Tijdelijke vergunning voor sportschool in Monster

Monster 23.06.2023  – Het college heeft van vier politieke partijen vragen ontvangen over de gang van zaken met de Sportschool in Monster.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Steeds meer mensen winkels verdwijnen uit de dorpscentra vanwege “online” kopen en dit leidt er o.a. toe dat dorpscentra steeds meer locaties worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dorpscentra hoeven voor dit doel ook niet alleen maar uit winkels te bestaan.

Dit beeld wordt ook ondergeschreven door een artikel in het NRC van Tracy Metz: In dit artikel schrijft Metz over de transformatie van winkelstraten. Zij is van mening dat, o.a. door Corona, het straatbeeld diverser zal worden, waarbij er meer ruimte zou moeten komen voor bijvoorbeeld kleinschalige werkplekken, zorg, cultuur en sociale functies. Zij ziet deze transformatie daarnaast ook als kans om de bestemmingen detailhandel en wonen weer meer met elkaar te integreren. Als voorbeelden noemt zij Porto, waar een leegstaand winkelcentrum nu gebruikt wordt als oefenruimte voor musici, en de VS, waar een winkelcentrum is omgebouwd tot een gebouw met woningen, gezondheidszorg, horeca, cultuur en winkels.

In het verlengde hiervan, zijn onze fracties benaderd door een sportschoolhouder uit Monster. Deze ondernemer, eigenaar van deze sportschool, moet binnen afzienbare tijd zijn huidige gehuurde pand verlaten. De verhuurder heeft het pand verkocht in verband met woningbouwplannen op deze locatie. De ondernemer heeft recht tegenover zijn huidige locatie een, op dit moment leegstaand pand op het oog: het oude Blokker pand aan het Kerkplein in Monster. Dit pand staat leeg en is al geruime tijd te huur. Deze leegstand draagt niet bij aan het gezelliger maken van het centrum van Monster. Er zijn al positieve gesprekken geweest tussen de ondernemer en de verhuurder van dit pand. Ook heeft de ondernemer al gesprekken gevoerd met wethouder en ambtenaren. De ondernemer heeft te horen gekregen dat er geen toestemming zal worden verleend door de gemeente om zijn sportschool naar de overkant te mogen verhuizen.

Het wegvallen van de sportschool uit het centrum van Monster, zou een enorme klap zijn voor de inwoners van Monster. Veel (oudere) inwoners van Monster maken gebruik van deze sportschool. Ook draagt deze sportschool sterk bij sociale verbindingen tussen ouderen maar ook jongeren in het centrum van Monster. Daarnaast kan een sportschool in het dorp ook van positieve waarde zijn voor de overige winkels: men drinkt na het sporten direct een kopje koffie in het dorp en doet zijn boodschappen bij de bakker en slager om de hoek.

Dit brengt de fractie van GBW en de Westlandse VVD daarom tot de navolgende vragen: 

Vraag 1
Is het college bekend met de bovenstaande kwestie?

Antwoord 1
Het college is bekend met deze situatie.

Vraag 2
Is het college ermee bekend dat een soortgelijke onderneming wel om de hoek is gevestigd op nog geen 100 meter van dit oude Blokker pand in een voormalig winkelpand?

Antwoord 2
Het college is bekend met de vestiging van een boksschool in een voormalig winkelpand in een (volgens de Detailhandelsvisie aangewezen) transformatiestraat.

Vraag 3
Kan het college aangeven waarom het bestemmingsplan hiervoor wel de mogelijkheden biedt een vestigingsvergunning te verlenen, maar er geen toestemming wordt verleend?

Antwoord 3
In de Detailhandelsvisie is voor alle winkelgebieden een hoofdcircuit benoemd. De bedoeling is om hier detailhandel en horeca te concentreren. Andere functies, zoals maatschappelijke organisaties, zorginstellingen of sportscholen zijn niet wenselijk in dit hoofdcircuit. Omdat Herenstraat 7 binnen het hoofdcircuit valt is voor de vestiging van een sportschool in mei 2022 geen toestemming gegeven. Inmiddels is de beslissing heroverwogen en is een gesprek geweest met de eigenaar van de sportschool om aan te geven dat de gemeente zal meewerken aan een vestiging in het pand Herenstraat 7 te Monster. De reden hiervoor is dat het pand al circa twee jaar leegstaat en de sportschool een publieksaantrekkende werking voor het winkelgebied heeft. Daarom zal worden meegewerkt aan de afgifte van een tijdelijke vergunning.

Vraag 4
Is het college bereid om binnen de mogelijkheden deze ondernemer de ruimte te bieden om zich toch in het centrum van Monster te kunnen vestigen?

Antwoord 4
Zie antwoord 3.

Vraag 5
Is het college bereid om nieuw beleid te ontwikkelen om “inventiever” te gaan kijken naar de vergunningverlening van (langer) leegstaande winkelpanden, dit alles in het belang van de aantrekkelijkheid van onze dorpskernen?

