Stand van zaken plaatsing statushouders in wijk Zwartenhoek

Monster 06.07.2023 – Op 11 april hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over plaatsing van teveel statushouders in de wijk Zwartenhoek in Monster.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
De hierboven genoemde woonwijk Zwartenhoek in Monster bestaat uit een mengeling van koopwoningen en huurwoningen. In de huurwoningen zijn de afgelopen jaren steeds meer statushouders gekomen. Op zich hebben de bewoners daar weinig moeite mee als de statushouders zich aanpassen, maar men ondervindt best we veel overlast van de statushouders.

Voorts wonen in de betreffende straat ook veel gezinnen afkomstig uit Den Haag, die ook best wel een andere wijze van leven hebben dan de andere bewoners, die vaak al tientallen jaren in Zwartenhoek wonen. Sociale huurwoningen worden dus vooral toegewezen aan statushouders, maar ook aan gezinnen uit Haagse wijken. De omwonenden zijn zich ervan bewust dat statushouders een woning moeten hebben, maar dat er dan veel meer spreiding zou moeten zijn. Alleen al in de Mesdag wonen twee families afkomstig van oorsprong uit Den Haag, één gezin uit Iran, één gezin uit Syrië en een gezin uit Eritrea. Ook in de Breitner en de Wiegers wonen veel statushouders en niet van oorsprong Westlands gezinnen.

Hetzelfde geldt voor de buurt in en achter de Slangenburch. Ook daar wonen veel gezinnen uit Syrië, Eritrea, Afghanistan. Ook zien bewoners dat van een goede inburgering geen sprake is omdat Nederlands nauwelijks gesproken wordt en de betreffende bewoners ook zich niet verstaanbaar kunnen maken en ook niet duidelijk is wat van hen gevraagd wordt. Daarbij komt dat ook de buitenkant van de woningen waar de betreffende gezinnen woonachtig zijn, te wensen overlaat. Zo is er één woning waar het onkruid tot aan het raam staat en bij een andere woning staan ongeveer 20 fietsen. Bewoners hebben getracht om in gesprek te komen, maar dat heeft alleen maar tot tegenacties geleid zoals het bekrassen van auto’s en het pesten van de kinderen. Klachten bij Arcade over geluidsoverlast, overlast omdat er auto’s op de straat worden neergezet, feesten waar vele tientallen mensen aanwezig zijn en zelfs Eritreeërs uit Zweden zich melden, zijn schering en inslag. Meldingen bij de wijkagent mochten ook niet tot enige verbetering leiden. Dit kan niet zo doorgaan.

Dit leidt tot de volgende vragen:

Vraag 1
Waarom wordt niet meer aan spreiding gedaan door de woningcorporatie en kunne daarvoor geen afspraken gemaakt worden met woningcorporaties wat een bepaalde wijk kan hebben aan meestal al probleemgezinnen uit Den Haag die verhuizen naar Westland ofwel aan de huisvesting van statushoudersgezinnen met meestal heel veel kinderen?

Antwoord 1
Voor de huisvesting van statushouders zijn wij aangewezen op de woningen van woningcorporaties. Hierbij wordt gestreefd de statushouders zoveel mogelijk over de gemeente Westland te spreiden. Het spreiden van de statushouders over de gemeente is geen eenvoudige opgave. Niet alleen hebben wij te maken met een snel groeiende taakstelling, maar ook met de mismatch tussen huishoudensamenstelling van de statushouders. Deze mismatch maakt dat in sommige complexen (grote woningen voor huishoudens van 8 en meer personen en woningen voor éénpersoonshuishoudens) op enige moment wat groter kan zijn.

Daarnaast zijn wij voor de realisatie van de spreiding ook afhankelijk van welke woningen binnen de gemeente Westland beschikbaar komen. Hierdoor kan het voorkomen dat in korte tijd enkele woningen binnen een complex aan statushouders wordt aangeboden. In de tweede helft van 2022 is niet alleen aan de taakstelling voldaan maar ook de achterstand over de eerste helft van 2022 ingelopen. De taakstelling over de eerste helft van 2023 is overigens bijna even groot als de taakstelling van heel 2022. Dit maakt dat het percentage vrijgekomen sociale huurwoningen dat in 2023 aan statushouders wordt toegewezen hoger zal zijn dan in de voorgaande jaren. In onderstaande tabel vindt u het aantal aan statushouders toegewezen woningen (en het aantal statushouders) in de wijk Zwartenhoek. 

Het huisvesten van probleemhuishoudens kan plaatsvinden middels een urgentie, directe bemiddeling of een collegebesluit. Van een dergelijke toewijzing is in de afgelopen 4 jaar geen sprake geweest in de wijk Zwartenhoek. De door uw raad vastgestelde huisvestingsverordening maakt het mogelijk dat woningzoekenden reageren op beschikbare woningen in de gemeente Westland en daarmee ook in de wijk Zwartenbroek. Indien deze reguliere woningzoekende de eerste kandidaat is, of dat de kandidaten die hoger op de lijst staan de woning geweigerd hebben, kunnen deze reguliere woningzoekenden uit de gemeenten binnen de regio Haaglanden in aanmerking komen voor een woning in de gemeente Westland.

Vraag 2
Is het mogelijk dat er in zo’n wijk als Zwartenhoek een betere begeleiding plaatsvindt van bewoners waarvan duidelijk is dat zij toch moeite hebben om zich aan te passen en wat kan het College doen om de irritaties in Zwartenhoek te doen afnemen?

Antwoord 2
Wij zijn van mening dat de spreiding over de gemeenste Westland op een goede, zorgvuldige en afgewogen wijze plaatsvindt (zie antwoord op vraag 1)

Vraag 3
Wat kan het College doen om de leefomgeving van de al heel lang aan de Mesdag wonende bewoners te verbeteren?

Antwoord 3
Zie antwoord op de voorgaande vragen.

 

Meer nieuws uit
Zoeken