Stand van zaken ontwikkelingen winkelcentrum Wateringen

Wateringen 08.04.2022 – Op 11 maart hebben B&W vragen ontvangen van de fracties GBW en D66 over de ontwikkelingen in het winkelcentrum Wateringen.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
In de beoordeling van de motie ‘Geen flitsbezorgdiensten in de winkelstraten van Westland’ – ingediend door de collegae van D66 Westland en CU/SGP – heeft uw college in de raadsvergadering van 15 februari 2022 uitgesproken dat er voldoende juridische instrumenten voorhanden zijn om de vestiging van flitsbezorgdiensten in de winkelstraten van Westland te voorkomen. Wij ontvangen van meerdere kanten signalen dat in het winkelcentrum van Wateringen zich een tweetal flitsbezorgdiensten wil gaan vestigen (Bezorgbeer op Vliethof en Getir in de Herenstraat).

Deze niet gewenste ontwikkelingen, te samen met andere aanstaande zorgelijke veranderingen binnen het winkelcentrum van Wateringen – zoals de vestiging van een architectenbureau en een ‘repairshop’ in het winkelcentrum en de verhuizing van de ‘Danswinkel’ naar een pand buiten het kernwinkelgebied – stemmen niet positief over (de voortgang in) de implementatie van de Detailhandelsvisie.

Vraag 1
Kan uw college de verzekering geven dat de genoemde aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het vestigen van een Bezorgrestaurant (Vliethof) en de vestiging van een Getir bezorgdienst (Herenstraat) in het kernwinkelcentrum van Wateringen niet worden gehonoreerd? Wilt u ons informeren over de voortgang in de behandeling van de aanvragen?

Antwoord 1
In de raadsvergadering van 15 februari 2022 werd een motie besproken van ChristenUnie-SGP en D66 over het weren van flitsbezorgdiensten uit de Westlandse winkelstraten. Het college heeft aangegeven dat het in lijn met die motie handelt, namelijk door ‘dark stores’ van flitsbezorgdiensten zoveel mogelijk te weren uit winkelstraten en actief te handhaven daar waar volgens het bestemmingsplan de bestemming of functie ‘Detailhandel’ geldt. Voor de vestiging van flitsbezorgdienst Getir ziet het college hier mogelijkheden toe via het bestemmingsplan. De vestiging van restaurant De Beren is een locatie voor afhalen en bezorgen, en valt daarmee onder detailhandel. Het bestemmingsplan op deze locatie staat detailhandel toe, waardoor het aanvragen van een omgevingsvergunning niet hoeft.

Vraag 2
Welke concrete stappen heeft uw college inmiddels gezet en welke resultaten geboekt bij de implementatie van de Detailhandelsvisie 2021-2026? Bijvoorbeeld rond het concipiëren van een Leegstandsverordening en/of het opzetten van een ‘stimuleringsregeling vestigen winkels in kernwinkelgebieden’?

Antwoord 2
Het college heeft voor de kernen Naaldwijk, ’s -Gravenzande, Wateringen en Monster een Gouden Driehoek -overleg opgezet. Binnen dit overleg, dat per kern minimaal twee keer per jaar plaatsvindt, bespreekt de gemeente met vastgoedeigenaren en ondernemers (waaronder de BIZ, MKB Westland en Koninklijke Horeca Westland) de ambities van de gemeente voor de toekomst van de winkelgebieden . Daarnaast wordt door het college de laatste hand gelegd aan het opzetten van een Transformatiefonds met financiële instrumenten om verplaatsing en transformatie in de W estlandse dorpskernen versneld op gang te laten komen.

Vraag 3
De diverse actuele ontwikkelingen in de Herenstraat in Wateringen zijn in conflict met letter en geest van het beleid in de Detailhandelsvisie 2021-2026? Hoe hebben deze ontwikkelingen zich – min-of-meer autonoom – kunnen voordoen? Kunnen ontwikkelingen zoals deze worden voorkomen? Is de aanpak van het overleg in de ‘Gouden Driehoek’ daartoe een adequaat instrument? Of vormen deze ervaringen aanleiding di e aanpak nog eens tegen het licht te houden?

Antwoord 3
Het college heeft in de Detailhandelsvisie 2021 -2026 bepaalde ambities geformuleerd voor de winkelgebieden. Deze ambities zijn echter niet volledig doorvertaald naar bijvoorbeeld de bestemmingsplannen. Zo heeft het college in de visie transformatiegebieden aangewezen waarvan ze de winkels naar het hoofdcircuit willen verplaatsen. De bestemmingsplannen staan hier bijvoorbeeld nog geen detailhandel toe. Het college ziet de Gouden Driehoek als het juiste instrument om de ontwikkelingen in de kernen te monitoren, onderling te bespreken en regie te houden op de invulling van functies in het winkelgebied.

Meer nieuws uit
Zoeken