Stand van zaken arbeidsparticipatie en discriminatie van allochtonen in Maassluis

Maassluis 26.06.2015 – PvdA Maassluis heeft een aantal collegevragen gesteld met betrekking tot de arbeidsparticipatie en discriminatie op arbeidsmarkt van allochtonen.


Op zaterdag 21 maart 2015 kwamen via de media meerdere artikelen naar buiten over de slechte positie van allochtonen op de arbeidsmarkt. Vrijwel nergens in Europa zijn de arbeidskansen van allochtonen zo slecht als in Nederland. Ook in landen als Frankrijk, Italie en Spanje, waar de werkloosheid veel hoger is, zitten minder allochtonen thuis dan in Nederland. Van de autochtone beroepsbevolking heeft 77,1 procent betaald werk, terwijI van de allochtonen nog niet de helft (49,5 procent) werk heeft.

Verontrustend om te lezen is dat ook de hoogopgeleide allochtonen veel vaker werkloos zijn dan autochtonen met hetzelfde opleidingsniveau. Discriminatie lijkt hier dus duidelijk een rol te spelen. Ook zitten er meer niet westerse allochtonen dan ooit in de bijstand. Een op de zeven niet-westerse allochtonen tussen de 15 en 65 jaar heeft een bijstandsuitkering, onder autochtonen is dat een op de 44.

In reactie op de vragen die de PvdA nav dit bericht heeft gesteld, laten B&W Maassluis u het volgende weten:

1. Beschikt het college over actuele cijfers van de arbeidsparticipatie van allochtonen in Maassluis? Klopt het dat het landelijke beeld zich ook in Maassluis voordoet?

Het college beschikt niet over actuele cijfers van de arbeidsparticipatie van allochtonen in Maassluis. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is registratie van etnische persoonsgegevens niet toegestaan.

Wel wordt in de maandelijks rapportage met betrekking tot het uitkeringsbestand, globaal gerapporteerd over de herkomst van de uitkeringsgerechtigden. Hieronder het overzicht uit de rapportage van maart 2015 (over de maanden januari, februari en maart 2015).

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het landelijke beeld, zoals u weergaf in uw schrijvenl, zich ook in Maassluis voordoet.

2. Wat doet het college binnen de eigen organisatie, contractpartners, opdrachtnemers en daarbuiten om gelijkwaardige arbeidsparticipatie van allochtonen te verhogen? En hoe succesvol zijn deze inspanningen.

Het college is continu bezig om de totale doelgroep werkzoekenden onder de aandacht te brengen bij werkgevers, met als doel de arbeidsparticipatie van personen uit de doelgroep te vergroten.

Recentelijk is, bij Dukdalf Talent de eerste training TOEK EN TAAL afgerond. Vanuit deze groep zijn een drietal mensen aangemeld voor het MVO-project van Melior (MVO werkt!). Dit houdt in dat de mensen na een succesvolle stage (inwerkperiode) van twee maanden een halfjaarcontract geboden krijgen in de tuinbouw. De training TOEK en TAAL richt zich op het activeren van mensen met een taalachterstand.

Om de participatie van, met name de uitkeringsgerechtigden met een allochtone achtergrond, te verhogen, wordt vrijwilligerswerk bij de Turkse Moskee gestimuleerd en doen personen uit deze doelgroep mee in de training ‘Op weg naar Succes’. Ook zijn er gesprekken met de Ibrahim Moskee om te kijken hoe, in samenwerking met de Moskee, participatie bevorderd kan worden.

Verder wordt, in gemeentelijke aanbestedingstrajecten, de social return bepaling opgenomen, om arbeidsplaatsen te bevorderen voor de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam met een afstand tot de arbeidsmarkt of langdurig werklozen.

De gemeente Maassluis zelf kent geen doelgroepenbeleid. Alle beschikbare vacatures worden geplaatst op de site van de gemeente. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen met een beperking of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vacatures worden ook gedeeld met het participatiebedrijf en de werkzoekenden binnen de gemeente Maassluis.

Bij invulling van een vacature wordt gekeken naar wie het meest geschikt is en bij wie de gewenste kwaliteit aanwezig is om goed de functie te kunnen vervullen; ongeacht leeftijd, etniciteit of religie. Hierbij moet opgemerkt worden dat door de personele taakstelling en de krapte op de arbeidsmarkt de afgelopen vier jaar relatief weinig externe vacatureruimte binnen de organisatie is ontstaan.

De gemeente Maassluis voldoet wel in materiele zin (wij hebben geen structurele vacatureruimte om aan de wens te voldoen) aan arbeidsparticipatie als het gaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maassluis is hier een voorloper in, gezien de quotumregeling die gesteld is door de Overheid. Wij bieden werk in detacheringvorm aan door diensten aan te bieden in de schoonmaak, catering en archivering.

