PvdA Maassluis niet gerust over kwijtscheldingsbeleid Delfland

Maassluis 14.08.2015 –  Naar aanleiding van het coalitieakkoord van het nieuwe rechtse college van het Hoogheemraadschap Delfland,


waarin is aangekondigd dat het kwijtscheldingsbeleid voor de waterschapsbelasting wordt afgeschaft, heeft de PvdA fractie een aantal vragen, die ook door onze collega’s in andere gemeenten zijn ingediend.

PvdA Maassluis niet gerust over kwijtscheldingsbeleid Delfland

Het nieuwe college van het hoogheemraadschap heeft afgesproken de kwijtschelding van de zuiveringsheffing in stappen af te gaan bouwen voor de inwoners met de laagste inkomens. In 2016 is, als aan alle randvoorwaarden is voldaan, nog maximaal 50% van de zuiveringsheffing kwijt te schelden en in 2017 is kwijtschelding van de zuiveringsheffing niet meer mogelijk.

Het verlagen en afschaffen van de kwijtscheldingsregeling leidt ertoe dat de inwoners met de laagste inkomens er flink op achteruit gaan, terwijl deze groep het al heel moeilijk heeft. Een inkomen uit bijstand zou in theorie voldoende moeten zijn om lokale heffingen te kunnen voldoen. Het Nibud heeft aangegeven dat dit niet het geval is en dat strookt ook met de ervaringen van mensen in die positie en die van de voedselbank. Gezinnen in de bijstand komen structureel geld tekort.

Aangezien bij het geheel of gedeeltelijk vervallen van de kwijtscheldingsregeling de financiële positie van de betrokken burgers verslechtert, is mogelijk dat de gemeenten in het hoogheemraadschap via de bijzondere bijstand moeten bijspringen om de effecten op te vangen. Dan betalen uiteindelijk gemeenten de bezuinigingen van het hoogheemraadschap.

De PvdA-fractie stelt daarom de volgende vragen;

1. Bent u bekend met bovenstaand voornemen van het college van het Hoogheemraadschap Delfland?

2.Erkent u de financiële gevolgen van de afbouw van de kwijtschelding van de waterschapsheffingen van het Hoogheemraadschap Delfland voor de gemeente?

3. Wat is het standpunt van het college hierin? Deelt u de opvatting van het college van Vlaardingen dat dit ‘volstrekt onaanvaardbaar’ is?

4.Welke acties heeft uw college ondernomen om de gevolgen van het voornemen van het Hoogheemraadschap niet voor rekening van de gemeente te laten komen?

5.Heeft u hierover gesproken met de betrokken gemeenten en gaat u gezamenlijk of apart een reactie sturen aan het Hoogheemraadschap Delfland?

6.Weet u of de provincie Zuid-Holland een reactie gaat sturen naar het Hoogheemraadschap Delfland? Zo ja, wat de strekking van de boodschap is?

Meer nieuws uit
Zoeken