Situatie rondom huisvesting arbeidsmigranten in Westland

Westland 20.04.2023 – Op 16 maart zijn door de fractie D66 collegevragen gesteld over realiseren huisvesting arbeidsmigranten in het Westland.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
In 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders beloofd om 2000 bedden te realiseren voor arbeidsmigranten. In de afgelopen 11 jaar zijn daartoe veel pogingen ondernomen, echter met weinig resultaat. Tot nu toe zijn er 740 bedden voor arbeidsmigranten gerealiseerd, te weten: Elsenbosch (2020, 320 bedden), Tiendweg Naaldwijk (2020, 76 bedden) en Hortihotel Naaldwijk (te realiseren 2023, 344 bedden).

Het college komt dus al jaren niet de belofte na die in 2012 is gedaan. D66 Westland vindt het belangrijk dat arbeidsmigranten op een goede wijze gehuisvest worden en wil dat Westland daarin zijn eigen eerlijke aandeel oppakt. Het niet nakomen van beloftes zorgt ervoor dat arbeidsmigranten niet fatsoenlijk gehuisvest worden en schaadt de reputatie van Westland.

Inmiddels is het huidige college een jaar onderweg. In de afgelopen 12 maanden is er echter op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten weinig tot niets van de grond gekomen. Gistermorgen viel in AD Haagsche Courant te lezen dat meerdere ontwikkelaars zich terugtrekken, aangezien locaties te duur worden om te ontwikkelen. De nieuwe coalitie wil voornamelijk inzetten op kleine locaties, wat niet rendabel blijkt. D66 Westland wil dat het college de ambitie voor de komende jaren uitspreekt en duidelijk maakt hoe de gemeente zijn verantwoordelijkheid gaat nemen. Naar mening van D66 kan dit binnen de huidige kaders van huisvesting.

Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:

Vraag 1
Herkent het college zich in de bovenstaande beschrijving?

Antwoord 1
In de Woonvisie die is vastgesteld in juli 2020 is er aangegeven een substantieel aantal bedden te willen realiseren voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het college faciliteert (de bouw van) kwalitatieve hoogwaardige huisvestingsplekken voor arbeidsm igranten omdat arbeidsmigranten cruciaal zijn voor de ontwikkeling van de glastuinbouw en daarmee gemeente Westland en Nederland als geheel. Het college staat achter realisatie van huisvesting aan de Oostbuurtseweg.

Verder wordt zoals u aangeeft binnenkort het verbouwde Hortibusiness center nabij de Flora Holland opgeleverd. Met de recent gesloten overeenkomst zal ook het langlopende traject rond de huisvesting van arbeidsmigranten op Honderdland (ca. 250 plekken) gerealiseerd kunnen worden. En uiteraard spannen we ons in voor huisvesting op ABC Westland en op het Floragebied. De lopende bovengenoemde projecten (Oostbuurtseweg 680, Honderdland 250 en Floragebied 400) tellen op tot 1.330 bedden. De aantallen voor ABC Westland staan nog niet vast.

Met betrekking tot de aanvraag locatie Zijdijk is het proces niet doorlopen als is vastgelegd in de woonvisie (zie pagina 46 van deze visie). Het gaat hier om een volledig nieuwe aanvraag en (sterk) gewijzigde opzet van rond de 100 bedden. Er is momenteel contact met d e aanvrager om dit proces ordentelijk te doorlopen.

Vraag 2
Is het correct dat Westland nog minimaal 1260 bedden moet realiseren om de belofte uit 2012 na te komen?

Antwoord 2
Zie antwoord 1.

Vraag 3
Is het correct dat verschillende ontwikkelaars zich terugtrekken, omdat de kosten te hoog oplopen?

Antwoord 3
Op dit moment is er geen sprake van het terugtrekken van ontwikkelaars op de bekende locaties als gevolg van oplopende kosten. Wel is ons bekend dat de businesscases rond huisvesting onder druk staan als gevolg van oplopende bouwkosten.

Vraag 4
Is het college het met D66 Westland eens dat de gemeente zijn aandeel moet leveren en zijn verantwoordelijkheid moet pakken

Antwoord 4
Het college heeft in het collegewerkprogramma opgenomen dat het van belang is om goede huisvestingsplekken te laten realiseren om arbeidsmigranten te bewegen in Westland te komen werken. We nemen onze verantwoordelijkheid door goede initiatieven te faciliteren.

Vraag 5
Is het college bereid om met de verschillende ontwikkelaars in gesprek te gaan en te werken aan grotere locaties om de huisvesting van arbeidsmigranten op een goede wijze te organiseren?

Antwoord 5
Zie antwoord 1. We zijn met meerdere ontwikkelaars in gesprek.

Vraag 6 Is het college bereid om uit te werken hoe het college planmatig 2000 en meer bedden voor arbeidsmigranten gaat realiseren?

Antwoord 6
Zie antwoord 1.

Meer nieuws uit
Zoeken