Westland kust moet meer toegankelijk worden

Wateringen 13.02.2012 – Zoals u weet (of nog niet red.) probeert CDA-Westland al een tijdje de duinen, die op grondgebied van Westland liggen, ook voor publiek toegankelijker en meer beleefbaar te maken.

Daarvoor hebben wij al eerder een initiatief via een motie genomen om wandelpaden naast oude en nieuwe fietspaden aan te leggen conform uitwerkingen in Westduinpark te Den Haag. Dit mede om de veiligheid van zowel wandelaars als fietsers te vergroten. Het voorstel werd door bijna de gehele Raad ondersteund, maar kon vanwege het tijdsaspect niet direct ingepast worden in door de provincie Zuid Holland (PZH) uit te voeren procedures en werkzaamheden in het kader van de verbreding van de kust.

In januari 2011 is er de toezegging gedaan aan de Raad door de portefeuillehouder dat er binnen 2 maanden een raadsvoorstel aangeboden gaat worden omtrent een kredietverstrekking voor wandelpaden. Die toezegging zou nu overgeheveld zijn aan commissie EFO.

Ook heeft de Raad in dezelfde motie de wens uitgesproken voor een geheel nieuw rolstoeltoegankelijk wandelpad langs Monster in de duinen. Hierover is al veel te doen geweest met Het Hoogheemraadschap Delfland (HHD) vanwege een later door de Raad uitgesproken en door PZH ondersteund verlangen om dit combineren met een fietspad. Vanwege de beschermingsfunctie van de duinen wil HHD dit fietspad daar echter niet, maar voor het wandelpad werd wel een opening gegeven. Daarover zou een overleg starten tussen de gemeente en HHD. Zie ook de bijbehorende motie uit juni 2010.

CDA-Westland is zich ervan bewust dat er mensen en organisaties zijn die de wandel- en fietspaden in de duinen niet zien zitten omdat dit de bestaande natuur in dit Natura2000 gebied zou kunnen aantasten. Om die reden loopt er nu bijvoorbeeld ook een bezwaarprocedure tegen de aanleg van een deel van de nieuwe fietsroute in Westland.

 

Een voorbeeld van een andere aanpak om een mooi en ook meer voor publiek beleefbaar natuurgebied te creëren is het Westduinpark in Den Haag, een Natura2000 gebied aan de kust tussen Kijkduin en Scheveningen.

Zo’n 1300 bomen zullen er gekapt worden omdat die er van nature niet thuis horen of om andere bomen juist lucht te geven, de zuidhellingen zullen helemaal vrijgemaakt worden van begroeiing onder andere door 1 meter grond geheel te zeven om bestaande plantjes niet terug te kunnen laten keren en uiteindelijk nieuwe (duin)plantjes een kans te geven.

Tenslotte zullen er zelfs duinen worden afgegraven terwijl elders juist weer gronden worden uitgegraven, bijvoorbeeld om duinpannen met water te creëren. Er komt om het landschap geen hek te staan, bestaand prikkeldraad wordt/is weggehaald, nieuwe grazers zullen de vegetatie op orde houden en mensen kunnen er echt van gaan genieten over allerlei paden, zoals wandel, fiets en ruiterpaden over vaak een natuurlijke ondergrond.

Aandacht voor natuur en recreatie hoeven elkaar duidelijk niet te bijten. Voor CDA-Westland is Westduinpark een voorbeeld van hoe ook met een Natura2000 gebied om kan worden gegaan.

Als wij dit voorbeeld betrekken op de Westlandse duinen, dan blijkt het geen probleem te zijn om de gewenste wandel- en fietspaden aan te leggen om onze duinen meer beleefbaar te maken voor publiek. CDA-Westland vraagt zich in dit kader ook af in hoeverre het nu bijna geheel beschermde gebied Solleveld niet iets meer opengesteld kan worden met vrij toegankelijke wandelpaden. Volgens onze informatie worden namelijk zowel Solleveld als Westduinpark door dezelfde organisaties beheerd en bevatten beide Natura2000 gebieden dezelfde hoge natuurwaarden.

