Stand van zaken baankansen voor 50 plussers in Westland

Westland 24.03.2022 – Op 23 februari 2022 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie CDA Westland over baankansen voor 50 plussers.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Het CDA wil meer aandacht voor 50-plussers op de arbeidsmarkt. Er moet worden opgetreden tegen leeftijdsdiscriminatie en belemmeringen om ouderen in dienst te nemen, langer door te laten werken of werk geleidelijk af te bouwen moeten worden weggenomen.

Vraag 1a
Is bekend ca. hoeveel inwoners van 50 jaar en ouder onze gemeente telt?

Antwoord 1a
In Westland bevat de leeftijdscategorie van 50 tot en met 64 jaar c irca 12.000 personen.

Vraag 1b
Is bekend ca. hoeveel van deze 50 -plussers ongewenst werkloos en werkzoekend zijn en via reguliere (sollicitatie)trajecten niet snel aan een baan komen?

Antwoord 1b
Hier zijn geen regionale cijfers van bekend. Wel is bekend dat er 555 50-plussers gebruik maken van een bijstandsuitkering. Daarvan heeft Patijnenburg op dit moment ongeveer 50 werkzoekenden van 50-plus in begeleiding.

Vraag 1c
Wat ziet u hiervan als belangrijkste oorzaken? In hoeverre spelen lokale/regionale factoren mee?

Antwoord 1c
De twee belangrijkste oorzaken:

1. Alleenstaanden zonder goed functionerend sociaal netwerk. Bij deze groep stapelen problemen zich langzaam op, totdat het misgaat en een uitkering noodzaak is.

2. Veel (oudere) werkenden zijn uitgevallen door medische klachten. Dit zijn zowel fysieke klachten als psychische klachten. Lokale / regionale factoren zijn binnen onze gemeente niet afwijkend ten opzichte van de benchmark.

Vraag 2a
Wat doet onze gemeente momenteel om 50 -plussers die niet of moeilijk aan het werk komen aan de slag te helpen?

Antwoord 2a
Begeleiding naar werk aan 50-plussers wordt al geboden binnen de reguliere uitvoering van Patijnenburg. Dit maakt onderdeel uit van de bestaande re -integratieopdracht. In de opdracht voor 2022 wordt er extra aandacht gevraagd voor de doelgroep 45 – 55 jaar. Hierdoor zien wij geen noodzaak om extra middelen in te zetten voor re -integratie voor deze groep. Bij het aanbieden van re -integratietrajecten door Patijnenburg wordt geen onderscheid gemaakt in doelgroepen. Iedereen die een uitkering aanvraagt gaat naar Patijnenburg en krijgt een uitgebreide intake. Met deze intake wordt onder andere bepaald wat de afstand tot de arbeidsmarkt is. Iedere werkzoekende, waaronder ook 50 -plussers, met een afstand tot de arbeidsmarkt die in een termijn van maximaal 18 maanden te overbruggen is, wordt een re – integratietraject bij Patijnenburg aangeboden. De ambitie is om zo veel mogelijk duurzame plaatsingen op werk te realiseren zodat niemand terugvalt in de uitkering.

Vraag 2b
Hoe effectief zijn deze acties/maatregelen gebleken? Indien u niet weet, bent u bereid dit te (laten) evalueren?

Antwoord 2b
De uitstroomcijfers richting betaald werk geven ons op dit moment geen aanleiding om specifiek deze doelgroep te onderzoeken. Als er effectievere methoden zijn dan laten wij deze graag onderzoeken zodat we betere dienstverlening kunnen bieden.

Vraag 2c
Maakt de gemeente gebruik van de lessen uit het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’ zoals: 

– het beschikbaar stellen van een ontwikkeladvies voor senioren waarbij hun wendba arheid op de arbeidsmarkt wordt bevorderd;

– bekendheid geven aan de no-riskpolis, die werkgevers kan helpen om oudere werkzoekenden in dienst te nemen, of aan de ‘Regelhulp financieel CV’;

– extra intensieve dienstverlening (bemiddeling naar werk, ondersteuning in zoekvaardigheden en oriëntatie op kansrijk werk) voor oudere WW ‘ers? Indien niet, bent u bereid om dit alsnog te overwegen?

Antwoord 2c
Wij maken in de geest van het actieplan gebruik van deze lessen. In het algemeen kan gezegd worden dat er steeds vaker en sneller een loonwaarde meting ingezet wordt ter stimulering van Loonkostensubsidie (LKS) plaatsingen , waaronder de no-riskpolis, met als doel het vergroten van de uitstroom van bijstandsontvangers naar betaald werk. Tot nu toe werd de LKS vooral ingezet voor arbeidsbeperkten met een doelgroepenverklaring. De gemeentelijke verordeningen Loonkostensubsidie Participatiewet en Reïntegratieverordening geven ruimte om de LKS in te zetten voor een bredere doelgroep: mensen met afstand tot de arbeidsmark t die langer dan 6 maanden is, die geen startkwalificatie hebben, ouder dan 50 jaar zijn of alleenstaand of ouder zijn.

Vraag 3a
Bent u bekend met ‘open hiring’, een wervingsmethode waarbij mensen worden aangenomen zonder CV of sollicitatiegesprek?

Antwoord 3a
Ja.

Vraag 3b
Welke ervaringen met open hiring zijn er in onze gemeente, zowel in de publieke als private sector? Bent u bereid hier samen met ouderenorganisaties het bedrijfsleven een uitvraag naar te doen?

Antwoord 3b
Ja, hiertoe zijn wij, samen met Patijnenburg, toe bereid.

Vraag 4a
Bent u bekend met de vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen motie over het gebruik van open hiring uitbreiden?

Vraag 4b
Deelt u de zienswijze in deze motie, namelijk dat open hiring kansen biedt voor werkzoeke nden buiten het bereik van publieke dienstverlening en voor het tegengaan van ongelijke kansen en discriminatie op de arbeidsmarkt?

Antwoorden 4a en 4b
Ja, deze zienswijze delen wij.

Vraag 5a
Bent u bereid de spreekwoordelijke handschoen in deze motie op te pakken en samen met ouderenorganisaties en het bedrijfsleven te kijken of met (een uitgebreidere toepassing van) open hiring werkzoekende 50-plussers in onze gemeente aan het werk kunnen worden geholpen?

Antwoord 5a
Ja, wij staan open voor ontwikkelingen die mensen echt vooruit helpen. We doen dit samen met Patijnenburg.

Vraag 5b
Ziet u daarbij ook kansen voor andere groepen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Antwoord 5b
Ja, wij zien het als een kans voor mensen die het moeilijkst aan een baan komen.

Vraag 5c
Wat zouden randvoorwaarden kunnen en moeten zijn voor een succesvolle toepassing van open hiring in onze gemeente? Bent u bereid hierover informatie in te winnen, bijv. via de VNG en via ondernemersorganisaties?

Antwoord 5c
De belangrijkste randvoorwaarde is dat de ondernemers een echte betaalde baan beschikbaar stellen en bereid zijn om werkzoekenden via het concept van open hiring een kans te geven. We treden hierover in contact met de VNG en de belangrijkste ondernemersorganisaties, verenigd in het platform MVO Westland.

Vraag 5d
Welke rol zou de gemeente zelf kunnen spelen inzake open hiring, als overheid en als werkgever?

Antwoord 5d
Op dit moment werkt de gemeente als werkgever niet met open hiring. Mogelijk dat we in de toekomst deze manier van werven gaan gebruiken.

Meer nieuws uit
Zoeken