Huisvesting arbeidsmiganten Hoge Geest proportioneel

Naaldwijk 26.03.2022 – Op 24 januari heeft het college vragen ontvangen van de fractie VVD over huisvesting arbeidsmigranten Hoge Geest.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
In december 2021 is de fractie van de Westlandse VVD op de hoogte gesteld van het voorgenomen huisvesting van 228 arbeidsmigranten door verontruste omwonenden van de Hoge Geest te Naaldwijk.

Tijdens een digitale informatiebijeenkomst op 17 januari 2022 is de fractie van de Westlandse VVD inhoudelijk meegenomen in deze voornemens. Verontruste bewoners hebben ons in meerdere bijeenkomsten bijgepraat en wij hebben de locatie meerdere malen op verschillende tijdstippen “geschouwd”. Ook hebben wij de verkeerssituatie op meerdere tijdstippen aanschouwd. Het veelvuldig gebruik van de in/uitrit zal gaan leiden tot zeer verkeersgevaarlijke situaties op een toch al onveilig ingedeelde, zeer drukke en onoverzichtelijke weg.

Het voornemen van het college is om op een tuinbouwlocatie, aan de Hoge Geest te Naaldwijk, tijdelijke huisvesting te creëren voor 228 arbeidsmigranten. Het plan omvat vier meerkleurige “woontorens” van drie woonlagen, een recreatiegebouw en een flink aantal parkeerplaatsen. De ontsluiting van het terrein zal plaatsvinden aan de zijde van de Hoge Geest te Naaldwijk. De huisvesting is geprojecteerd direct tussen en zeer nabij een aantal privéwoningen en grenst gedeeltelijk aan een bedrijfsterrein. Het dichtbebouwde perceel wordt, vanwege de tijdelijke aard (10-15 jaar), niet voorzien van bomen.

De Westlandse VVD kan niet positief staan ten opzichte van dit project in deze vorm. Wij zijn van mening dat er onoverkomelijke bezwaren zijn voor wat betreft de verkeersveiligheids-situatie en de inpasbaarheid. De beoogde bebouwing staat qua omvang niet in verhouding met de grootte van het perceel en valt volledig uit de toon. De situering is heel dicht bij de privéwoningen en het plan in deze omvang vormt een veel te grote inbreuk op de privacy van omwonenden. Het project is te “invasief” voor deze woonomgeving. Dit geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:

Vraag 1
Is het college het met de Westlandse VVD eens dat de inpassing van een omvangrijke huisvestingslocatie zoals omschreven veel te ingrijpend is in deze woonomgeving?

Antwoord 1
Het plan dat is voorgelegd, is beoordeeld als in maat en schaal passend in de omgeving voor tijdelijk gebruik ontworpen woonpark en kan op passende wijze voorzien in een grote economische en maatschappelijke (woon)behoefte voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Vraag 2
Is het college het ook met de W estlandse VVD eens dat er onvol doende onderzoek is gedaan naar de verkeers-onveilige situatie ter plaatse?

Antwoord 2
Het onderzoek is uitgevoerd en hierbij is rekening gehouden met alle reeds geplande en voorziene ontwikkelingen voor (woning)bouw en infrastructuur . Naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst op 17 januari 2022 is het verkeersonderzoek aangevuld met de gevolgen op en voor het langzaam verkeer. De conclusie uit het verkeersonderzoek blijft dat het initiatief niet leidt tot meer problemen (aantallen en veiligheid) op de o mliggende wegen en kruispunten en de locatie kan middels een uitrit worden ontsloten. De resultaten van het verkeersonderzoek zijn met de omwonenden gedeeld.

Vraag 3a
De Westlandse VVD bepleit in deze situatie een véél kleiner woonproject, gesitueerd in een parkachtige (aan te leggen) omgeving. (desnoods gebruik makend van “semi boomgroei”). Kan het college met de zienswijze meegaan en: a. met de zeer constructief meedenkende omwonenden daadwerkelijk in overleg treden om te komen tot een nieuw, collectief gedragen, plan?

Antwoord 3a
Het college is van mening dat er een plan is ingediend op de voorgestelde locaties dat passend is en waarbij zoveel mogelijk bestaand groen zal worden gehandhaafd. Ook wordt er bezien of een groenstrook langs de Hoge Geest kan worden ingepast, met behoud v an de zichtlijnen voor het verkeer. Het college staat ten allen tijde voor constructief overleg, maar is van mening dat de economische en maatschappelijke belang en van het huisvesten van arbeidsmigranten urgent zijn.

Vraag 3b
Indien uit een gedegen verkeersveiligheidsonderzoek blijkt dat er óók een veel minder omvangrijk woonproject op deze locatie leidt tot onoplosbare verkeersonveilige situaties überhaupt afzien van huisvesting van arbeidsmigranten op deze locatie?

Antwoord 3b
Het college is bereid af te zien van een medewerking aan een initiatief als uit nadere informatie blijkt dat een plan niet verantwoord is, of onacceptabel blijkt. Het verkeersonderzoek heeft niet uitgewezen dat het initiatief onhaalbaar is. Zie verder ook antwoord 2.

Meer nieuws uit
Zoeken