Maatregelen college tegen verloedering centrum Monster

Monster 07.04.2022 – Op 4 maart heeft de fractie VVD Westland collegevragen gesteld over het tegengaan van verloedering centrum Monster.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Er moet sneller en actiever werk worden gemaakt van het visieplan voor het centrum van Monster. Er is afgesproken dat het centrum aantrekkelijker, groener en publieksvriendelijker moet worden, maar de realiteit is dat het centrum ‘verloedert’.

Vraag 1
Is het college het met De Westlandse VVD eens dat er meer (en sneller) actief werk gemaakt moet worden van realisatie van de uitgangspunten van de vastgestelde centrumvisie?

Antwoord 1
Het college werkt actief aan de uitgangspunten van de vastgestelde centrumvisie.

Voorbeelden hiervan zijn:

– de herontwikkeling van het voormalige gemeentekantoor, waarbij circa 40 appartementen worden gebouwd, inclusief de herinrichting van het aansluitend openbaar gebied.
– verbetering van de parkeersituatie in het centrum
– de samenwerking met het MKB aan het vergroenen van de dorpscentra.

Deze zomer leggen we extra parkeerplaatsen aan in diverse straten rondom het centrum, waardoor we de parkeerdruk in het centrum verlichten.

Vraag 2
Is het college het met de Westlandse VVD eens dat er dan ook meer regie noodzakelijk is om ook de uitgangspunten, zoals vastgesteld in deze centrumvisie, daadwerkelijk te realiseren?

Antwoord 2
Het college is van mening dat ze met de lopende projecten de regie heeft op het realiseren van de uitgangspunten.

Vraag 3
Is het college het daarom ook met De Westlandse VVD eens dat winkel – en/of horecapanden in het vastgestelde centrumgebied niet omgezet kunnen worden naar een permanente woon – en/of kantoorbestemming?

Antwoord 3
De bestemmingsplannen in het hoofdwinkelcircuit (zoals vastgesteld in de Detailhandelsvisie 2021-2026) bieden op de begane grond ruimte voor detailhandel en/of horeca. Het college is van mening dat het omzetten van deze bestemmingen naar een permanente woon- en/of kantoorbestemming haaks op dit detailhandelsbeleid staat.

Vraag 4
Is het college bereid om te bemiddelen in tijdelijke invulling van leegstaande winkelpanden met (start-ups, pop-ups en/of exposities etc.)? Dit tot het moment zich aandient dat er zich daadwerkelijk ondernemers melden om er horeca en/of winkels te vestigen?

Antwoord 4
Ondernemers kunnen altijd een (tijdelijk) initiatief bespreken met het Bedrijven – en Omgevingscontactcentrum. Wanneer zo’n initiatief passend is zullen we hier als ge meente ruimte aan bieden. Binnen de Gouden Driehoek bijeenkomsten wordt de leegstand in een specifieke kern besproken en zal worden gezocht naar mogelijkheden voor (tijdelijke) invulling.

Vraag 5
Is het college bereid om te bemiddelen (tussen kerk en marktmeester) om de weekmarkt op het kerkplein als publiekstrekker te positioneren?

Antwoord 5
De omvang van de huidige weekmarkt is te groot voor het Kerkplein. Dat is ook de reden dat de weekmarkt enkele jaren geleden naar de huidige locatie is verplaatst.

Meer nieuws uit
Zoeken