Collegevragen inzake verdere afwikkeling asbest in Wateringen

Wateringen 10.07.2015 – Een groot aantal bewoners in Wateringen hebben zich wederom tot de fractie van Westland Verstandig gewend met het navolgende.


De sanering op eigen initiatief van de bewoners is gestart en een aantal huizen in de Prins Hendrikstraat en de Prins Bernhardstraat zijn inmiddels gesaneerd. In de Prins Clausstraat wordt volgende week een start gemaakt bij een aantal huishoudens. De burgemeester van de gemeente heeft toegezegd om naar alle huishoudens die in de rookpluim gelegen hebben een brief uit te laten gaan waarin de gemeente nut en noodzaak zou uiteenzetten voor het laten opmaken van een inventarisatierapport en het laten saneren van de privédelen. Die brief is er nimmer gekomen.

Ook in juni is die toezegging nogmaals herhaald, maar helaas zonder resultaat. Een aantal bewoners, en gelukkig zijn het er steeds meer, laten nu op eigen initiatief een inventarisatierapport opmaken en tot nog toe is bij geen één bewoner geconstateerd dat er geen asbest in de tuin of onder dakpannen is aangetroffen.

 

Gevolg hiervan is dat nog maanden de saneringsstaat in de wijk zal bestaan en dit brengt voor iedereen de nodige overlast, onzekerheid en gezondheidsrisico’s met zich mee. Als de burgemeester alsnog de brief had laten uitgaan of alsnog uit laat gaan naar de huishoudens die in de rookpluim hebben gezeten, dan zou dit het proces behoorlijk versnellen. (foto archief asbestwijk)

Daarnaast zijn er meerdere verzekeraars die niet uitbetalen als er niet collectief gesaneerd wordt. Dus voor deze bewoners is het van het grootste belang dat de buren die denken er te zijn met hun vrijgavecertificaat middels een brief vanuit de gemeente nut en noodzaak van het laten opmaken van een inventarisatierapport ontvangen.

De bewoners zijn inmiddels ten einde raad en weten niet meer wat te doen daar op verzoeken aan de gemeente niet meer gereageerd wordt. Zelfs is recentelijk door een medewerker van de gemeente een reactie gegeven, maar deze bevat nou net het bericht dat de toegezegde brief er niet gaat komen. Dit ten onrechte.

Dit leidt tot de volgende vragen die door het college als volgt zijn beantwoord:

Vraag 1

Waarom komt de gemeente toezeggingen niet na dat een brief aan alle bewoners gezonden wordt die in de rookpluim hebben gezeten om alsnog een inventarisatierapport voor de privédelen op te laten maken.

Antwoord 1

Er zijn geen toezeggingen gedaan zoals u in uw vraag geformuleerd heeft. Overigens is er op 16 juli een brief aan de getroffen bewoners gezonden.

Vraag 2

Is uw gemeente bekend met het standpunt van de verzekeraars dat die niet uitbetalen zolang niet collectief gesaneerd wordt?

Antwoord 2

Nee, niet bekend.

Vraag 3

Is het college bereid om alsnog per ommegaande de door de bewoners gevraagde brief uit te doen.

Antwoord 3

Nee, zie hierboven bij antwoord 1.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 2 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 176,00 (aantal uren x € 88,00).

In totaal betreft het dus € 352,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.

 

Meer nieuws uit
Zoeken