Situatie rondom huisvesting arbeidsmigranten op bedrijven

Westland 07.07.2023 – Op 8 mei zijn door de fractie Westland Verstandig collegevragen gesteld over huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijven.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Nog steeds krijgt de WV fractie meldingen binnen over de weigerachtige houding door College en organisatie voor het toestaan van huisvesting van arbeidsmigranten op de bedrijven. Dit ondanks het gewijzigde beleid en de wens van de meerderheid van de Raad om op deze wijze een deel van het huisvestingsprobleem op te lossen.

Recent zijn weer een aantal pogingen gestrand. Een bedrijf dat in Hoek van Holland wel medewerking kreeg, stuitte in Westland op een muur van onwil. Dit gaat niet langer meer zo. Meerdere malen kaartte onze fractie dit dilemma aan. maar er komt geen schot in de voortgang.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1
Wil het College afgeven een totaal overzicht van aanvragen en de reden van het bericht dat geen medewerking gegeven worden?

Antwoord 1
De afgelopen jaren zijn diverse initiatieven voor de huisvesting van arbeidsmigranten bij de gemeente ingediend. Bij de beoordeling hiervan in de Initiatieventafel Westland, worden deze initiateven op diverse thema’s getoetst. Dit gebeurt onder meer op basis van verkeersaspecten, of met de ontwikkeling herstructurering (on)mogelijk wordt gemaakt, of het bouwinitiatief kwalitatief goede huisvesting biedt, enzovoorts. Afhankelijk van de beoordeling (positief, positief met aandachtspunten, negatief) kan de initiatiefnemer door met de ontwikkeling. De afgelopen periode is slechts een beperkt deel van de initiatieven doorontwikkeld, soms omdat het niet passend is binnen het gemeentelijke beleid en een goede ruimtelijke ordening, maar ook komt het voor dat een initiatief dat door de gemeente als wenselijk beoordeeld is toch niet wordt doorontwikkeld door de initiatiefnemer.

De betreffende initiatiefnemers geven ons daarbij aan, dat dit verband houdt met de gestegen bouwkosten. Ten slotte zien we dat initiatiefnemers, ook na een positieve gemeentelijke toetsing, soms nog tijd nodig hebben om te komen tot financieel / juridische afspraken. Omdat veel van de initiatieven nog niet met omwonenden en andere betrokkenen zijn gecommuniceerd, kunnen we nu geen totaaloverzicht geven van de initiatieven. Wel hebben we u hierover geïnformeerd tijdens het besloten deel van de commissie wonen op 8 juni 2023.

Vraag 2
Is het College bereid per direct een andere insteek te nemen en alsnog uitvoering te geven aan het veranderde beleid?

Antwoord 2
Het college ziet op korte termijn geen noodzaak voor een andere insteek bij de beoordeling van initiavenen voor de huisvesting van arbeidsmigranten bij tuinderspercelen. We staan in principe positief tegenover dergelijke initiatieven, maar dit neemt niet weg dat de initiatieven in het kader van een goede ruimtelijke ordening getoetst worden. Wel worden de Beleidsregels tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten bij glastuinbouwbedrijven komend najaar geëvalueerd.

Meer nieuws uit
Zoeken