Gemiddelde wachttijd op huurwoning 5,5 jaar in Westland

Westland 29.06.2015 – Op 29 juni 2015 stond in AD een artikel met de kop ‘Wachten op huurhuis duurt opnieuw langer’. De strekking van het artikel is dat


uit de jaarcijfers van de Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) blijkt dat de gemiddelde wachttijd in Haaglanden de afgelopen vijf jaar ruime één jaar langer is geworden. In Westland is de gemiddelde wachttijd nu 5,5 jaar.

College beantwoord vragen over huisvestingsbeleid arbeidsmigranten

 

De oorzaken liggen volgens de SVH in de verkoop van eengezinswoningen, de geringe bouw van nieuwe woningen en de instroom van buiten de regio. Hiernaast kunnen gezinnen met lage inkomens steeds moeilijker een woning vinden. De oorzaak is dat zij aangewezen zijn op goedkope huurwoningen die door de recente huurverhogingen tot de maximaal toelaatbare huur (aftoppingsgrens) steeds minder beschikbaar zijn. De SVH suggereert dat zonder scheefwoners er voldoende woningen zouden zijn.

Begin dit jaar heeft Progressief Westland de problemen met de huurverhogingen al gesignaleerd en u hier vragen over gesteld. Ook tracht de werkgroep Huisvesting een woonvisie te formuleren op basis waarvan de gemeente prestatieafspraken met de woningcorporaties kan maken.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

– Herkent het college de oplopende wachttijd zoals SVH signaleert?

– Klopt het dat de wachttijd oploopt door het geringe bouwvolume, de verkoop en de huurverhogingen van de sociale huurwoningen?

– De Westlandse woningcorporaties lijken niet op één lijn te zitten. De ene laat steeds verstek gaan, de ander wil geen maatregelen doorvoeren ten aanzien van scheefwoners (inkomens afhankelijke huren) terwijl de laatste geen geld heeft voor investeringen. Wat zijn volgens het college de gevolgen van deze verdeeldheid?

– Binnen de woonvisie zal aandacht zijn voor de eerder genoemde oorzaken. Denkt het college met de verschillende woningcorporaties sluitende afspraken te kunnen maken over de wegwerken van de tekorten? – Welke sancties kan het college de corporaties opleggen bij het niet aangaan of het niet nakomen van deze afspraken?

– Naast het tekort aan goedkope woningen voor lage inkomens is eerder dit jaar ook een tekort gesignaleerd van woningen grote gezinnen, appartementen voor starters (jongeren) en doorstromers (ouderen).

Hoe wil het college de bouw voor deze groepen gaan stimuleren?

Namens de fractie van

Nico de Gier

Meer nieuws uit
Zoeken