Inbreng LPF Westland bij voorjaarsnota 2015-2019

‘s-Gravenzande 07.07.2015 – LPF-Westland heeft zijn inbreng dinsdagavond bij monde van fractievoorzitter Dave van der Meer in de gemeenteraad uitgesproken


tijdens de behandeling van het college werkprogramma en de voorjaarsnota 2015.

Hieronder zijn speech;

 

‘Voorzitter, voor (of naast u) staat de fractievoorzitter van een constructief meedenkende oppositiepartij! Voor LPF-Westland houdt oppositie voeren niet in dat je tegen alles moet zijn, maar dat je meedenkt en meestemt waar mogelijk en aan de andere kant de voorstellen van het college met een scherp kritisch oog bekijkt.

Bij aanvang van de huidige collegeperiode heeft het college aangegeven graag samen met heel de raad op te trekken. Tot op heden zijn wij gematigd positief daarover! Waarom? Omdat wij verleden jaar rond deze tijd meerdere moties hebben ingediend die rechtstreeks uit ons verkiezingsprogramma kwamen en die inmiddels in behandeling zijn genomen, zijn uitgewerkt of in behandeling worden genomen.

Het openhouden van Zwembad De Hoge Bomen is voor LPF-Westland een meer dan mooi succes. Het tegenwind geven aan windmolens zien wij ook als een succes waar vooral John Witkamp jarenlang voor gestreden heeft. De initiatieven rondom erfpacht zien wij ook als positief en ook erfpacht is door LPF-Westland op de agenda van politiek Westland gezet. Ook de Startersbeurs, direct uit het verkiezingsprogramma van LPF, is inmiddels onder een andere naam geïntroduceerd. Ook tevreden zijn wij met het verkennen van mogelijk topsportbeleid, ook een diep gekoesterde wens van LPF-Westland!

Waar wij nog op wachten is de uitwerking van de motie loslaten maximale woninginhoud. Wij horen graag van het college hoe het hier mee staat en wanneer wij de voorstellen mogen verwachten en ook vernemen wij graag voor de komende begroting hoe het staat met de motie kluswoningen en mocht daar een financiële component opspelen dan worden wij graag in een vroeg stadium geïnformeerd zodat dit bij de begroting direct geregeld kan worden!

Uitermate kritisch is LPF-Westland over het uitblijven van het accommodatiebeleid. Na de miskleun rondom de Hofboerderij is het ijzingwekkend stil en blijft het college maar schuiven met de termijnen… Het lijkt inmiddels op het wegrestaurant waar het welbekende bord staat : Morgen gratis koffie… Stroop gewoon de mouwen op en ga hier mee aan de slag, ook lastig werk moet gebeuren, geacht college!

Ook de inzet van een manager die bedrijven gaat binnenhalen kan nog steeds niet op onze steun rekenen! Zoals eerder door ons gezegd kunnen we ons beter inspannen voor de bedrijven die al in het Westland gevestigd zijn en proberen die binnen de gemeentegrenzen te houden. Helaas staat het college op -1 aangezien “Bom Group / P.L.J. Bom” al aangekondigd heeft Westland te verlaten…

Rondom de 3D’s en de WMO discussie betreuren wij het dat het college vooralsnog negatief staat tegenover de particuliere initiatieven die door Westlanders ondernomen worden. Het lijkt wel of alleen de eigen ideeën geheiligd worden en alle andere initiatieven bij voorbaat op achterstand staan. Wij roepen het college op open te staan voor dit soort initiatieven en dit niet alleen met de mond te belijden!

