Geen sprake van sluiting huisartsenpost in nachtelijke uren

Naaldwijk 30.08.2023 update – Op 22 juni hebben B&W vragen ontvangen van de fractie De Westlandse VVD over mogelijke sluiting huisartsenpost in nachtelijke uren.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Door een combinatie van arbeidsmarkttekorten en een hoge werkdruk staat het werk van zorgprofessionals steeds verder onder druk. Het aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel wordt een steeds groter probleem. Dit is te merken in de gehele zorgketen, ook op de huisartsenpost in Naaldwijk die in de avond, in de nacht en in het weekend is geopend.

Via verschillende kanalen is de VVD-fractie ter ore gekomen, dat om dit probleem op te lossen, door zorgverzekeraar DSW wordt overwogen om de krachten tussen de huisartsenposten Westland (Westland en Hoek van Holland) en Schievliet (Delft en Schiedam) te bundelen. Dit zou inhouden dat de huisartsenpost in Naaldwijk in de nachtelijke uren wordt gesloten en Westlanders voor zorg op de posten in Schiedam en Delft aangewezen zijn.

In de ogen van de Westlandse VVD een onwenselijke situatie. Na het verliezen van de apotheek in de nacht en op zondag, zou dit de volgende klap kunnen zijn voor de lokale gezondheidszorg.

Alhoewel het bovenstaande idee op dit moment in de oriënterende fase zou zitten, brengt dit de fractie van de Westlandse VVD tot de volgende vragen: 

Vraag 1
Is het College van B&W bekend met deze signalen?

Antwoord 1
Het College van B&W heeft vanuit landelijke informatie een aantal signalen betreffende concentratie van eerste hulp opgevangen. In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) wordt de nadruk gelegd op concentratie van de eerste hulp. Concentratie van de eerste hulp zou voor Westland kunnen betekenen dat de huisartsenpost in Naaldwijk moet sluiten.

Echter volgen de zorgverzekeraars DSW en CZ, die verantwoordelijk zijn voor de huisartsenzorg in de regio, niet het IZA, maar het Regionaal Integraal Gezondheidsakkoord (RIGA) waarin de sluiting van de huisartsenpost niet aan de orde is.

Daarnaast heeft de landelijke huisartsenvereniging (LHV) het avond-, nacht- en weekendzorg actieplan opgesteld waarin staat dat huisartsen zich committeren aan patiënten die alleen spoedzorg nodig hebben. Een mogelijk effect hiervan is dat er minder eerste hulpposten open hoeven te zijn. Als deze lijn wordt opgevolgd door huisartsen is het mogelijk dat de huisartsenpost in Naaldwijk sluit.

DSW heeft aangegeven dat ze het belangrijk vindt om de samenwerking op te zoeken om de huisartsenzorg op peil te houden. Huisartsen zijn als eerste aan zet om te kijken hoe ze dit kunnen waarborgen en kunnen zelf beslissen of er eventueel een post moet sluiten. Als huisartsen bijvoorbeeld zelf teveel druk ervaren en daarom willen concentreren is het sluiten van de huisartsenpost een mogelijk scenario.

DSW heeft tot op heden geen signalen ontvangen van de huisartsen dat zij dit willen. Kortom, momenteel zijn er geen signalen opgevangen van DSW noch de huisartsen dat het wenselijk is dat de huisartsenpost in Naaldwijk moet sluiten.

Vraag 2
Welke rol ziet de gemeente voor zichzelf om deze zorgen weg te n emen? Met name ook gezien het feit dat men in principe maximaal 15 minuten bij een huisarts vandaan mag wonen, zodat de huisarts in geval van spoed snel bereikt kan worden?

Antwoord 2
Bovenstaand antwoord heeft gepoogd om deze zorgen weg te nemen. De richtlijn van 15 minuten geldt overigens alleen voor dagzorg en niet voor nachtzorg. Bovendien is dit slechts een voorgeschreven norm vanuit de beroepsgroep (LHV), waarvan in principe mag worden afgeweken. Wel is er een wettelijke uitvoeringsregeling waarin een huisarts binnen 30 minuten bij de patiënt binnen het verzorgingsgebied moet zijn, in minimaal 90% van de gevallen.

Het sluiten van een huisartsenpost is ingrijpend en kan niet zomaar besloten worden. Er moet altijd eerst een aantal acties worden ondernomen. Bij het RIVM moeten zij bijvoorbeeld een bereikbaarheidsanalyse opvragen. In deze analyse beoordeelt het RIVM of de normen voor bereikbaarheid van acute zorg bij een mogelijke s luiting in gevaar komen. Ook geeft de bereikbaarheidsanalyse weer wat de effecten zijn op de rijtijden voor patiënten die gebruik maken van acute zorg. Daarnaast dienen er nog gesprekken gevoerd te worden met verschillende instanties over de effecten van een mogelijke sluiting. Momenteel worden er geen gesprekken met de gemeente noch andere instanties over sluiting van de huisartsenpost gevoerd. Ook is er geen bereikbaarheidsanalyse opgevraagd.

Vraag 3
Uiteraard snappen wij dat deze maatregel ook samenhangt met personeelstekort in deze sector. Mogelijkheden om de situatie iets draaglijker te maken zijn in dat geval bijvoorbeeld beeldbellen in de nacht. Is het College bereid om zich hard te maken voor het behoud van de huisartsenpost en indien dit niet mogelijk is zich hard te maken voor de hierboven geschetste mogelijkheid?

Antwoord 3
Hoewel wij het op prijs stellen dat u met ons meedenkt, is er momenteel geen sprake van een eventuele sluiting van de huisartsenpost in Naaldwijk. Aangezien dit niet aan de orde is, is het niet nodig om ons hiervoor hard te maken. Daarnaast vindt DSW het niet wenselijk om de acute zorg via beeldbellen mogelijk te maken en vindt DSW het belangrijk dat inwoners bij acute zorg bij de huisartsenpost terecht kunnen. Dat heeft ook onze voorkeur.

Meer nieuws uit
Zoeken