Toelichting college inzake omzetting bestemming aan Noord Lierweg

De Lier 23.04.2022 – Op 21 maart zijn er collegevragen gesteld door de fractie CDA over de leges voor de omzetting van de bestemming aan de Noord-Lierweg 40a te De Lier.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
Ooit, in 2017, is door het voormalige college een toezegging gedaan aan een bewoner van de Noord-Lierweg in de Lier. Deze toezegging kwam klip en klaar neer op wijziging van de agrarische bestemming van het woonhuis naar burgerbestemming.

Een harde toezegging gedaan door daartoe bevoegde collegeleden. Citaat uit brief: “In tegenstelling tot het gestelde in de brief van 9 maart 2017 zal het college in lijn van het vorenstaande (bestuurlijke toezegging) besluiten medewerking te verlenen aan de wijziging van de bestemming van de woning “einde citaat Er is een hele tijd verstreken met allerlei hordes die opgeworpen werden door college en voornamelijk ambtenaren. Uiteindelijk lijkt er schot in de zaak te zitten.

Wat doet zich nu voor? Men ( de bewoners) krijgt een schrijven namens het college dat als men de bestemming om wil zetten ( notabene zwart op wit toegezegd) men dat aan moet vragen en een nota voor leges van Euro 9.350,– kan verwachten.

Vraag 1: Hoe is dit te rijmen?

Er is ons geen brief bekend, waarin wij aangeven dat de bewoners de bestemmingswijziging moeten aanvragen en dat zij daarvoor conform de tarieventabel behorende bij de “Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022” € 9.350,00 moeten betalen.

Vraag 2: En waar is dit op gebaseerd?

Leges is gebaseerd op artikel 2.8.1 van de tarieventabel behorende bij de “ Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022 ”. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening: € 9.350,00

Op 3 april 2018 is er door AAB, namens de bewoner van Noord -Lierweg 40a een aanvraag ingediend om de bestemming te wijzigen conform de brief van de gemeente uit 2017. Na aanleiding van het verzoek is voor het perceel Noord-Lierweg 40a een wijzigingsplan opgesteld.

Op 11 mei 2018 heeft het college het ontwerp wijzigingsplan voor zienswijzen ter inzage gelegd. Op 21 juli 2018 heeft het college een ontvankelijke zienswijze (van het LTO Noord Glaskracht, thans: Glastuinbouw Nederland) ontvangen op het ontwerp wijzigingsplan. Als gevolg hiervan heeft het college geconstateerd dan men het plan niet i n procedure had kunnen nemen. Met de gegronde zienswijze van het LTO Noord Glaskracht zou normaliter een besluit genomen worden om het verzoek tot vaststellen van het wijzigingsplan te weigeren (een concreet weigeringsbesluit). Aangezien het college hiertoe niet bevoegd was heeft het college besloten om alsnog geen medewerking te verlenen aan het opstellen van het wijzigingsplan.

Aanvrager heeft tegen dit besluit van het college beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij uitspraak van 22 april 2020 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State aangegeven dat de weigering om medewerking te verlenen aan het wijzigingsplan voor het woonperceel aan de Noord -Lierweg 40A te De Lier terecht is geweest. Er werd in ieder geval niet voldaan aan een tweetal voorwaarden, namelijk de oppervlakte van het perceel en de beoordeling dat de woning de glastuinbouw nu en in de toekomst niet hindert. Dit onderdeel van de besluitvorming is dan ook onherroepelijk. Echter, omdat er door een tweetal wethouders toezeggingen waren gedaan om medewerking te verlenen aan het wijzigingsplan, heeft de afdeling gemeend dat ondanks het alsnog (terecht) geen gevolg geven aan die toegezegde medewerking de aanvrager in de gelegenheid had moet en worden gesteld om eventuele vergoeding te vragen voor schade/kosten die anders niet aan de orde waren geweest.

Op dit punt heeft de afdeling het beroep gegrond verklaard en aangegeven dat alsnog een beslissing genomen moet worden op een eventueel verzoek om schadevergoeding wegens het alsnog niet meewerken aan het verzochte wijzigingsplan. Door het college van burgemeester en wethouders is in de vergadering van 16-02-2021 besloten om gehoor te geven aan de wens tot omzetting via de juiste procedure. In de bijbehorende raadsinformatiebrief is aangegeven dat er, zodra milieutechnisch is aangetoond dat er een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd kan worden in en rondom de woning, een bestemmingsplanprocedure wordt opgestart om de bestemming van het perce el te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’. Dit laatste heeft de bewoner van de woning inmiddels aangetoond. Er is geen officiële aanvraag ontvangen voor deze nieuwe procedure, waardoor we – gelet op de legesverordening – geen leges kunnen heffen.

Door de advocaat van de bewoner aan de Noord – Lierweg 40a is schriftelijk aangegeven dat een omzetting naar de bestemming wonen nog steeds gewenst is. Hierdoor kan beargumenteerd worden dat er impliciet wel aan aanvraag voor een nieuwe procedure ligt. Om verdere juridische gevolgen te voorkomen starten we ambtshalve de bestemmingsplanprocedure op waarbij we geen leges heffen. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Noord-Lierweg 40a te De Lier’ is klaar. Er ligt wel een officiële aanvraag tot wijziging van de bestemming van 3 april 2018. Zoals hierboven aangegeven is deze procedure doorlopen en uiteindelijk geweigerd. Voor deze weigering zal wel leges worden geheven conform de tarieventabel behorende bij de “Verordening op de heffing en de invordering van leges 2018”. Dit gaat om een bedrag van €3.033,00.

Vraag 3: En waarom doet het college niet gewoon wat toegezegd is?

Op 16 februari 2021 is door het college van burgemeester en wethouders besloten om aan de woning Noord-Lierweg 40a alsnog een woonbestemming toe te kennen. Zoals gezegd diende de bewoner eerst aan te tonen dat er een goed woon- en leefklimaat gegarandeerd kan worden in en rondom de woning. Door het college is echter niet aangegeven dat de legesverordening hier niet van toepassing is. Het ontwerpbestemmingsplan is inmiddels zo goed als klaar, waardoor de toezegging van twee wethouders van het vorige college om medewerking te verlenen aan de wijziging van de bestemming van de woning alsnog wordt nagekomen. Het definitief wijzigen van de bestemming aan de Noord-Lierweg 40a is een bevoegdheid van de raad.

Meer nieuws uit
Zoeken