Hervormde kerk Poeldijk viert 40 jarig jubileum

Poeldijk 28.05.2023 – Gemeente van Poeldijk is 40 jaar jong. Op 2 januari dit jaar was het 40 jaar geleden dat de eerste kerkenraad van de toen nog Hervormde gemeente Poeldijk in wording werd bevestigd.


Jan Bogaard vertelt: ‘Voorafgaande aan deze bevestiging was sinds 1974 de vereniging Evangelische Samenkomsten actief. Zij ontstond uit een initiatief van de Chr. Jongerenvereniging om maandelijks een jeugddienst te organiseren.

In 1982 werd op de jaarvergadering van de vereniging het besluit genomen om te onderzoeken of de stichting van een kerkelijke gemeente in Poeldijk mogelijk was. Hervormden die in Poeldijk woonden behoorden kerkordelijk tot de Hervormde gemeente van Monster en de Gereformeerden tot de Gereformeerde kerk van Monster. Kerkordelijk moest door de Hervormden een verzoek worden ingediend bij de classis Delft van de Nederlands Hervormde kerk. Voor de Gereformeerden ging de via de kerk waartoe ze behoorden dus in dit geval de Gereformeerde kerk van Monster.

Helaas nam de kerkenraad van de Gereformeerde kerk een negatief besluit en wilde niet meewerken aan de vorming van een Protestantse gemeente in Poeldijk. Op 22 juli 1982 werd een verzoek bij de Hervormde classis ingediend om tot een gemeente in Poeldijk te mogen komen. Binnen 6 weken was er al een antwoord en verklaarde de classis per 1 september 1982 tot gemeente in wording. Dat betekende dat de voorbereiding konden worden gestart.

Op 2 januari 1983 werd de Hervormde gemeente te Poeldijk geïnstitueerd en werd de eerste kerkenraad bevestigd. Voorganger in deze dienst was ds. N.J.M. Hoogendijk, scriba van de classis Delft. De nieuwe gemeente in wording was mede door het wegvallen van de Gereformeerden uit Poeldijk maar klein in getal. Desondanks kon op zondag 13 januari 1985 ds. A. Oliemans als bijstand in het pastoraat voor 1 dag per week worden verbonden aan de gemeente. Hij werd opgevolgd door dhr. W. de Bone die als pastoraal werker op 13 april 1986 begon.

In april 1989 vertrok dhr. De Bone naar Schiedam en kwam per 1 juni 1990 ds. B.K.W. Dijkstra als emerituspredikant van Ter Heijde aan Zee naar Poeldijk. Samen met zijn vrouw betrokken zij een huis in Poeldijk en daarmee was de gemeente weer een stap verder in haar opbouw. Alle sacramenten en ambtelijke handelingen werden nu door de “eigen” voorganger verricht.

Ds. Dijkstra beëindigde zijn werkzaamheden voor de gemeente per 1 september 1995. Inmiddels was de gemeente zover gegroeid in aantal dat een predikantsplaats kon worden gesticht. Na bevestiging van een dienstdoende predikant wordt dan de gemeente “echt” een zelfstandige gemeente en verdwijnt de toevoeging “in wording”

En hoewel de gemeente nog steeds niet groot in aantal functioneert zij 40 jaar na haar stichting nog steeds als een actieve en bloeiende gemeente met een voltallige kerkenraad en een fulltime predikant. Alle dank gaat dan ook uit na God, die in de afgelopen jaren de gemeente nabij was en de gemeente van Poeldijk zegende bij alles wat zij mocht zijn en doen.

Daarom zal op D.V. donderdag 8 juni een DANKDIENST worden gehouden. Wij roepen alle leden, maar ook allen die zich om wat voor reden dan ook verbonden weten met de gemeente van Poeldijk, om deze dienst bij te wonen. De dienst begint om 20.00 uur.

Kerkgebouw
De nieuwe kerkelijke gemeente van Poeldijk kon tegen een zeer redelijke vergoeding gebruik maken van gebouw “De Fontein”. Dit gebouw werd gebruikt als kleuterschool maar ook de Chr. Jongeren Vereniging, De Ned. Christen Vrouwenbond, Chr. gemengd koor “Immanuel” maakten gebruik van dit gebouw.

In 1986 kwam voor de School met de Bijbel de mogelijkheid om te gaan verhuizen naar de dorpskern en daarmee ging ook de kleuterschool mee. De stichting die gebouw De Fontein beheerde was nauw verbonden met de school en besloot om niet alleen de school maar ook De Fontein te verkopen. Wel zou de opbrengst van De Fontein beschikbaar komen voor een eventueel nieuw te realiseren gebouw.

In de nieuwe locatie van de school was in elk geval geen ruimte meer om kerkdiensten te houden. Goede raad is duur maar de zeer jonge Hervormde gemeente besloot toch maar om te gaan onderzoeken of het bouwen van een eigen kerk tot de mogelijkheden zou behoren.

Na veel wikken en wegen werd besloten tot de bouw van onze huidige kerk. We hopen in een latere bijdrage nog eens terug te blikken op alles wat daar aan vooraf ging. In elk geval mocht op 8 juni 1988 ons kerkgebouw in gebruik worden genomen en dat willen wij 35 jaar laten op dezelfde datum D.V. vieren in een Dankdienst.’

Meer nieuws uit
Zoeken