Antwoord 5
Het Westland kent 5% leegstand. Dat is lager dan het provinciaal gemiddelde (5,8%) en het landelijk gemiddelde (6%). Daarnaast is een leegstandspercentage van 4 tot 5% ook nodig in een gezond winkelgebied om winkels te kunnen laten schuiven. Verder wordt de komende tijd ingezet op de realisatie van pop-up stores en windowdressing om leegstand tegen te gaan en om van tijdelijke initiatieven tot permanente invullingen te komen. Het college zet volgens het collegewerkprogramma in op de uitvoering van de Detailhandelsvisie, onder meer via het Gouden Driehoek overleg, waarin de gemeente samen met MKB Westland, BIZ’en en vastgoedeigenaren aan aantrekkelijke en levendige winkelgebieden werkt. Daarnaast heeft het college ook de ambitie opgenomen om een leegstandsverordening te ontwikkelen. Het college ziet geen aanleiding om hiernaast nog aanvullend beleid te ontwikkelen.

Vraag fractie Westland Verstandig

Vraag 1
Waarom wordt bij dit soort zaken niet meer gekeken naar wat redelijk en ook wenselijk is voor een centrum als Monster en waarom wordt er veel te formeel gedacht in problemen en niet in oplossingen?

Antwoord 1
De eigenaar van de sportschool heeft in mei 2022 contact gezocht met de gemeente voor een verplaatsing van zijn sportschool naar het pand Herenstraat 7. Omdat zowel het bestemmingsplan hier geen mogelijkheid voor bood, evenals het feit dat de locatie binnen de Detailhandelsvisie is aangewezen als onderdeel van een hoofdcircuit van winkels (en een sportschool derhalve niet passend is), is besloten hier geen medewerking aan te verlenen. Inmiddels is de beslissing heroverwogen en is een gesprek geweest met de eigenaar van de sportschool om aan te geven dat de gemeente zal meewerken aan een vestiging in het pand Herenstraat 7 te Monster. De reden hiervoor is dat het pand al circa twee jaar leegstaat en de sportschool een publieksaantrekkende werking voor het winkelgebied heeft. Daarom zal worden meegewerkt aan de afgifte van een tijdelijke vergunning.

Vragen fractie CDA Westland

Inmiddels is genoegzaam bekend dat de sportschool die nu gevestigd is in het voormalige ABN Amro bankgebouw de wens heeft om te verhuizen naar de overkant naar het voormalige Blokker-pand. De fractie van CDA Westland is van mening dat deze sportschool niet alleen belangrijk is als goed bereikbare sportgelegenheid maar daarnaast voorziet in een ontmoetingsfunctie voor onder andere senioren. Wij zijn dan ook voorstander van de gewenste verhuizing, mits een open uitstraling zonder dichtgeplakte gevels wordt toegepast.

Wij zijn van mening dat alle mogelijkheden moeten worden aangegrepen om het centrum van Monster aantrekkelijker te maken. Dat brengt ons tot de oplossing van een combinatie van functies voor dit pand. Aan de voorkant zou een kleine horecagelegenheid (met terras) kunnen komen, met daarachter de sportschool. Wellicht biedt dit mogelijkheden voor Hop, zodat hun terras niet een straat verder maar aan de overkant kan worden geplaatst en de horeca op het plein een permanent karakter kan krijgen.
Vraag 1
Kan de wethouder in gesprek gaan met de eigenaren van de sportschool en Hop om te bezien of een dergelijke combinatie mogelijk is?

Antwoord 1
De gemeente houdt zelf kansen in de gaten en neemt aanvragen van ondernemers in behandeling wanneer zij zich melden. Het college ziet geen rol om met de eigenaren van de sportschool en Hop in gesprek te gaan over een dergelijke combinatie. Wél is de gemeente inmiddels in gesprek geweest met de eigenaar van de sportschool om aan te geven dat wij zullen meewerken aan een vestiging in het pand Herenstraat 7 te Monster.

Vraag 2
Kan de wethouder ons uitleggen waarom de sportschool niet in het voormalige Blokker pand gehuisvest mag worden en wel in het voormalige ABN Amro bankgebouw, dit omdat hier dezelfde bestemming op rust?

Antwoord 2
In de Detailhandelsvisie is voor alle winkelgebieden een hoofdcircuit benoemd. De bedoeling is om hier winkels te concentreren. Andere functies, zoals maatschappelijke organisaties, zorginstellingen of sportscholen zijn niet wenselijk in dit hoofdcircuit. Omdat Herenstraat 7 binnen het hoofdcircuit valt is in mei 2022 voor de vestiging van een sportschool geen toestemming gegeven. Inmiddels is de beslissing heroverwogen en is een gesprek geweest met de eigenaar van de sportschool om aan te geven dat de gemeente zal meewerken aan een vestiging in het pand Herenstraat 7 te Monster.

Meer nieuws uit
Zoeken