Toelichting over dienstverlening vanuit de gemeente

Westland 02.11.2023 – Op 7 augustus hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over meer gerichte dienstverlening vanuit de Gemeente.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

In het coalitieakkoord “Aan de slag. Voor Westland” is een van de belangrijkere punten de meer gerichte dienstverlening aan onze inwoners / ondernemers / verenigingen: in het akkoord worden onder meer genoemd zaken “niet moeilijker maken dan nodig” en “als Gemeente zelf de regie houden en zo min mogelijk gemeentelijke taken uitbesteden aan externen”, en “afgifte van meerjarige vergunningen om het initiatiefnemers gemakkelijker te maken”.

Westland Verstandig wil weten hoe het met de effectuering van deze punten staat. Duidelijk was de roep in het coalitieakkoord om een andere nieuwe werkwijze! Onze fractie krijgt nog steeds klachten over veel te stroperige, te ingewikkeld gemaakte procedures om een vergunning / toestemming van de Gemeente te krijgen, de rol van externe adviseurs zoals de Omgevingsdienst Haaglanden die veelvuldig te veel onnodige en overbodige eisen en onderzoeken wenst die voor de betreffende aanvrage niet nodig en niet opportuun lijken. Onze verenigingen die toch nog steeds jaarlijks vergunningen moeten aanvragen die dan ook nog veelvuldig te laat worden afgegeven, nadat ook vaak weer overbodige eisen / verzoeken vervuld moesten worden.

Natuurlijk moet ook de Gemeente zich aan de Wet houden maar de indruk bestaat dat de Gemeente niet het gezond boerenverstand volgt maar steeds de meest vergaande wettelijke eisen wenst te volgen ook als deze strikt genomen niet gelden omdat alleen sprake is van een tijdelijke vergunning of een vergunning die al vele malen eerder is verstrekt.

Vragen:

Vraag 1
Is het College het met Westland Verstandig eens dat op korte termijn merkbaar zou moeten worden hetgeen in het coalitieakkoord op pag. 13 is aangegeven en dat de werkwijze nog niet voldoende is aangepast?

Antwoord 1
Het afgelopen jaar verrichtten wij aanzienlijk werk ter voorbereiding op de invoering van zowel de Omgevingswet als de Wet Kwaliteitsborging. Naast deze voorbereiding vond ook een noodzakelijke softwareconversie plaats. Wij benutten deze veranderingen om onze basis te versterken, zowel in termen van kwaliteit als kwantiteit van werk, als op het gebied van integraal werken en transparantie. Vooruitlopend op de komst van de omgevingswet is de initiatieventafel Westland (ITW) ontwikkeld. De voorloper hiervan, al sinds 2009, is de Quick scan.

De impact van de omgevingswet op het vergunningverleningsproces en de dienstverlening is groot. De invoering van de omgevingswet grijpen wij aan om de dienstverlening te verbeteren. We gaan uit van de behoefte van onze bedrijven en inwoners en adviseren en begeleiden hen bij wat er moet gebeuren. Voor alle aanvragen wordt de behandeltermijn sterk ingekort en moet via de reguliere procedure binnen 8 weken worden afgehandeld. De omgevingswet vraagt om een integrale afweging, met als uitgangspunt: ‘hoe kunnen we dit initiatief mogelijk maken’ en om een integrale samenwerking met het oog op minder nawerk en bezwaren. Initiatieven die niet passen binnen het huidige bestemmingsplan en waar geen afwijkingsmogelijkheid is opgenomen en/of in strijd is met het door de Raad vastgesteld beleid worden besproken aan de initiatieventafel.

Op deze manier wordt het initiatief ondanks dat het buiten de regels valt, niet meteen afgewezen maar wordt alsnog gekeken of er mogelijkheden zijn om het initiatief tot uitvoering te brengen. Dit is een traject dat voorafgaand aan de indiening van een omgevingsvergunningsaanvraag wordt doorlopen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat een aanvraag omgevingsvergunning die wenselijk en haalbaar is bevonden tijdens het initiatieventafel traject, binnen 8 weken afgehandeld kan worden.

Vraag 2
Wat gaat het College verder doen op korte termijn aan de werkwijze en houding van de Gemeente zodat niet alles moeilijker gemaakt wordt dan nodig, geen onnodige eisen worden gesteld en ook het inschakelen bij aanvragen van inwoners / ondernemers van de Omgevingsdienst Haaglanden wordt teruggedrongen en onze medewerkers meer zelf kunnen afdoen?

Antwoord 2
Dienstverlening staat voorop, uiteraard binnen de wettelijke en beleidsmatige richtlijnen. Middels vooroverleg/ITW en consulenten ondersteunen we aan de voorkant, bij aanvragen assisteren we door persoonlijk contact. In 2024 gaan we in combinatie met de Omgevingswet meer digitaliseren, zodat simpele aanvragen digitaal kunnen worden afgedaan. Met de ODH voeren we regelmatig overleg waarbij een accountmanager gemaakte afspraken actief bewaakt, waar nodig sturen we bij als dit meer flexibiliteit vereist. Daarnaast doen wij tegenwoordig de eerste beoordeling van stikstof- en geluidsvraagstukken zelf, zodat inzet van ODH verminderd wordt. Bestuurlijke gevoelige zaken worden bij omgevingsvergunningen met voorrang behandeld en wij geven aanvragers ruimschoots de tijd en ruimte te zorgen voor aanvullende stukken.

Vraag 3
Welke maatregelen gaat het College nemen om te bewerkstelligen dat direct bij een aanvrage van een inwoner / ondernemer duidelijk gemaakt wordt welke eisen / onderzoeken nodig zijn zodat het steeds weer stellen van aanvullende eisen niet gebeurt?

Antwoord 3
In het tweede kwartaal van 2023 kwam meer dan 60% van de aanvragen onvolledig binnen. Ondanks de beschikbaarheid van vooroverleg/ITW en afstemmingsopties met consulenten en vergunningverleners, blijft dit percentage jaar na jaar stabiel. Dit heeft tot gevolg dat we tijdens het aanvraagproces pas echt kunnen vaststellen wat de werkelijke omvang en complexiteit is op basis van de aangeleverde informatie. Persoonlijke assistentie is altijd onderdeel van het vergunningsproces, het is aan de aanvrager hier gebruik van te maken.

Vraag 4
Welke concrete plannen heeft het College om intern een andere wind te laten waaien waardoor de goed doordachte uitgangspunten van het coalitieakkoord worden uitgevoerd?

Antwoord 4
In het programma Omgevinsgwet/WKB zijn al resultaten geboekt te komen tot procesbeschrijvingen en ketensamenwerking, waardoor we integraal en efficiënter zijn gaan werken. In 2023 hebben we uitgaven gereduceerd en dit zetten we voort in 2024. Voor 2024 zijn al voorstellen gemaakt en is budget vrijgespeeld voor verdere digitalisering. Door ieder kwartaal het dashboard WABO te bespreken, kunnen we ook gericht kijken waar de prestaties conform zijn of bijstelling vragen. Naast de grote lopende ontwikkelingen wordt er steeds meer gedaan in de sturing op en bijsturing van vergunningen.

Meer nieuws uit
Zoeken