Situatie rondom realisering arbeidsmigrantenhuisvesting bij Horti Campus

Honselersdijk 27.09.2023 – Op 16 augustus zijn er collegevragen gesteld over de realisering van arbeidsmigrantenhuisvesting op de locatie Horti Campus Westland aan de Middel Broekweg en Veilingroute.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren B&W u als volgt.

Inleiding

De Raad heeft al weer enige tijd geleden aangenomen een motie om op het Horti Campus-terrein zo snel als mogelijk te komen tot realisering van arbeidsmigrantenhuisvesting en het plaatsen van verplaatsbare woningen. Ook zou de realisering van het Vakcollege met voorrang worden opgepakt.

Sinds de behandeling in de Raad is het stil en ontvangen wij geen berichten meer. Alledrie de genoemde zaken zijn urgent en dat is ook door de Raad bij motie uitgesproken.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Hoe ver staat het met de voortgang van de plannen voor arbeidsmigranten / verplaatsbare woningen / Vakcollege?

2. Destijds is een tijdsplanning aangegeven over de grondverwerving etc. Wanneer worden we als Raad daarover geïnformeerd omdat het nu wel heel erg en al heel lang stil is, terwijl er snel gehandeld moet worden?

Antwoorden:
Op 26 mei heeft besluitvorming over het Masterplan plaatsgevonden. Dat was kort voor het reces De programmaorganisatie is van start gegaan. Er wordt hard (door)gewerkt maar er kan geen ijzer met handen worden gebroken. De mogelijkheden om de raad voor het reces te informeren waren beperkt.

Kerntaak van de programmaorganisatie in deze fase is het verwerven van de gronden, want de gemeente heeft nog geen grondpositie. Om uw prioriteiten uit te voeren hebben wij (zoals toegelicht bij de behandeling van het Masterplan) gronden nodig van twee grote grondeigenaren en een aantal eigenaren van particuliere woningen. Voor de aanschaf van particuliere woningen is inmiddels een voorstel naar de raad gestuurd. Met de twee groot grondeigenaren wordt constructief onderhandeld (ook in de vakantie). Uiteraard zullen wij u hierover informeren zodra er iets te melden valt.

Ook de werkzaamheden ten aanzien van de opstalontwikkeling en het bestemmingsplan zijn opgepakt. Daarbij zijn ook externe partijen (bijvoorbeeld het schoolbestuur en marktpartijen) betrokken. Vooralsnog is onze planning gericht op de data die aangegeven zijn in de motie, waarbij ten aanzien van de arbeidsmigrantenhuisvesting vanwege exploitatieredenen wel meer gekeken wordt naar een permanente oplossing dan een tijdelijke oplossing.

U moet zich wel realiseren dat de parallelle aanpak van bestemmingsplan, opstalontwikkeling en grondverwerving het snelste is wat wij kunnen realiseren en dat dit in gemeenteland ongebruikelijk is. De samenhang tussen deze processen kan ook leiden tot vertraging. Dat is thans nog niet het geval. Er is met u afgesproken dat u regelmatig zal worden bijgepraat. Dat gebeurt in de aparte raadscommissie Flora Campus Westland, die maandelijks aansluitend aan de raadscommissie Wonen zal vergaderen. In onze planning is voorzien dat u voor de eerste keer wordt bijgesproken op 27 september.

Meer nieuws uit
Zoeken