Nog geen passend plan voor leegstaand pand Hoofdstraat

De Lier 27.07.2023 – Op 21 juli hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over het al jaren leegstaand pand aan de Hoofdstraat en nieuwbouw te De Lier.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Lierse inwoners melden stagnatie in de nieuwbouw op de plek aan de Hoofdstraat tegenover de nieuwbouw oude gemeentehuis en waar voorheen een assurantiekantoor zat. Gezien de locatie zouden daar woningen, waar veel vraag naar is, hoogst gewenst zijn.

Navraag wijst uit dat de woningbouwplannen stuiten op onwil vanuit de gemeente. De gemeente wil op die plek alleen huurappartementen en beneden kantoor en mogelijk detailhandel. Westland Verstandig acht het moment gekomen om nu eindelijk eens te komen tot actie. Opvallend is dat de gemeente zelf op de plek van het voormalige gemeentehuis wel akkoord ging met koopappartementen en nu daar van afwijkt. Ook lijkt een concentratie van winkels in de Hoofdstraat bij te dragen aan een gezellig winkelcentrum zodat niet valt te begrijpen waarom nu aan dit pand specifieke voorwaarden worden gesteld. Als huurappartementen niet realiseerbaar zijn, dan zal om pragmatische redenen voor koopappartementen gekozen moeten worden. Als op de begane vloer enkel woningen realiseerbaar zijn, dan moet daar ook voor gekozen worden.

Westland Verstandig is voor een aanpak die op korte termijn tot resultaat leidt en wenst dat gestopt wordt met verder traineren van dit soort plannen. De enige eis die belangrijk is, is dat het te realiseren plan goed ingepast wordt in de omgeving, dus niet te massaal en te hoog, en dat het past in de omgeving. Huur of koop mag niets uitmaken en ook als er woningen in de plint (begane vloer) moeten komen, dan zal daarmee akkoord gegaan moeten worden. Hetzelfde geldt voor de parkeereis en ook daar zal pragmatisch mee omgegaan moeten worden.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1
Klopt het dat de geplande nieuwbouw stagneert door vorenstaande eisen van de gemeente Westland?

Antwoord 1
Nee, dat klopt niet. Alle initiatieven en plannen moeten voldoen aan de door uw raad vastgestelde beleidsuitgangspunten. Afwijken daarvan kan met specifieke besluitvorming van college en/of raad. Er is een gesprek geweest, tussen de wethouder, ambtenaar en deze partij, waarin is aangegeven dat het college bereid is mee te werken aan uitzonderingen als dat de snelheid van een mooie ontwikkeling voor De Lier ten goede komt. Maar dat er wel een goed plan moet worden ingediend, op basis waarvan eventuele afwijkingen te legitimeren zijn. Zo’n plan is nog niet ter beoordeling aangeboden.

Vraag 2
Zo ja is het College het dan met de fractie van Westland Verstandig eens dat op zo kort mogelijke termijn dit al te lang leegstaande pand vervangen moet worden door een appartementencomplex met koopappartementen?

Antwoord 2
Op basis van een goed plan, is het college in staat om te beoordelen of iets haalbaar is. Zie ook antwoord 1.

Vraag 3
Waarom denkt het College nog steeds zo beperkt en wordt niet geluisterd naar het gezond boerenverstand en wordt niet op resultaat gewerkt, los van allerlei regeltjes die ons ook niet veel verder brengen?

Antwoord 3
Het College heeft juist aangegeven bereid te zijn, om af te wijken en mee te werken als er een goed plan ligt, dat goed is voor de inwoners van Westland. Bij de beoordeling en het meedenken over plannen worden alle facetten meegewogen. Zoals programmering, hoogte, parkeren, leefbaarheid en omgeving. Het is en blijft een integrale afweging. Tot op heden is kennelijk wel met politieke partijen gesproken, maar is ons nog geen herzien plan voorgelegd.

Vraag 4
Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat nu op de kortst mogelijke termijn de bestemming van het perceel gewijzigd moet worden en dat het College meewerkt aan de komst van woningen op deze plek voor onder meer senioren? Is deze locatie niet geschikt voor het initiatief van Lierse senioren om een groepswoonappartementencomplex op deze plekke te realiseren en dat snel te doen?

Antwoord 4
Het college is bereid naar alle opties op deze locatie kijken en heeft dat ook aan de initiatiefnemer aangegeven. We gaan hierover graag met de initiatiefnemer in vervolgoverleg als deze een plan heeft ingediend.

Meer nieuws uit
Zoeken