Coalitiepartijen Delfland blij met anders baggeren

Delfland 06.04.2024 – De coalitiepartijen CDA-CUSGP, BBB, VVD, Natuurterreinen BVNLzijn verheugd dat het Hoogheemraadschap van Delfland ook gaat baggeren voor betere waterkwaliteit.


Voorheen gebeurde dat voornamelijk om de doorstroming van de sloten op gang te houden. “Een echte trendbreuk,” zegt verantwoordelijk hoogheemraad Manita Koop.

Het baggerbeleid van Delfland wordt geactualiseerd. Uit een onderzoek van de Rekeningcommissie uit 2022 bleek dat het baggerbeleid van Delfland verouderd was omdat geen rekening gehouden wordt met waterkwaliteit, biodiversiteit en recreatie. Alle watergangen werden eens in de 8 jaar gebaggerd, terwijl soms eerder baggeren nodig is en soms juist langer gewacht kan worden. Schone baggerspecie kan veel meer in het gebied worden verwerkt in plaats van afgevoerd. Delfland onderhoudt de watergangen al jarenlang om ervoor te zorgen dat het water goed kan doorstromen. Een te dikke sliblaag kan de waterafvoer verhinderen en sneller leiden tot wateroverlast. Maarten Jansen namens het CDA: “In het nieuwe beleid wordt rekening gehouden met meerdere doelen zoals waterkwaliteit, wateroverlast, biodiversiteit, circulariteit, recreatie en kostenefficiëntie. Denk daarbij aan het beperken van wateroverlast, het behouden en verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en het saneren van vervuilde waterbodems.”

Dit betekent dat er meer maatwerk komt voor het baggerwerk. Per watergang bepalen we vanaf nu ook of we tot de leggermaat baggeren of dat we de werkzaamheden dieper uitvoeren. En we bekijken wat nodig is om de ecologische of chemische waterkwaliteit te bevorderen. Door data gestuurd baggeren kan mogelijk ook voorkomen worden dat er weer in het broedseizoen gebaggerd moet worden. Hiervoor gelden overigens zeer strenge ecologische werkprotocollen.

Ton van Winden (Schipluiden) namens fractie Ongebouwd: “Een andere aanpak is om ook het baggerwerk voor gemeenten uit te voeren. Dit levert een kostenreductie op en kunnen de beleidsdoelen ook in stedelijk gebied behaald worden. Wij agrariërs kunnen het dan in het buitengebied zelf blijven doen en de schone bagger op het land uitrijden.” De gezamenlijke coalitiepartijen zijn dan ook blij dat ook op het baggerbeleid en sprake is van een trendbreuk en verbetering ten opzichte van het verleden.

Meer nieuws uit
Zoeken