Westland Verstandig: Reactie op de extra plannen College voor 2025

Westland 23.05.2024 – Financieel resultaat 2023 (+500.000) bekend. Natuurlijk lopen er al veel plannen en die zijn financieel geregeld in eerdere begrotingen.


De nieuwe plannen heeft het College nu aangegeven in de Kaderbrief. Zaken die al geregeld waren in het coalitieakkoord en het Collegewerkprogramma worden nu concreet gemaakt.

De gemeentelijke ombudsman komt er! Er wordt gestart met het maken van een plan over de verdere ontwikkeling van het hele gebied rond de Verdilaan. Dus voorlopig geen nieuwe Naald. Ook wordt de uitbreiding van de Horti Campus met snelle bouw van het Vakcollege, 200 tijdelijke starterswoningen en arbeidsmigrantenhuisvesting, verder doorgezet. De realisering van de Horti Campus door de gemeente zal een fikse aanslag betekenen op de gemeentefinanciën voor de komende jaren.

De Noviteit in Monster wordt opgeknapt en de verkeerscirculatie in Wateringen wordt aangepakt. De verhuizing van de WOS om de bouw van de 2e Berkenflat mogelijk te maken, wordt eveneens geregeld.

Westland Verstandig vindt een aantal zaken prima, maar wil wel meer aandacht geven aan de echte vraagstukken van Westland en haar inwoners. Genoemd kunnen onder meer worden: betere leefomgeving, de wegenstructuur, meer geschikte starters- en seniorenwoningen, betere zorgvoorzieningen, meer concrete zaken realiseren in dorpen zoals Monster / Wateringen / Poeldijk, beter openbaar vervoer in heel Westland. Dat zijn zaken die Westland Verstandig nog zal inbrengen.

Om alles te kunnen betalen zal de OZB waarschijnlijk in 2025 met 4% gaan stijgen en blijven de afvalstoffen- en rioolheffing gelijk. Mocht in november 2024 blijken dat de gemeente voor 2025 meevallers heeft, dan zou de 4% weer kunnen vervallen.

Het jaar 2023 is gelukkig met een positief resultaat afgesloten. Opvallend is daarbij dat met name de WMO fors minder gekost heeft dan voorzien. De plannen en de jaarrekening zullen door de Raad behandeld worden op 3 juli a.s.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens

Advertentie

Meer nieuws uit
Zoeken