Onduidelijkheid omtrent huurovereenkomst Manege Dijkgraaf

Monster 22.07.2015 – Tijdens de raadsvergadering van 14 juli jl. is een motie aangenomen door de Raad om met manege De Dijkgraaf


aan de Plaats Langeveld te Monster in overleg te treden daar de huurovereenkomst per 30 juni 2015 beëindigd is. Eerder schijnt de wethouder al een toezegging gedaan te hebben dat tot 1 september de exploitatie kan worden voortgezet.

Daarover zou overleg zijn gevoerd met een aantal politieke partijen, maar niet met Westland Verstandig. Uit los van elkaar staande berichten van omwonenden is gebleken dat de exploitatie thans tot grote overlast leidt en ook toezeggingen door het College gedaan zijn dat bij het einde van de huurovereenkomst de exploitatie ook daadwerkelijk zou eindigen. (foto pscdedijkgraaf.nl)

Dit leidt tot de volgende vragen:

         Welke toezeggingen heeft uw College gedaan aan de omwonenden terzake van de duur van de huurovereenkomst en heeft uw College danwel medewerkers namens uw College aan de omwonenden beloofd dat per 20 juni 2015 een einde gemaakt zou worden aan de exploitatie?

         Op dit moment zijn er geen vergunningen meer voor de exploitatie omdat die vergunningen allemaal gebaseerd waren op een einde per 30 juni 2015. Hoe wordt dit door het College op dit moment opgelost daar op dit moment vergunningloos gewerkt wordt en van gedogen geen sprake kan zijn?

         De omwonenden klagen over stofhinder omdat de exploitant zich niet houdt aan de gestelde regels van nathouden van de zanderige ondergrond. Is het College bereid om hier op korte termijn controles uit te voeren?

         Voorts blijken er allerlei activiteiten in de manege plaats te vinden die niet bij een manege horen en waardoor wel veel mensen aangetrokken worden door de manege. Zijn die activiteiten bij uw College bekend en zo ja waarom worden deze gedoogd terwijl de omwonenden daar veel over geklaagd hebben en ook veel overlast van ondervinden?

         De wethouder heeft tijdens de raadsvergadering toegezegd dat hij in ieder geval strakke condities zou stellen aan de tijdsduur van de overlegperiode en dat omwonenden geen hinder meer zouden ervaren. Hoe ver is de wethouder daarmee en is hij bereid om met de bewoners zoals toegezegd op korte termijn in gesprek te gaan om die maatregelen verder uit te werken?

         Omwonenden maken voorts melding ervan dat er sinds het begin andere onroerende zaken aan de manege zijn toegevoegd. Is dit juist en heeft de gemeente inderdaad ook die percelen verhuurd?

         De omwonenden geven aan dat de wethouder al voordat de motie werd ingediend aangaf dat de politiek en de Raad maar een besluit moesten nemen. Dat is vreemd omdat op dat moment de motie er nog niet was. Welke betrokkenheid heeft het College bij de motie die uiteindelijk door de Raad is aangenomen?

         Is het College bereid om in de commissievergadering van september terug te koppelen naar de Raad in hoeverre zij actief is bezig geweest om nadere exploitatievoorwaarden op te leggen aan de exploitant gedurende de tijd dat hem nog gegund is te exploiteren en ook welke voortgang geboekt is met betrekking tot de beëindiging van de exploitatie?

      Weliswaar is een bedrijf zoals manege Dijkgraaf zeer nuttig en voorziet ook in een behoefte in Westland, maar in deze dient wel een goede afweging gemaakte te worden tussen belangen van de omwonenden en de belangen van de exploitant. Is het College het hiermee eens en op welke wijze is in het verleden die afweging gemaakt door uw College uitgaande van de toch vrij ernstige klachten die de omwonenden uiten?

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

 

Namens de fractie Westland Verstandig

Meer nieuws uit
Zoeken