Initiatieven tegen eenzaamheid bij ouderen tijdens zomerperiode

Westland 10.09.2023 – De fractie VVD Westland heeft in juli collegevragen gesteld over eenzaamheid onder ouderen in de zomerperiode.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding

Uit onderzoek blijkt dat gedurende de zomerperiode meer dan de helft van de 75-plussers zich geregeld eenzaam voelt. Deze ‘zomereenzaamheid’ wordt veroorzaakt doordat (klein)kinderen op vakantie zijn, buren veelvuldig weg zijn en het verenigingsleven stil ligt vanwege een zomerstop.

Ruim 700.000 ouderen voelen zich weleens eenzaam en de verwachting is dat dit aantal oploopt tot 1,1 miljoen in 2030. Daar blijft het echter niet bij. Uit cijfers van Volksgezondheid en Zorg blijkt dat ouderen van 85 jaar en ouder zich nog eenzamer voelen dan ouderen van 75 tot en met 84 jaar. Van de 85-plussers voelt 66 procent zich eenzaam en 14 procent zich ernstig eenzaam, bij 74 tot 84 jarigen is dit 54 procent en 11 procent.

Naar aanleiding van deze cijfers heeft de fractie van de Westlandse VVD de volgende vragen: 

Vraag 1
Vanuit de stichting ‘Met je hart’ is een campagne gestart om mensen bewust te maken van eenzaamheid onder ouderen gedurende de zomerperiode. Is het college bekend met deze campagne en is zij bereid om hierbij aan te sluiten?

Antwoord 1
Wij zijn bekend met de campagne. Dit is niet een campagne vanuit een onafhankelijk platform (bijvoorbeeld het landelijk actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid), maar vanuit een stichting die hiermee niet alleen aandacht vraagt voor een maatschappelijk probleem, maar ook fondsen en vrijwilligers probeert te werven. Het is daarom geen campagne waarbij je als externe partij kunt ‘aansluiten’. Dat laat onverlet dat zomereenzaamheid een belangrijk thema is en ook in Westland duidelijk op de agenda staat. Zo is er vanuit het project Zondag- en zomerprogrammering actief ingezet op het organiseren van ontmoetingsactiviteiten voor ouderen, juist op de momenten dat het extra nodig is.

Verschillende partijen – waaronder diverse ouderenbonden – zijn hierbij aangehaakt en hebben activiteiten georganiseerd. Westland Ontmoet speelt hier als dé vindplaats voor ontmoetingsactiviteiten ook een belangrijke rol in. In het hele Westland (26 juli jl.) is vanuit Westland Ontmoet een speciaal artikel gewijd aan dit onderwerp om het bewustzijn rond zomereenzaamheid in Westland te vergroten. Daarnaast heeft Vitis Welzijn via verschillende media haar zomeraanbod in de verschillende wijkcentra actief onder de aandacht gebracht.

Vraag 2
Om deze eenzaamheid onder ouderen gedurende de zomerperiode aan te pakken, worden er in verschillende gemeenten al initiatieven opgepakt. In Emmen stimuleert de gemeente bijvoorbeeld actief de Ouderenlijn (een telefoonlijn zodat ouderen eenvoudig en snel met elkaar in contact kunnen treden) en in de gemeente Lansingerland kent men het initiatief ‘Samen eten’. Er worden gezamenlijke etentjes voor buurtbewoners gefaciliteerd en ouderen en jongeren gaan gezamenlijk koken. Tot slot roept de gemeente Rotterdam bewoners juist op om in de zomerperiode zich aan te melden als vrijwilliger en vanuit die rol eens langs te gaan bij een eenzame oudere. Kan het college aangeven hoe zij tegen bovenstaande initiatieven aankijkt en of zij hiervoor ook mogelijkheden ziet in Westland?

Antwoord 2
Vanuit het project Eén tegen Eenzaamheid Westland volgen we alle ontwikkelingen in het land. We wisselen ervaringen met andere gemeenten uit en (potentieel) waardevolle toevoegingen op de Westlandse aanpak nemen we mee (al dan niet in pilotvorm). In Westland zijn al veel initiatieven gericht op het tegengaan van (zomer)eenzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan de Buurtrestaurants BijMekaar, de vele zomeractiviteiten in de wijkcentra, de Huiskamer in De Lier, maatjesdiensten, WestlandvoorElkaar (vrijwilligerswerk) en andere (particuliere) initiatieven.

Daarnaast zijn er ook diverse trainingen en gespreksgroepen die speciaal gericht zijn op zomereenzaamheid: ‘ZomerBakkie en een goed gesprek’ en ‘Zon, zomer, zee, doe je mee?’ De Westlandse aanpak wordt dan ook gevolgd door andere gemeenten die op hun beurt willen leren van hoe wij zaken hier doen. Hierover zijn bijvoorbeeld contacten geweest met Utrecht, Deventer en Montfoort-Linschoten.

Meer nieuws uit
Zoeken