De verplaatsing van camping Molenslag naar elders in Monster zou vanuit nieuwe omstandigheden beschouwd moeten worden. De huidige locatie ligt in een gebied waar men vanuit Natura2000-gedachte graag grijze duinen terug wil brengen in deze omgeving. Maar is het niet zo, dat er ten tijde van dit besluit nog geen sprake was van kustuitbreiding via nieuwe duinen en een zandmotor? Ook de nieuwe duinen en de Zandmotor zullen verstuiven en ook deze huidige campinglocatie zal daarmee te maken krijgen. Of zijn die nieuwe zandsuppleties (duinen en zandmotor) toevallig met grijs duinzand uitgevoerd? Wij vragen ons af of de doelstelling (vegetatie in grijze duinen) wel gehaald kan worden als er steeds ander zand overheen gaat komen. Wat CDA-Westland betreft is dit een van de redenen waarom de camping op deze strategisch goede locatie mag blijven zitten.

Tot slot willen wij nogmaals een lans breken voor een al dan niet tijdelijke parkeerplaats bij Schelpenpad aan de Haagweg die nu al makkelijk te verwezenlijken is. In uw antwoord op de rondvraag van CDA-Westland in de commissie Ruimte op 6 december 2011 gaf u aan dat u met dat besluit nog wil wachten door te gaan monitoren op bezoekers aan de duinen (ingang van het mooiste deel van onze duinen) en de zandmotor. Op een onlangs officieus en willekeurig uitgevoerd tijdstip werden al 75 auto’s geteld, die alle nu nog gebruik konden maken van parkeerplek op de Haagweg zelf.

Vanaf april is dat laatste (parkeren aan de Haagweg) niet meer mogelijk en zullen er gevaarlijke situaties ontstaan op de Haagweg omdat mensen toch naar de kust of specifiek de zandmotor willen. Dit doet het Westlands imago geen goed: volop reclame maken voor het mooie zandmotor project en daar nauwelijks of geen faciliteit zelf aan willen bijdragen.

In diverse officiële uitingen, ook van de gemeente Westland, worden de extra natuur- en recreatieve kwaliteiten van de duinen naar aanleiding van de verbreding van de kust en de aanleg de zandmotor geprezen. Het is tevens een officieel speerpunt geworden in de Zuidelijke Randstadvleugel. Zoals wij hier geschetst hebben, is er veel meer mogelijk dan tot nu toe gedacht is. Dat laten de huidige werkzaamheden in Westduinpark wel zien.

Dit brengt ons tot de volgende vragen; 

  1. Bent u het met ons eens dat de duinen op Westlands grondgebied in vergelijking met het nabijgelegen Natura2000-gebied Westduinpark nu te strikt beschermd worden?
  2. Bieden de werkzaamheden, zoals die nu in Westduinpark uitgevoerd worden, ook voor Westland en andere betrokkenen betere kansen om versneld de gewenste wandelpaden aan te leggen om daarmee onze duinen ook voor publiek toegankelijker te maken?
  3. Wat zijn de mogelijkheden voor de gemeente Westland om Solleveld meer open te stellen voor publiek conform criteria die gelden voor Westduinpark? Wilt u die mogelijkheden ook benutten?
  4. Bieden de nieuwe omstandigheden rond camping Molenslag nu ook aanknopingspunten om de camping op deze locatie te kunnen handhaven, waarbij de camping zich op een natuurlijke wijze wil aanpassen aan de omgeving?
  5. Is het toch niet veel verstandiger om nu al, al dan niet tijdelijk, parkeerplaats(en) aan te leggen bij het Schelpenpad aan de Haagweg om daarmee onder andere gevaarlijke situaties op de Haagweg in de zomermaanden te voorkomen, en om het imago van Westland te vergroten ten aanzien van eigen inspanningen rond de zandmotor?

De fractie van CDA-Westland verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van CDA-Westland,

Jan van Rossum

Meer nieuws uit
Zoeken