Klanten van afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijven tevreden

Deze diensten worden verzorgd door medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening en de doelgroep van de afdeling sociale zaken en werkgelegenheid. Ook in aanbestedingstrajecten hebben wij een Social Return bepaling opgenomen, zodat de aanbestedende partij een opgave heeft om in te spelen op de arbeidsparticipatie zoals hierboven beschreven. Daarnaast hebben wij ook werkervaringplekken op diverse afdelingen. Deze zijn ook bedoeld voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het creeren van structurele vacatureplekken in onze organisatie betekent dat er geld vrij gemaakt moet worden om deze vacatures te kunnen invullen.

Binnen de gemeente Maassluis hebben wij stagebeleid, gericht om jongeren de kans te bieden om ervaring op te doen (aanbod gestuurd). Gezien de vraagstelling en de uitstroom van medewerkers op basis van leeftijd zullen wij ook vraaggestuurde stageplekken creeren om kansen te bieden aan jongeren en op deze wijze ook kennis binnen te halen. Denk hierbij aan traineeships en BBL stageplekken. Als gemeente zijn we eigenrisicodrager in het kader van de WW (38 maanden doorbetaling in het uiterste geval) en gezien de taakstellingen waar wij mee te maken hebben, zijn we hier in het verleden altijd zeer voorzichtig mee geweest.

3. Wat heeft u gedaan en wat voor resultaat heeft u geboekt op onderstaande afspraken uit het coalitieakkoord:

Met een regionale aanpak willen we samen met het bedrijfsleven de werkloosheid terugdringen. Extra aandacht en inzet voor Maassluise (allochtone) jongeren en ouderen is daarbij hard nodig.

Als gemeente geven we het voorbeeld en motiveren en inspireren we het bedrijfsleven om ook verantwoordelijkheid te nemen om iedereen mee te kunnen laten doen in onze samenleving.

De gemeentelijke organisatie zorgt zelf voor voldoende stageplekken c.q. werkervaringsplekken. De gemeente heeft deze al, maar zal significant meer plekken creeren. Ook worden er werkervaringsplekken gereserveerd voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten.

Het streven is om het bedrijven eenvoudiger te maken werkervaringsplaatsen te creeren. Als bedrijven meer van dergelijke plaatsen hebben, nemen zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en worden meer mensen naar werk of zelfs aan werk geholpen.

Zie de hierboven gegeven beantwoording bij vraag 2.

Daarnaast zijn er, in samenwerking met Vlaardingen en Schiedam, in de voorbereiding op Stroomopwaarts, al verschillende bijeenkomsten met werkgevers geweest om hen te informeren over de gevolgen en mogelijkheden die er zijn op grond van de Participatiewet, zoals het invullen van de garantiebanen.

4. Wat heeft u gedaan met onze oproep in de commissievergadering eind 2014 om werkgevers aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en om jongeren van aIle komaf een kans te geven?

Dit wordt meegenomen in de gesprekken die er zijn met werkgevers, zie ook de beantwoording op de vorige vragen.

5. Bent u bereid om samen met bedrijfsleven, onderwijs en andere maatschappelijke partners in de stad een actieplan te maken om de participatie te verhogen? Bent u het met ons eens dat daarbij een concrete, afrekenbare doelstelling hoort om uw eigen organisatie en de werkgevers te stimuleren om van mooie woorden ook echte daden te maken?

Wij zijn zeker bereid om hierover, binnen MVS, afspraken te maken met het bedrijfsleven, onderwijs en andere maatschappelijke partners. Hierbij gaat onze voorkeur wel uit naar het maken van afspraken voor arbeidsparticipatie van de hele doelgroep (jongeren en uitkeringsgerechtigden).

In dit kader is begin 2014 het convenant Leerwerkplekken in Bouw en infra Waterweg-Noord afgesloten, tussen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam, drie woningcorporaties, drie opleidingsbedrijven, de regionale brancheorganisatie voor de bouw en FNV Bouw Vlaardingen-Waterwegen. Het convenant heeft tot doel om leerwerkplekken te stimuleren in de sectoren bouw en infrastructuur.

Verder zijn de MVS gemeenten recentelijk een convenant aangegaan met wasserij Smeele. Dit convenant heeft betrekking op het invullen van de werkgelegenheid die ontstaat bij de uitvoering de gegunde opdracht (Was- en strijkservice) aan wasserij Smeele.

Tenslotte wordt er zowel binnen de arbeidsmarktregio Rijnmond als binnen de MVS gewerkt aan een acquisitieplan, hierbij zal het bedrijfsleven ook betrokken worden.

Wij vertrouwen u met deze beantwoording voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Maassluis,

de secretaris, de burgemeester,

mr A.J.T. Korthout, A.G.M. Keijzer

Meer nieuws uit
Zoeken