Stand van zaken reconstructie Herenstraat-Oosteinde

Wateringen 10.09.2023 – Op 2 augustus hebben B&W vragen ontvangen van de fractie LPF Westland over reconstructie Herenstraat-Oosteinde, Wateringen.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Onlangs is de LPF Westland fractie op de hoogte gebracht van de voorgenomen reconstructie van de Herenstraat en Oosteinde in Wateringen.’Wij onderschrijven daarom ook de artikel 42 vragen van de GBW fractie* en zijn benieuwd naar de beantwoording hiervan

De fractie van LPF Westland heeft daarbij nog een aantal extra vragen voor het College:

Vraag 1
Een duidelijke hoofdweg van Wateringen afsluiten voor een periode van januari tot en met juli 2024 is een erg lange tijd. Is er een mogelijkheid om de voorgenomen reconstructie van de Herenstraat en het Oosteinde in twee stappen aan te pakken? Eerst het Tolland tot en met de Kwaklaan (eerste fase) en daarna vanaf de Kwaklaan tot de Druivenlaan (tweede fase). Zodat de periode van de complete afsluiting eventueel gehalveerd kan worden.

Antwoord 1
De reconstructie van de Herenstraat en het Oosteinde opknippen in twee delen leidt niet tot een kortere uitvoeringsduur. De knip leggen bij de Kwaklaan heeft als gevolg dat de Kwaklaan als doorgaande verkeersroute wordt gebruikt. De Kwaklaan is daar ongeschikt voor en de verkeersdruk op de Noordweg wordt niet minder dan bij een gehele afsluiting..

Vraag 2
Is het mogelijk dat, wanneer de genoemde tweede fase wordt uitgevoerd, het Tolland weer wordt gebruikt als een tweerichtingsweg?

Antwoord 2
Dit is niet nodig. Bij de reconstructie is er geen sprake van doorgaand verkeer maar alleen van bestemmingsverkeer in de Herenstraat. Hierdoor zijn de verkeersintensiteiten in de Herenstraat aanzienlijk lager waardoor nauwelijks sprake is van een wachtrij bij de aansluiting op de Herenstraat. De Herenstraat en achterliggende parkeerterreinen blijven via de route Tolland en Herenstraat gewoon bereikbaar.

Vraag 3
Is het mogelijk dat, wanneer de reconstructie wordt uitgevoerd, de Ambachtsweg weer open te stellen?

Antwoord 3
Dit is niet wenselijk. De verkeersintensiteiten worden in de Ambachtsweg te hoog voor een woonstraat met 30 km/h inrichting. Dit leidt tot verkeersonveilige situaties en veroorzaakt overlast voor de bewoners.

 

*Collegevragen GBW 

Uit een schrijven aan bewoners Herenstraat (Wateringen) begrijpen wij dat uw college verwacht dat in januari 2024 de werkzaamheden voor de reconstructie Herenstraat-Oosteinde zullen starten. Uit het schrijven (en de projectwebsite) wordt ons duidelijk dat de Herenstraat vanaf het Oosteinde tot aan Het Tolland in de periode januari 2024 tot en met juli 2024 afgesloten zal zijn voor al het doorgaand verkeer. De afsluiting voor een periode van meer dan een half jaar van deze belangrijke toegangs- en ontsluitingsweg voor een groot deel van Wateringen heeft op meerdere fronten zonder meer een enorme impact.

De fractie van GBW wil zich daarom door uw college laten overtuigen dat deze beslissing èn weloverwogen is genomen èn (dus) onoverkomelijk is.

Vraag 1
Heeft uw college een impactanalyse van de langdurige afsluiting van een gedeelte van de Herenstraat (vanaf Oosteinde tot Tolland) laten opmaken? Wilt u deze met ons delen?

Antwoord 1
Voor de afsluiting van de Herenstraat-Oosteinde stellen wij momenteel een impactanalyse op met een verkeersmodel. Wanneer de impactanalyse beschikbaar is, delen wij deze. De verwachting is dat deze in september beschikbaar is.

Vraag 2
Welke omleidingsroutes worden ingesteld en welke maatregelen worden genomen zodat deze omleidingsroutes het extra verkeersaanbod kunnen verwerken? Wordt bijvoorbeeld de Ambachtsweg vóór 1 januari 2024 weer opengesteld zodat de Noordweg en de Poeldijkseweg extra verkeersaanbod kunnen verwerken?

Antwoord 2
Afhankelijk van de impactanalyse worden de omleidingsroutes gedefinieerd in overleg met de gemeentes Den Haag en Rijswijk, Provincie Zuid-Holland, Bereikbaar Westland en Zuid-Holland Bereikbaar. Wij hebben sinds eind 2022 gesprekken met deze instanties om de omleidingsroutes te verkennen.

Vraag 3
Heeft uw college in beeld gebracht wat de consequenties voor de doorlooptijd en financiën zijn indien tijdens de werkzaamheden slechts één rijbaan wordt afgesloten? Wilt u de rapportages van dat onderzoek met ons delen?

Antwoord 3
De werkzaamheden aan de bestrating betreft de gehele wegbreedte, inclusief fietspaden, parkeervakken en trottoirs. Ook Evides heeft groot werk aan waterleidingen. Het openhouden van de Herenstraat-Oosteinde in één richting maakt de uitvoering van het project redelijkerwijs niet haalbaar. De snelheid, veiligheid en efficiëntie van werken komt dan in het geding. Ook de verkeersveiligheid vormt dan een risico omdat gemotoriseerd en langzaam verkeer een te krappe doorgang hebben, in de toch al krappe Herenstraat-Oosteinde. De uitvoeringsperiode is reeds gecomprimeerd van 10 maanden naar 7 maanden door met dubbele werkploegen te werken.

Vraag 4
Wij lazen ook dat Het Tolland éénrichtingsverkeer blijft. Wilt uw college deze beslissing in heroverweging nemen? Dit in het licht van het langdurige uitstel van andere maatregelen die de verkeersdoorstroming in het ‘winkelgedeelte’ van de Herenstraat bevorderen en ook met in gedachten het herhaald verzoek van de winkeliersvereniging voor zo’n maatregel èn de ambities van het coalitieakkoord/CWP.

Antwoord 4
Dit is niet nodig. Er is geen sprake van doorgaand verkeer maar alleen van bestemmingsverkeer in de Herenstraat. Hierdoor zijn de verkeersintensiteiten in de Herenstraat aanzienlijk lager waardoor nauwelijks sprake is van een wachtrij bij de aansluiting op de Herenstraat. De Herenstraat en achterliggende parkeerterreinen blijven via de route Tolland en Herenstraat gewoon bereikbaar.

Meer nieuws uit
Zoeken