Wethouder ontstemd over brief van Arcade Wonen

Rondom de Westlandse woningmarkt wordt het flink dringen in de onderste regionen. Ouderen die vroeger doorstroomden naar verzorgingshuizen blijven in hun huurhuisje zitten, Vestia verkoopt haar huurhuizen, mensen die begeleid wonen bezetten vaak in hun eentje een eengezinswoning en de Huisvestingsverordening die we vorige week aangenomen hebben lijkt geweldig maar biedt in wezen niet veel voor onze eigen jongeren en starters die aan de onderkant van de woningmarkt moeten instromen. LPF Westland is dan ook zeer benieuwd naar wat Wethouder Weverling te melden heeft over de motie Asielzoekers die begin dit jaar aangenomen is door de raad.

Graag horen wij wat de reactie is van de minister op het schrijven van Wethouder Weverling aangezien een verzoek van de SP in Amsterdam inmiddels beantwoord is… Want door de taakstelling van het ministerie inzake het huisvesten van asielzoekers c.q. statushouders wordt de druk op de onderkant van de woningmarkt nog verder opgevoerd. Wat LPF Westland betreft wordt er ingezet op het zover mogelijk naar beneden brengen van de taakstelling en de asielzoekers die we moeten huisvesten moeten wat ons betreft verspreid worden over alle dorpen en niet in een of een paar wijken gehuisvest worden. Wij vragen de wethouder hier serieus mee om te gaan omdat voorbeelden uit de ons omliggende steden niet de Westlandse waarheid worden…

Op de koopmarkt zien we dat de ontwikkelaars ook steeds meer richting goedkope koop en betaalbare koop gaan en dat het weer begint te lopen. Nog geen 5 jaar geleden toen LPF Westland over de erfpacht in de slag was noemden wij prijzen rond de 140.000 Euro en zie, in Naaldwijk worden er nu appartementen verkocht in IbizaPlaza voor 135.000 Euro en loopt de verkoop goed! Dat biedt kansen voor onze eigen jongeren en dit juichen wij van harte toe!

Cameratoezicht voor bestrijding overlast Esdoorn

Rondom openbare orde en veiligheid hebben we nog wel het een en ander te melden… De situatie in de Esdoorn is flink rustiger geworden maar de laatste weken neemt de overlast weer toe in de late avond en nacht. Waarschijnlijk het gevolg van het mooie weer en de Ramadan, maar daar hebben de bewoners geen bericht aan. Wat ons betreft het toezicht intensiveren en bij de speeltuin waar nu de overlast het grootst is, de camera’s weer terughangen. Overigens lijkt het erop dat de harde kern nog maar uit 3 lastpakken bestaat, maar dat is genoeg om de rest op sleeptouw te nemen dus wij hopen dat de zogenaamde dossiervorming bij deze heren inmiddels zo goed als rond is en ze een maand of 3 op vakantie mogen naar Scheveningen…

Dan de auto’s die rondrijden op Pools kenteken. Onlangs is er eindelijk een controle geweest door de belastingdienst en is er een goed resultaat geboekt. Wat LPF Westland betreft gaat de burgemeester aandringen op meer van dit soort controles! Daarnaast geven ook de vrachtwagens, en dan bedoelen we met name de Oost-Europese vrachtrijders voor steeds meer overlast in het Westland. GBW heeft hier onlangs vragen over gesteld maar toen was nog niet eens bekend dat bv Flora Holland per 1 juli betaald parkeren heeft ingevoerd met als gevolg dat veel chauffeurs gaan zoeken buiten het terrein van Flora Holland en de overlast alleen maar verder zal toenemen. Daarom pleiten wij voor het invoeren van betaald parkeren voor vrachtwagens. Daartoe zal ik aan het eind van mijn betoog een motie indienen die wij naar goed gebruik aanhouden tot de begrotingsbehandeling om zo het college de tijd te geven om dit uit te werken.

