250 bedrijven getroffen door EHEC crisis

Westland 14.06.2011 – De fractie CDA Westland heeft aan het College in een op 9 juni 2011 ontvangen brief vragen gesteld over de gevolgen voor Westlandse tuinders van de EHEC-crisis,

in casu de crisis in de sector van de glasgroente-telers als gevolg van onjuiste en onvoldoende onderbouwde berichtgeving over mogelijk besmette groenten.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw “Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad”, beantwoorden het College deze vragen als volgt:

De besmetting met de EHEC-bacterie heeft plaatsgevonden in Noord Duitsland. Tot nu toe zijn ca. 3000 mensen uit zeker 16 landen besmet met de EHEC-bacterie. De gevolgen zijn zeer ernstig en tot nu toe in 36 gevallen fataal. Het college van B&W vindt het tragisch wat deze mensen is overkomen. Echter de wijze waarop de communicatie rond het onderzoek naar de bron van de EHEC-besmetting is verlopen, achten wij niet onderbouwd en daarmee onzorgvuldig. De gevolgen voor onze Nederlandse groentetelers zijn dramatisch. In met name Duitsland kon de afgelopen weken helemaal niets meer van de komkommerproductie worden afgezet. Bij enkele andere producten viel de vraag met meer dan de helft uit. Dat resulteerde in een enorme prijsval van komkommers, paprika’s, tomaten en sla.

In de beantwoording van deze artikel 26 vraag zullen zij de actuele stand van zaken schetsen.   

Vraag1

Hoeveel tuinders in onze gemeente zijn momenteel getroffen door de EHEC-crisis?

Antwoord

Feitelijk worden alle glasgroente-telers in Westland, niet één uitgezonderd, getroffen door de EHEC-crisis. Globaal betreft dit zo’n 250 bedrijven.

Vraag 2

Wat is de ernst van de economische gevolgen voor de getroffen tuinders?

Antwoord

Er is sprake van een ernstige situatie. Voor de groenteteelt, waar de marges al geruime tijd onder druk staan, zijn de gevolgen van de EHEC-crisis ernstig. Het is vrijwel zeker dat er forse klappen zullen vallen, waarbij zelfs sprake kan zijn van bedrijfsbeëindigingen. De echte economische gevolgen zullen pas dit najaar bekend worden, als de financieel-economische balans wordt opgemaakt in de tuinbouw.  

Hoewel de vraagstelling zich qua economische impact baseert op het effect voor de tuinders, moet gezegd worden dat de gevolgen van de EHEC-crisis ook duidelijk merkbaar zijn in de handel, distributie en verwerking.

Zo lang er geen (definitieve) duidelijkheid was over de oorzaak van de besmetting, is de toestand iedere dag meer ingrijpend geworden. Vanuit het Productschap Tuinbouw is becijferd dat het gaat om een schade van minimaal 37 miljoen euro per week. Het gaat immers om dagelijks verse producten. Zelfs nu de oorzaak van de besmetting zo goed als definitief bekend is en het advies om geen saladegroenten te eten is ingetrokken, zal het zeker nog geruime tijd (enkele maanden) duren, voordat de markt zich weer hersteld heeft op het oude niveau. Hier speelt het volledig  herstel van het consumenten-vertrouwen een belangrijke rol.

Vraag 3

Op welke wijze wordt er door de wethouder en/of college druk gelegd op de Rijksoverheid bijvoorbeeld in de persoon van staatssecretaris Bleker, Greenport-organisatie en andere koepelorganisaties om te komen tot een voor de tuinders acceptabele garantstelling om de schade te beperken?

Antwoord

De contacten die het college heeft met name richting het kabinet met de respectievelijke bewindslieden Verhagen en Bleker zijn nadrukkelijk gebruikt om de problematiek rond de EHEC-bacterie in de groenteteelt indringend onder de aandacht te brengen. Uw Raad is in de raadsvergadering van 29 mei over de stand van zaken van dat moment geïnformeerd. Daarnaast hebben we o.a. contact met LTO-Glaskracht, telersverenigingen, met onze collega’s binnen Greenport Westland-Oostland alsmede met de overige partijen in het glastuinbouwcluster (met name handel en verwerking) om een zo volledig mogelijk beeld op de situatie te behouden.

De centrale regie ligt bij het crisisteam onder leiding van het Productschap Tuinbouw.

Duitsland heeft afgelopen vrijdag het advies om geen saladegroenten te eten ingetrokken. Uit meer dan 180 onderzoeken is gebleken dat het Nederlandse cq. Westlandse product niet alleen volledig schoon is, maar ook veilig en gezond. Het bevestigt wat de Nederlandse telers en handelaren al wisten en vormt de basis voor het herstel van het vertrouwen bij consumenten. Om hier adequaat op in te spelen start er op korte termijn in Duitsland een grote promotiecampagne, met als motto ‘ Kontrollierte Klasse’  ter stimulering van de consumptie van verse groenten.

Ook Rusland heeft een week lang de import uit de EU voor alle groenten en fruit in de ban gedaan. Dit had grote gevolgen voor de export van met name alle andere groenten en fruit. Op Hemelvaartsdag is door snel handelen van staatssecretaris Bleker een politiek compromis bereikt met Rusland.

Onder voorwaarden mogen groenten en fruit uit Nederland weer geëxporteerd worden. De verwachting is dat de export naar Rusland deze week weer op gang komt.

Op dinsdag 14 juni wordt in Brussel besloten over de regeling van een EU noodfonds met een omvang van € 210 miljoen. Het noodfonds zal beschikbaar zijn voor alle telers, ongeacht lidmaatschap van telersverenigingen of brancheorganisaties. Telers ontvangen vanuit het noodfonds een vergoeding voor producten die uit de markt worden genomen. In de voorstellen zijn nu komkommer, tomaten, sla, paprika en courgette opgenomen. Of de toegezegde bedragen toereikend zijn, is op dit moment nog niet te zeggen. In Greenport Westland-Oostland is afgesproken, indien noodzakelijk, de acties van het tuinbouwbedrijfsleven i.h.k.v. de financiele compensatie te ondersteunen.

Het ministerie van EL&I maakt een verruimde BF-regeling (Borgstelling) mogelijk, waardoor de aflossingsverplichting voor bedrijven in de BF een extra jaar wordt opgeschort. Tevens wordt gewerkt aan de heropening van de garantieregeling werkkapitaal, zoals tijdens de kredietcrisis. Voorts is het – na overleg tussen de ministeries van SZW en EL&I – mogelijk om aanvragen in te dienen voor de regeling van arbeidsduurverkorting voor medewerkers.

Verder hebben alle banken ondersteuning toegezegd om bedrijven voor zover mogelijk door deze crisis heen te helpen. Eén bank heeft vorige week al krediet- en andere faciliterende maatregelen bekend gemaakt om gedupeerde bedrijven in de tuinbouwsector tegemoet te komen.

Tevens is afgelopen vrijdag 10 juni in het overleg Greenport Westland-Oostland met het tuinbouwbedrijfsleven afgesproken om financiële ondersteuning te geven aan een publieke actie in de ons omliggende steden om het consumentenvertrouwen in met name komkommers te ondersteunen.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.        

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                      de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Meer nieuws uit
Zoeken