Ruim € 9,3 miljoen budget voor jeugd GGZ in Westland

Westland 17.07.2015 – De fractie Progressief Westland heeft collegevragen gesteld over budgetten voor de jeugd GGZ in Westland.


Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw “Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013”, beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

In hoeverre is het budget dat in Westland in 2015 beschikbaar is voor jeugd GGZ (ook voor nieuwe patiënten) tot nu toe uitgepunt?

Antwoord 1

Het budget dat in Westland is gereserveerd voor jeugd GGZ is zowel voor overgangscliënten als voor nieuwe cliënten. Het bedrag dat hiervoor voor 2015 is gereserveerd bedraagt € 9.337.450,-. In de eerste kwartaalrapportage 3D hebben wij u geïnformeerd over het feit dat er sprake is van een onderuitputting ten opzichte van de ramingen. Dat geldt zowel voor Zorg in Natura als voor PGB’s. Over de eerste vier maanden is een bedrag van € 2.363.241,- gedeclareerd op de jeugd GGZ, maar dit bedrag kan nog worden bijgesteld. De GGZ werkt namelijk met DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties) die na afronding van de behandeling worden afgerekend.

 

Vraag 2

Bestaat het risico dat een budgetuitputting zich in Westland zal voordoen, dit jaar of volgend jaar?

Antwoord 2

Ja, op alle budgetten is er onzekerheid over de hoogte van de uitgaven. Dus zowel voor dit jaar als voor volgend jaar bestaat ook voor de jeugdhulp het risico dat we te maken krijgen met een budgetuitputting. Dit is ook in de kwartaalrapportage 3D aangegeven.

Vraag 3

Welke afspraken zijn er gemaakt met de zorgaanbieders omtrent intakestops (ook voor nieuwe patiënten)?

Antwoord 3

Met de zorgaanbieders is afgesproken dat we niet werken met intakestops. In de contracten zijn wel afspraken gemaakt over budgetplafonds. Zorgaanbieders nemen contact op met het inkoopbureau en de betreffende gemeente zodra dit aan de orde is. Vanuit Westland spreken we hierbij af dat de Westlandse kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat er aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld.

Vraag 4

Welke alternatieven biedt de gemeente wanneer de jeugdzorgaanbieder een intakestop gaat hanteren?

Antwoord 4

Zie antwoord vraag 3.

Vraag 5

Bestaat er al een beleidslijn van de gemeente Westland over wat te doen bij een budgettekort (ook voor nieuwe patiënten) of is het van belang dat de gemeenteraad hier in samenwerking met het college een beleidslijn voor ontwikkelt

Antwoord 5

Het is inderdaad van belang om met u nieuw beleid te formuleren in de 2e helft van 2015. Nieuw beleid betrekken we bij de inkoop voor 2017. Bij de vaststelling van het lokale inkoopkader jeugdhulp 2016 is door ons samen met uw raad een voorstel aangenomen tot het opnemen van een risicoparagraaf in het inkoopkader. Hierbij is vastgesteld dat als er tekorten op onderdelen dreigen te ontstaan, hiervoor aanvullende middelen vanuit de integratie uitkering sociaal domein worden ingezet. Hiermee wordt voorkomen dat Westlandse jongeren op een wachtlijst komen te staan en niet tijdig de juiste zorg zouden ontvangen.

Vraag 6

Hoeveel minder of meer is er in 2015 gebruik (ook voor nieuwe patiënten) gemaakt van/een beroep gedaan op jeugd GGZ door Westlandse jeugdigen in vergelijking met dezelfde periode in 2014?

Antwoord 6

Het budget dat voor 2015 is geraamd, is gebaseerd op de cijfers van 2013 en een prognose van 2014. Omdat de DBC’s pas na afronding van de behandeling worden afgerekend en doordat veel doorverwijzingen door de huisartsen worden gedaan, is het nog moeilijk te zeggen of er over de eerste periode van 2015 meer of minder gebruik is gemaakt dan dezelfde periode in 2014 (zie ook antwoord op vraag 1).

Vraag 7

Welke verklaringen zijn er voor de verschillen.

Antwoord 7

Zie beantwoording vraag 6.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 4 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 352,00 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus € 528,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen/wel (bij ‘wel’ bedrag opnemen) kosten gemaakt voor externe advisering.”

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws uit
Zoeken