Kinderspeelplaats bij Maris in Monster wordt vervangen

Monster 15.04.2022 – Op 23 maart hebben B&W vragen ontvangen van de fractie WV over het opknappen van de kinderspeelplek gelegen aan de Maris te Monster.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.


Foto Googlemaps

Vraag 1
Is het College bereid om te bezien in hoeverre de betreffende speelplek voor jonge kinderen kan worden “aangekleed”, zodat het aanzien verfraaid wordt?

Antwoord 1
De speeltuin gelegen aan de Maris in Monster heeft het einde van zijn levensduur bereikt. Dit jaar zijn wij dan ook voornemens deze speelplek te vervangen. Dit staat gepland in de tweede helft van 2022. Bij deze vervanging zullen we ook de mogelijkheden bekijken om deze speelplek te vergroenen. Hierbij opgemerkt dat de fysieke ruimte hiervoor beperkt aanwezig is.

Vraag 2
Een aantal bewoners van de Maris wil graag een burgerinitiatief voor het onderhoud van het groen de Maris. Kan daar door het College contact voor worden opgenomen met de buurt, zodat een en ander snel kan worden gereld in het kader van het uitdaagrecht?

Antwoord 2
Wij ondersteunen burgerinitiatieven. Via het instrument Buurt in Uitvoering kunnen onze inwoners een verzoek indienen. Naast Buurt in Uitvoering kunnen bewoners de gemeente uitdagen om de uitvoering van een gemeentelijke taak over te nemen, als zij denken deze taak beter en/of goedkoper uit te kunnen voeren. Dit uitdaagrecht is in december door de gemeenteraad opgenomen in de Verordening participatie en uitdaagrecht Westland 2021.

Meer nieuws uit
Zoeken