Gemeente Maassluis blijft bij bronscheiding van afval

Maassluis 15.05.2022 – Begin april heeft de fractie Forum van Maassluis collegevragen gesteld ten aanzien van afvalscheiding in de gemeente.


B&W hebben de vragen als volgt beantwoord.

Inleiding
Zeer recentelijk hebben de gemeenten Amsterdam en Utrecht een proef gedaan om te zien of na-scheiden beter zou zijn dan het bron-scheiden van het huisafval zoals nu de gemeente Maassluis gaat instellen.

Uit de proeven is gebleken dat bij bron-scheiding slechts 26% werd gerealiseerd en dat bij na-scheiden 51% werd gerealiseerd van het beoogde PMD afval. Daarnaast nog eens de aanzienlijke kosten voor het aanschaffen van de diverse soorten afvalbakken voor de inwoners.

De fractie van Forum voor Maassluis heeft de volgende vragen daarover aan het college gesteld.

1. Bent u bekend met deze rapporten en constateringen van de gemeenten Amsterdam en Utrecht

Wij zijn bekend met genoemde rapporten en constateringen van afvalscheiding in grote steden. Het zijn voornamelijk de grote steden met veel hoogbouw en sociale aandachtsgebieden die kiezen voor een nascheidingsroute. Alleen de stroom van PMD is na nascheiding geschikt voor hergebruik. De overige grondstoffen zoals GFT, papier, glas en textiel kunnen er niet via nascheiding worden uitgehaald. Deze stromen kunnen er beter worden uitgehaald via bronscheiding. Onderzoek in andere gemeenten naar de voor- en nadelen van bronscheiding van PMD versus nascheiding toont aan dat in het geval van een goede inzamelrespons bronscheiding van PMD op de drie belangrijkste aspecten -kosten, milieu en gedrag- beter scoort dan nascheiding. De verschillende inzamelbedrijven zoals AVRI, Avalex en Reinis hebben ook gekozen voor bronscheiding en zijn hier positief over.

2. Zo ja, neemt u het eerder genomen besluit in overweging?

De raad van Maassluis heeft op 19 november 2019 gekozen voor bronscheiding. Dit op basis van een door Stantec opgesteld scenario-onderzoek waarbij ook nascheiding is bekeken. Voor Maassluis levert bronscheiding voor alle grondstoffen een beter resultaat op dan alleen nascheiding van PMD. De raad heeft op 18 mei 2021 een implementatieplan voor “Omgekeerd Inzamelen” vastgesteld. Om de motivatie voor bronscheiding van andere stromen op peil te houden moet een heldere boodschap richting inwoners worden gecommuniceerd. Nascheiding van PMD kan bij inwoners een negatief effect hebben op de scheidingsbereidheid ten aanzien van andere grondstoffen. Wij blijven de landelijke ontwikkelingen volgen. Op dit moment is heroverweging van ons besluit niet aan de orde.

3. Zo nee, gaat u de informatie hierover tot u nemen?

Zie antwoord vraag 1 en 2.

4. Heeft u reeds inzicht en resultaten verkregen van de uitgevoerde pilotproef bij de Zwaluwflat?

De proef is naar tevredenheid verlopen. De PMD container werd in het begin niet intensief gebruikt. Gezien de ledigingen is dit beter geworden. Door de toename van PMD is er minder restafval ontstaan en hebben we de restafvalcontainers ook minder vaak hoeven te ledigen. Ook waren er bij de start enkele storingen met pasjes. Daar waar nodig zijn nieuwe pasjes uitgeleverd en inmiddels zijn de storingen verholpen.

5. Bent u bereid deze met de gemeenteraad te delen Afhankelijk van uw antwoord hebben wij reeds een motie Afvalscheiding in voorbereiding?

Onze bevindingen, inzichten en resultaten van de proef zijn niet vastgelegd in een rapportage. De toekomstige bevindingen zijn wij bereid met u te delen. Wij blijven de situatie monitoren, juist ook als het aantal adressen naar “Omgekeerd Inzamelen” groeit. De stand van zaken zullen we via diverse (bestuurs-) rapportages met u delen.

Wij vertrouwen er op uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

Meer nieuws uit
Zoeken