Dijckerwaal aan het aardgas is van tijdelijk aard

‘s-Gravenzande 03.08.2023 – Op 3 juli zijn er collegevragen gesteld door WV over de omgevingsvergunning voor de bouw van een warmtecentrale in de wijk Dijckerwaal.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren B&W u als volgt.

Inleiding
Op 19 juni jl. is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het oprichten van een warmteoverdrachtsstation Dijckerwaal nabij nr. 15. Het gaat volgens de publicatie daarbij om de bouw van drie grote ketels met bijbehorende schoorstenen waar warmwater verwarmd wordt op gas. Die warmwaterfabriek moet dan Dijckerwaal voor een deel van warmte gaan voorzien.

Inmiddels staat vast dat warmteproject Polanen door financiële perikelen stilgelegd is en HVC zou daar meer subsidie voor willen gaan ontvangen. De warmwaterfabriek aan de Rijnvaartweg krijgt ook al geen directe aansluiting op het warmtenet Westland en dat blijkt uit het leidingentracé.

Alle woonprojecten zoals Nieuw Zand hebben een omgevingsvergunning gekregen waarin nul fossiele brandstoffen gebruikt zouden moeten gaan worden, maar dat klopt niet omdat alle huizen zijn aangesloten op het gasgestookte warmtenet waar nota bene de huisbezitters verplicht zijn om gebruik van te maken.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1
Waarom wordt hier een volledig verkeerd beeld gegeven dat we van het gas af zijn, maar worden er wel warmwaterfabrieken opgericht waar met gas gedurende vele jaren en waarvan het einde nog niet in zicht is, warm water wordt opgewarmd om dat naar de woningen te brengen?

Antwoord 1
Sinds de wijziging van het Bouwbesluit 2012 naar aanleiding van de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET) is het behoudens uitzonderingen niet toegestaan om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het aardgasnet. Westlandse nieuwbouwprojecten kunnen voorzien worden van duurzame aardwarmte, afkomstig van lokale (Westlandse) aardwarmtebronnen. Om de afnemende partijen en bronnen met elkaar te verbinden wordt Warmte Systeem Westland gerealiseerd. HVC heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een warmtecentrale voor de verwarming van de nog te bouwen woningen op de nieuwbouwlocatie Waelpolder. In eerste instantie wordt er nog aardgas gebruikt voor de verwarming van deze woningen.

Het (tijdelijk) gebruik van aardgas is nodig om twee redenen:

1. Zolang aardwarmte niet beschikbaar is, kunnen de woningen tijdelijk worden verwarmd met aardgas.

2. Een netbeheerder is conform de Warmtewet verplicht om te allen tijden te voorzien in de warmtevraag.

Ad 1) Een warmtebedrijf heeft de verplichting ervoor te zorgen dat de geleverde warmte aan de wettelijke kaders voldoet. De installaties mogen de wettelijke normen voor CO2 uitstoot bijvoorbeeld niet overschrijden. De woningen in de nieuwbouwwijk Waelpolder kunnen worden aangesloten op de aardwarmtebron Maasdijk. Tot de aansluiting gereed is, zullen de woningen tijdelijk worden verwarmd met aardgas. Zodra de koppelleiding tussen Maasdijk en Polanen (waar de warmtecentrale tussenin ligt) is gerealiseerd, kan aardwarmte aan de woningen worden geleverd.

Ad 2) HVC is als integraal warmtebedrijf verantwoordelijk voor wat men in wet- en regelgeving leveringszekerheid noemt. Dat betekent dat er onder alle omstandigheden warmte geleverd moet worden. De bouw van de aardgas gestookte ketels is bijvoorbeeld nodig in het geval van onderhoud en calamiteiten aan de duurzame bron. De op aardgas gestookte ketels zijn daarnaast nodig als back up installatie om bij extreme weersomstandigheden te voorzien in de warmtevraag.

Vraag 2
Waarom wordt er niet structureel naar een oplossing gezocht dat inderdaad ook fossielvrij en aardgasvrij de woningen verwarmd worden?

Antwoord 2
Om leveringszekerheid te kunnen garanderen hanteert HVC een bronnenstrategie. Dat is een aanpak die ervoor moet zorgen dat meerjarig op een zo betaalbare mogelijke manier duurzame warmte wordt geleverd, rekening houdend met toekomstige afhankelijkheden. Voor Westland heeft HVC aardwarmtedoubletten gerealiseerd in Naaldwijk (Trias Westland), Maasdijk en Monster (Polanen). Daarnaast legt HVC samen met Capturam (dochteronderneming JUVA) Warmte Netwerk Westland (WNW) aan. Door koppelleidingen tussen de aardwarmtedoubletten te realiseren kunnen afnemers (waaronder woonwijken) worden voorzien van aardwarmte. Zodra de aardwarmtebronnen en WNW zijn gerealiseerd kan warmte-uitwisseling plaatsvinden. Hiermee is een structurele oplossing voor levering van duurzame (fossielvrije) warmte voorhanden. Daarbij dient er rekening mee te worden gehouden dat er vooralsnog voor de back-up en piekbelasting aardgas nodig blijft.

Vraag 3
Is dit eerlijk ten opzichte van andere ontwikkelingen waar ook de eis gesteld wordt van gasvrij zijn, maar waar dure alternatieven zoals dure warmtepompsystemen moeten worden toegepast om het gemis aan aardgas op te vangen?

Antwoord 3
In de door de raad vastgestelde Warmtevisie Westland is aangegeven waar, op welke wijze en binnen welke termijn wijken van het aardgas af kunnen. Daarnaast geldt dat nieuwbouwwijken conform de Wet VET vanaf 1 juli 2018 aardgasvrij dienen te worden gebouwd. Het college volgt de vigerende wetgeving als het gaat om aardgasvrije voorzieningen om woningen te verwarmen. Dat er per wijk/gebied verschillende kosten zijn om aardgasvrij te worden is onvermijdelijk. De keuze voor een warmtesysteem (collectief of individueel) is afhankelijk van vele factoren.

Vraag 4
Waarom mogen HVC / ONW en Heijmans wel gas blijven gebruiken en kan dat niet bij andere bouwinitiatieven?

Antwoord 4
Het college maakt geen onderscheid bij vergunningaanvragen. HVC en ONW dienen zich net als andere initiatiefnemers te houden aan wettelijke eisen en regelgeving. Het gebruik van aardgas door HVC en ONW betreft een tijdelijke situatie. Tot de duurzame warmtebron beschikbaar is voor de wijk blijft de tijdelijke warmtecentrale gebruik maken van aardgas. Daarna alleen in geval van backup en pieklast zoals in antwoord 1 beschreven.

Meer nieuws uit
Zoeken