Van een hele andere orde is het tekort aan urinoirs tijdens feestweken en langs de Westlandse vaarwegen. Het is natuurlijk niet gek dat mensen gaan wildplassen wanneer er geen enkele voorziening is ( tijdens het varen) of wanneer er maar heel weinig toiletten zijn rondom de Westlandse feestweken. Wij vragen de burgemeester te bekijken of er bij de vergunningverstrekking rondom de feestweken gekeken kan worden naar een minimaal aantal urinoirs/toiletten en verzoeken we het college nogmaals te bekijken waar langs de Westlandse waterwegen urinoirs geplaatst kunnen worden! Om dit in een motie te gieten gaat misschien wat ver, wij hopen dat u onze boodschap begrijpt šŸ˜‰

Voorzitter, soms moet je als politieke partij ook wel eens zaken onderzoeken waar je zelf kritisch op bent. Zo hebben wij een studente aan de Haagse Hogeschool de opdracht gegeven hoe de Westlanders denken over een vorm van railverbinding in het Westland. Wij zullen dit onderzoek overhandigen aan de Wethouder Verkeer en Vervoer met het verzoek om hierop te reageren in de Commissie Ruimte.

Zo af en toe kijkt LPF Westland nog wel eens over de grens bij onze buur Den Haag, onder het motto “uit Den Haag komt niet veel goeds” moet je kijken of je die paar goede dingen dan kan vinden. Al eerder hebben we daar de kluswoningen opgevist en nu viel ons op dat Den Haag veel verder is  met het vragen van een tegenprestatie bij een uitkering. Hoe staat het college hier tegenover en is het college bereid haar licht in Den Haag op te steken inzake het beleid wat daar toegepast wordt?!

Een wens van LPF Westland die nog niet gehonoreerd is, is het zogenaamde wethoudersspreekuur. Is het college bereid om deze vorm van direct contact met burgers en bedrijven in te voeren? Wij hopen op een positieve reactie in de eerste termijn van uw college, mocht u niet zo gecharmeerd zijn van dit idee dan zullen wij bij de begroting met een motie in deze richting komen!

Alvorens af te sluiten nog een oproep aan raad en college! Wij doen een beroep op de professionaliteit van raad en college. De afgelopen periode heeft zich gekenmerkt door allerlei geharrewar en gekissebis… Nogmaals de oproep aan een ieder om op waardige wijze politiek te bedrijven. De beeldvorming naar buiten is momenteel ver onder niveau!

Als laatste een punt waar wij uitermate bezorgd over zijn. De moskee in Naaldwijk draait inmiddels op volle toeren en positief is dat de wijk nauwelijks parkeeroverlast ervaart. Wel zijn wij benaderd door meerdere mensen die een duidelijke verandering rondom de moskee hebben waargenomen en waarnemen. Volgens buurtbewoners komen er steeds meer traditioneel geklede bezoekers naar de moskee en lijkt het erop dat er een verdieping in het geloof gaande is. Daarnaast kregen wij ook geluiden dat er nogal wat bezoekers uit omringende steden als Delft en Den Haag hier naartoe komen die in de eigen moskee in Delft of Den Haag niet meer welkom zijn. Wij vragen de burgemeester of hij deze beelden en geluiden herkent en of hij al met het moskeebestuur gesproken heeft en of hij onze zorgen deelt?!

 ———————————————- 

Motie Betaald Parkeren Vrachtwagens

De raad van Gemeente Westland in vergadering bijeen op 7 juli 2015

In overweging nemende dat :

         Er een toenemende overlast is van geparkeerde (buitenlandse) vrachtwagens in de openbare ruimte

         Flora Holland per 1 juli 2015 betaald parkeren heeft ingevoerd voor vrachtwagens;

         De overlast in en rond de woonkernen nog verder gaat toenemen;

Verzoekt het college:

         Te onderzoeken of er een parkeerterrein in Westland ingericht kan worden waar betaald parkeren voor vrachtwagens kan plaatsvinden;

         De markt te consulteren of er ondernemers zijn die dit terrein willen exploiteren;

         Bij de begroting te komen met voorstellen in deze richting.

En gaat over tot de orde van de dag,

Namens LPF Westland,

Dave vd Meer

Advertorial

Meer nieuws uit
Zoeken