. In De Lier staat het voormalige schoolgebouw aan het Achterlaantje leeg. Het gebouw is geda­ teerd waardoor deze kwalitatief (zowel functioneel als technisch) geen goede oplossing is voor het huisvesten van de Yunus Emre. De kosten om het gebouw voor een middellange- tot lange termijn gereed te maken zijn naar verwachting hoog. Een dergelijke investering staat niet in verhouding voor een school die nog moet bewijzen dat de stichtingsnorm van 257 leer­ lingen daadwerkelijk wordt gehaald.

2. Basisschool Blink in ‘s-Gravenzande heeft leegstand, maar is te krap voor twee scholen met groeibehoefte waardoor op korte termijn een huisvestingsprobleem zal ontstaan.

3. De Daltonschool in Honselersdijk heeft normatieve leegstaand, maar is niet passend te maken vanwege de noodzaak van het behouden van minimaal 3 lokalen. De school werkt door het lage leerlingenaantal met combinatiegroepen. Onderbouw en bovenbouw zijn niet samen te voegen.

De enige locatie die mogelijkheden biedt om Yunus Emre met ingang van het schooljaar 2022­ 2023 te huisvesten is de Openbare Daltonschool aan de Savornin Lohmanlaan in Naaldwijk (wijk Pijletuinen). Voor de Daltonschool wordt nieuwbouw voorbereid in de wijk Hoogeland in Naaldwijk. In deze wijk is geen basisschool. De planning voor de nieuwe locatie van de Daltonschool was ge­ richt op realisatie in 2023. Omdat er nog geen duidelijkheid is over de definitieve locatie ligt ople­ vering in 2025 meer voor de hand. Voor de school is vooruitlopend op definitieve huisvesting een tijdelijke locatie (instroompunt) gerealiseerd in Hoogeland. Er zijn eind 2020 twee leslokalen en een ruimte voor kinderopvang geplaatst. De school heeft nu dus een tijdelijke locatie in Hoogeland en een permanente locatie aan de Savornin Lohmanstraat. In totaal zitten er 69 kin­deren op de school. Ongeveer 25% zit in de tijdelijke locatie en 75% in de permanente locatie.

Realisatie van de nieuwe permanente locatie wordt pas in 2025 verwacht. Dit betekent dat de Dal­tonschool nog ruim 3 jaar op twee locaties is gehuisvest. De ervaring leert dat twee instroomloca- ties gedurende een langere periode ertoe leidt dat ouders afhaken. De tijdelijke locatie in Hoogeland heeft voor ouders nog niet de uitstraling van een volwaardige school. Als deze situatie nog langer duurt kiezen ouders voor een andere school. De verwachting is ook dat de instroom van nieuwe leerlingen op de locatie Savornin Lohmanstraat opdroogt. Ouders uit deze wijk zijn ervan op de hoogte dat deze locatie binnen een aantal járen vertrekt naar de wijk Hoogeland en kiezen voor een andere school. In stand houden van twee locaties totdat de nieuwbouw in Hoogeland gerealiseerd zal de groei van de Dalton school belemmeren. Stichting West Openbaar Onderwijs (WOO) heeft gelet hierop aangegeven alle leerlingen met ingang van het schooljaar 2022-2023 te willen huisvesten op de tijdelijke locatie In Hoogeland. Hiervoor moet een aantal tij­ delijke lokalen worden bijgeplaatst bij Daltonschool in Hoogeland. De school is dan in zijn geheel gehuisvest in de wijk Hoogeland. De verwachting is dat dit een positief effect heeft op het aantal inschrijvingen.

Aan het verzoek van WOO gaan wij medewerking verlenen. Na de uitbreiding verhuizen de leer­ lingen van de locatie Savornin Lohmanstraat met ingang van het nieuwe schooljaar naar de tijde­lijke locatie. Door de verhuizing ontstaat er met ingang van het schooljaar 2022-2023 ruimte voor Yunus Emre om te starten aan de Savornin Lohmanlaan. Het gebouw wordt dan gedeeld met ba­ sisschool De Regenboog. Deze school maakt gebruik van twee lokalen van de Daltonschool om de groei op te vangen. Kijkend naar het groeiperspectief van basisschool De Regenboog en Yunus Emre is geconcludeerd dat gezamenlijke huisvesting gedurende vier jaar mogelijk is bij een stabiele groei van beide scholen. Hierna heeft Yunus Emre meer ruimte nodig en zal een oplos­ sing gevonden moeten worden voor één van beide scholen. Dit vraagstuk wordt meegenomen in het vervolg op het integraal huisvestingplan (IHP) dat momenteel in overleg met schoolbesturen wordt opgesteld. Voor iedere kern wordt een gebiedsgericht plan uitgewerkt waarin de huisvestingsbehoefte van alle scholen in de komende zestien jaar wordt meegenomen.

Het WSKO en Yunus Emre hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen gezamenlijke huisvesting in de locatie aan de Savornin Lohmanstraat. Met deze oplossing zorgen wij ervoor dat voldaan wordt aan de wettelijke plicht om Yunus Emre met ingang van het schooljaar 2022-2023 te huisvesten. Daarnaast verwachten wij dat dit een po­sitief effect heeft op het aantal inschrijvingen bij de Daltonschool. De enige openbare school in de kern Naaldwijk.

Aan het geschikt maken van het gebouw voor gebruik door Yunus Emre zijn kosten verbonden. Deze zijn eind april/begin mei bekend. Yunus Emre heeft ook recht op een vergoeding voor de eerste inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair (OLP). Voor de huisvestingskosten was C 300.000,- en voor de eerste inrichting OLP € 150.000,- in de begroting opgenomen. Bij de begrotingsbehandeling zijn de ramingen uit de begroting geamendeerd. De Provincie Zuid- Holland (PZH) heeft in reactie daarop meegedeeld dat de kosten voor deze school verplichte uit­ gaven zijn die in de begroting moeten worden opgenomen. Ook wijst PZH erop dat zij ervan uit­ gaat dat bij de eerstvolgende begrotingswijziging de lasten weer zijn opgenomen in de begroting en meerjarenraming. Een voorstel tot begrotingswijzing wordt binnenkort aan de raad voorgelegd.

Oppositiepartijen Westland Verstandig en GBW hebben het college vrijdagmiddag in een brief verzocht o.a. dit besluit zo vlak voor de ’troonwisseling’ niet door te zetten, en dit aan de nieuwe wethouders over te laten. 

 

Meer nieuws uit
Zoeken