Gemeenteraad Westland wil geen grootschalige windturbines

Maasdijk 07.07.2015 – Maandenlang heeft De Actiegroep TEGENWIND-MOLENS gestreden om te voorkomen dat er op Honderdland in Maasdijk windturbines worden gebouwd.


Iedere raadsfractie is door de Actiegroep benaderd en er hebben gesprekken plaatsgevonden met de raadsfracties waarbij door middel van inhoudelijke argumenten is getracht aan te tonen dat de locatie A20 (Honderdland) geen geschikte locatie is voor windturbines en onevenredig schadelijk is voor de inwoners van Maasdijk. Ook zijn er door de Actiegroep alternatieven aangedragen. Dit heeft vooralsnog tot een groot succes geleid in de gemeenteraad van Westland.

Op 30 juni 2015 waren vele Maasdijkers naar de raadszaal gekomen en heeft de gemeenteraad zich uitgesproken tegen grootschalige windturbines langs de A20 locatie (Honderdland) in Maasdijk. De locatie wordt niet geschikt geacht door de raad. Er zijn in totaal 1222 handtekeningen verzameld tegen de komst van windturbines in bewoonde gebieden. Deze zijn overhandigd aan burgemeester van der Tak.

Er zijn twee moties (uitspraken van de gemeenteraad) aangenomen door de gemeenteraad. De eerste motie verzoekt het college de provincie te laten weten dat de gemeente Westland niet zal meewerken aan ruimtelijke-ordeningsprocedures voor de realisatie van grootschalige windmolens en de initiatiefnemers door te verwijzen naar de provincie. Deze motie werd door iedere fractie in de gemeenteraad gesteund.

Een tweede motie werd gesteund door een raadsmeerderheid van Westland Verstandig, GBW, LPF-Westland en CDA. In deze motie spreken genoemde partijen, die een raadsmeerderheid vormen, zich uit dat bij de dorpskern Maasdijk geen grootschalige windturbine (ashoogte hoger dan 45 meter) mag worden gebouwd vanwege aantasting van het leefklimaat. Datzelfde geldt voor een windturbine groter dan 30 Kw in het gebied A20 nabij de dorpskern Maasdijk. Tevens wordt in de laatste motie het college verzocht om dit standpunt kenbaar te maken aan de provincie en de provincie duidelijk te maken af te zien van een inpassingsplan.

Of de provincie tóch tegen de uitspraak van de raad het besluit van de raad een inpassingsplan zal maken, valt nog te bezien, maar voorlopig is de eerste belangrijke hobbel genomen.

Actiegroep TEGENWIND-MOLENS

 

Meer nieuws uit
Zoeken