Mogelijk averechtse uitwerking nieuwe wet Werk en Zekerheid

Westland 25.06.2015 – De fractie CDA Westland heeft het college in april vragen gesteld over de nieuwe Wet Werk en Zekerheid die per 1 juli 2015 in gaat.


Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw “Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013”, beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college bekende met de nieuwe wet werk en zekerheid?

Antwoord 1

Ja, het college is bekend met de nieuwe wet.

Vraag 2

Deelt het college de zorgen dat er een averechts effect ontstaat door de gevolgen van deze wet?

Antwoord 2

Wij realiseren ons dat de invoering van deze wet ook averechtse effecten kan hebben. Of hiervan daadwerkelijk sprake is zal nog moeten blijken.

Vraag 3

Klopt het dat dit voor Westland zou kunnen betekenen dat er vele banen zullen verdwijnen?

Antwoord 3

De Wet werk en zekerheid wijzigt maatregelen op 3 terreinen. Het versterkt de rechtspositie van flexwerkers, wijzigt het ontslagrecht op onderdelen en wijzigt de WW. Er zijn geen bepalingen opgenomen die gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en daarmee voor het verlies van banen. Het effect zou wel kunnen zijn dat mensen met een tijdelijk contract sneller worden vervangen dan tot op heden door de bepaling dat hen na 2 jaar een vast contract moet worden geboden.

Vraag 4

Heeft het college, net als CDA Westland, vanuit het bedrijfsleven ook deze signalen gehoord?

Antwoord 4

Naast vele signalen in de media heeft het college ook verschillende signalen vernomen van Westlandse ondernemers. Met een vertegenwoordiging van ondernemers heeft een gesprek plaatsgevonden om kennis te nemen van de zorgen die bij hen leven.

De ontvangen signalen houden in dat er bedrijven en uitzendorganisaties zijn die o.a. voor de invoeringsdatum van de wet (1 juli 2015) afscheid nemen van tijdelijke arbeidskrachten om te voorkomen dat een vast contract moet worden aangeboden of te voorkomen dat een transitievergoeding moet worden betaald. De verwachting is onder andere dat de kosten van transitievergoedingen uiteindelijk in de kosten van arbeid verdisconteerd gaan worden..

Vraag 5

Is het college bereid om dit, zoals CDA Westland al eerder heeft gedaan, onder de aandacht te brengen van de landelijke politiek?

Antwoord 5

Inmiddels zijn landelijk veel initiatieven om over de gevolgen van de wet Werk en Zekerheid in gesprek te gaan met de verantwoordelijk minister van SZW. Wij zien voor onszelf in dit stadium van invoering van de wet geen rol weggelegd in dit vraagstuk.

Vraag 6

Ziet het college nog alternatieve mogelijkheden om wat betreft deze wet aan “damage-control” te kunnen doen?

Antwoord 6

Er is afgesproken om in het najaar opnieuw met een vertegenwoordiging het gesprek aan te gaan om de effecten van de invoering van de wet met elkaar te delen. Afhankelijk van de opbrengst van dit gesprek zullen wij ons beraden op te ondernemen vervolgacties.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 3 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 264,00 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus € 440,- aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.

 

 

Meer nieuws uit
Zoeken