Uitleg college over communicatie rondom flexwoningen

Westland 09.06.2023 – Op 15 maart heeft de fractie LPF collegevragen gesteld over de belabberde communicatie met betrekking tot de flexwoningen.


Inleiding
Vorige week werden er ineens een aantal locaties voor flexwoningen (lees: tijdelijke woonplekken voor statushouders die uit het Carlton Hotel komen en daarna weer de reguliere huurhuizen toegewezen krijgen) de wereld in geslingerd. Ook onze collega’s van VVD Westland stelden al vragen over klachten en over de communicatie rondom de Poeldijkseweg. Ons bereiken dezelfde negatieve geluiden.

Bewoners van en rondom de Opstalweg in Naaldwijk lazen bv. ineens hun eigen adres in de krant en kregen een brief op de mat waarin staat dat er nog een uitnodiging volgt voor een gesprek. Maar wat, waar en wanneer dat gesprek plaats vindt is allemaal niet bekend. Een telefoontje naar de gemeente geeft óók geen uitsluitsel en de buurt staat op zijn kop!

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen en heeft het college als volgt beantwoord:

Vraag 1
Klopt het dat de gemeente bij het verwerven van de recent aangekochte gronden de verkopende partij niet heeft medegedeeld dat ze deze gronden gaan gebruiken voor flexwoningen (lees: tijdelijke woonplekken voor statushouders die uit het Carlton Hotel komen en daarna weer de reguliere huurhuizen toegewezen krijgen) ? Zo nee, waarom hebben ze dat niet gedaan? En was dat niet netjes geweest?

Antwoord 1
De Westlandse Flexroute is bedoeld voor huisvesting van gemengde doelgroepen voor Westlanders. Voor Westlandse jongeren, starters, spoedzoekers en ook nieuwe Westlanders vanuit de doorstroomlocatie Carlton. Omdat dit een tijdelijke invulling betreft, wordt hierover bij verwerving van gronden in het algemeen niet gesproken omdat het op dat moment nog niet op tafel ligt.

Vraag 2
Waarom zegt de gemeente dat ze in gesprek gaan met de omwonenden, maar niet wanneer ze dat dan gaan doen? Waarom laten ze bewoners nu dus heel lang in het ongewisse? Mensen in de buurt krijgen wel een brief, maar krijgen bv. zelfs niét te horen over welk perceel het gaat wanneer ze zelf met de gemeente contact opnemen. Dit veroorzaakt onnodige stress bij mensen! Is er nu dus al een datum bekend? Wanneer wordt die gecommuniceerd? Wie worden hiervoor uitgenodigd? Hoe zit het met ontsluiting van de percelen? Hoeveel mensen per m2? etc.

Antwoord 2
Het is gebleken dat de brieven die in februari en maart 2023 over de Westlandse Flexroute bezorgd zijn achteraf gezien voor onrust hebben gezorgd. Het was de bedoeling snel in contact te komen met de omwonenden om duidelijkheid te geven over mogelijke locaties, omdat we met de Flexroute snel het tekort aan woningen willen verminderen voor met name Westlandse jongeren, starters en spoedzoekers. Bij motie van 22 maart 2023 heeft uw raad duidelijk aangegeven als gemeente pas naar buiten te willen treden wanneer de haalbaarheid van een bepaalde locatieontwikkeling voldoende is uitgekristalliseerd.

In het vervolg zullen wij daarom later naar buiten treden op het moment dat de haalbaarheid duidelijk is en er meer concrete informatie kan worden gegeven. Inmiddels worden direct omwonenden met een persoonlijk te overhandigen brief geïnformeerd over een mogelijke verkenning voor een locatie voor flexwoningen, waarbij direct een datum voor een informatieavond bekend wordt gemaakt. Tijdens die avond wordt meer gedetailleerd op de locatie in gegaan.

Vraag 3
Waarom spreekt de gemeente in de brief alleen maar over woningen voor starters en spoedzoekers? W aarom wordt de statushouder hier totaal niet genoemd? Is dat bewust? Of betekent dit dat er ook géén statushouders in deze flexwoningen kunnen komen?

Antwoord 3
Zoals besproken in uw raad streven we naar gemengde groepen waar ook statushouders – eveneens starters op de Westlandse woningmarkt – deel van uit kunnen maken.

Vraag 4
In de brief staat genoemd dat de aantallen en de uitstraling getoetst worden aan de omgeving. Wie voert deze toets dan uit? Wat zijn de criteria?

Antwoord 4
Deze toets voert de ambtelijke organisatie uit in opdracht van het college. De omgeving wordt hierbij betrokken.

Vraag 5
Is deze wijze van communiceren een representatief voorbeeld van hoe het college van W V, GBW en VVD met bewoners in W estland omgaat?

Antwoord 5
Het college van B&W is zoals u weet niet hetzelfde als een coalitie. Zie verder antwoord vraag 2.

Meer nieuws uit
Zoeken