Centrumplan ’s Gravenzande uitgelicht

’s Gravenzande 07.04.2011 – In de media is nogal onduidellijkheid ontstaan over de problemen die vorige week bij de coalitie van GBW, CDA en Westland Verstandig waren met betrekking tot de nieuwbouwplannen voor het winkelcentrum in ’s Gravenzande.

De aanleiding waarom het GBW bij monde van Remmert Keizer het vertrouwen in Westland Verstandig opzegde had ook te maken met een open brief die aan het College was gestuurd door de fractie van Westland Verstandig. Daarin staat uitvoerig uiteengezet waarom er een alternatief plan van Westland Verstandig is opgezet ter aanvulling van het huidige plan van het College zelf.

Hieronder de inhoud van die brief.


Edelachtbaar College,

1. Inleiding

Sedert november 2010 zijn een drietal burgers uit ’s-Gravenzande, te weten de heren J. van Heijningen, A. van der Sar en H. Knol, bezig met het ontwikkelen van een globaal winkelcentrumplan voor ’s-Gravenzande, hierna te noemen: het alternatieve plan. De drijfveer van de initiatiefnemers is de vrees dat realisering van het in november 2010 gepresenteerde plan ontwikkeld door de Rabo Vastgoedgroep, hierna te noemen: het Raboplan, niet snel althans niet snel genoeg gerealiseerd kan worden. Tevens bestaat bij de initiatiefnemers de wens om een overdekt winkelcentrumhart te behouden.

De initiatiefnemers hebben vanaf november 2010 veelvuldig overleg gevoerd met burgers, de winkeliersvereniging, winkeliers, omwonenden, de vereniging Mooi ’s-Gravenzande en de fractie van Westland Verstandig.

Inmiddels hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden in de Spaansche Vloot. Op 10 februari 2011 is het globale alternatieve plan met toelichting gepresenteerd door de heer H. Knol. Aanwezig waren ± 90 personen. Naar aanleiding van de reacties van de aanwezigen werd besloten dat het alternatieve plan verder kon worden uitgewerkt en ook de financiële doorrekening moest plaatsvinden.

2. Beschrijving van het alternatieve plan

Op 24 maart 2011 heeft de presentatie van het definitieve alternatieve plan plaatsgevonden. Aanwezig waren 225 personen. Het plan behelst in hoofdlijnen de navolgende elementen:

–          handhaving huidige aanrijroute naar centrum;

–          beperkte woningbouw;

–          handhaving winkels Langestraat oostzijde;

–          handhaving entrees Langestraat en naar winkels Graaf-Florisplein;

–          aansluiting Gravenhof met Koningswerf;

–          handhaving overdekt winkelen;

–          bestaand winkelcentrum Koningswerf intern updaten met bredere passage;

–          nieuwe kozijnen en plafonds verhogen met daar waar mogelijk voorzien van lichtkoepels c.q. glasdak;

–          bestaand winkelcentrum Koningswerf intern updaten met nieuwe kozijnen, vloerafwerking en plafonds;

–          bestaand winkelcentrum Gravenhof intern updaten met nieuwe kozijnen, vloerafwerking en plafonds;

–          de entreepartijen van beide winkelcentra updaten;

–          nieuwbouw van casco winkelruimte op de huidige parkeergelegenheid;

–          een parkeerdek op de nieuwbouw en een gedeelte (C1000) van het bestaande winkelcentrum;

–          een mogelijkheid voor het overdekt laden en lossen in de Pompe van Meerdervoortstraat;

–          extra entree vanaf het Marktplein voor een koppeling met de bestaande horecagelegenheden op het Marktplein;

–          renoveren c.q. onderhoud van de bestaande winkelruimtes;

3. Mogelijkheid bouw appartementen aan het Marktplein

Alhoewel dit niet als onderdeel van het alternatieve plan moet worden gezien, bestaat de mogelijkheid dat ter plaatse van de Rabobank appartementen gerealiseerd worden. Al naar gelang de hoogte en omvang die men daarvoor wil kiezen, bestaat de mogelijkheid van de bouw van 12 tot 16 appartementen. Met de opbrengst van die appartementen zal wel rekening gehouden moeten worden bij het uiteindelijk doorberekenen van het plan. De initiatiefnemers hebben duidelijk aangegeven dat realisering van die appartementen volledig los moet staan van de realisering van het winkelcentrum.

4. Financiën

Het alternatieve plan werd doorgerekend door Managementbureau Oostelbos Van den Berg. De totale directe bouwkosten bedragen ruim € 8.500.000,–, te vermeerderen met BTW. Dit bedrag dient dan wel nog vermeerderd te worden met een post onvoorzien en bijkomende kosten.

5. Verzoek van de burger-initiatiefnemers

De initiatiefnemers hebben tijdens de bijeenkomst van 24 maart 2011 het definitieve alternatieve plan inclusief de bouwkostenraming aan de fractie van Westland Verstandig aangeboden met het verzoek dit door te geleiden naar Uw College.

De initiatiefnemers hebben daarbij nadrukkelijk aangegeven dat zij gaarne zien dat het College, eventueel in overleg met Rabo Vastgoed, de merites van dit plan beziet en onderzoekt op uitvoerbaarheid op korte termijn en het alternatieve plan te vergelijken met het Raboplan.

De fractie van Westland Verstandig heeft het alternatieve plan in ontvangst genomen en tevens de toezegging gedaan het plan te beoordelen en daarna aan het verzoek te voldoen.

6. Verzoek van de fractie van Westland Verstandig

Ingesloten treft Uw College de navolgende documenten aan die ons ter hand zijn gesteld:

–          de plantekening met optioneel de bouw van appartementen op een deel van de locatie waar nu de Rabobank gevestigd is;

–          rapport berekening bouwkosten “renovatie en nieuwbouw” door Oostelbos Van den Berg met bijlagen;

De beschrijving van het plan, zoals gepresenteerd op de twee informatieavonden treft u aan op onze website www.westlandverstandig.nl

Reëel is het om aan Uw College te vragen om binnen twee maanden de visie te geven op dit alternatieve plan.

7. Standpunt Westland Verstandig

In de Raad is reeds de vraag aan de orde geweest wat Westland Verstandig vindt van het Raboplan en het alternatieve plan dat ons op 24 maart jl. formeel is aangeboden. Het lijkt goed om in deze brief daarover duidelijkheid te geven.

In het coalitieakkoord van 23 april 2010 (pag. 6 paragraaf 17) wordt aangegeven dat voor ’s-Gravenzande in deze Raadsperiode, die eindigt in maart 2014, het
 ’s-Gravenzandse nieuwe winkelcentrum uitgevoerd zal zijn en dat een nieuw winkelcentrumplan op voldoende draagvlak van de burgers moet kunnen rekenen.

Evenals een aantal andere partijen in de Raad heeft Westland Verstandig vanaf april 2010 Uw College herhaalde malen verzocht het reeds eerder toegezegde nieuwe winkelcentrumplan aan de burgers en de Raad voor te leggen. In november 2010 is het Raboplan gepresenteerd. Vóór de presentatie gaf Uw College aan dat in de loop van 2011 gestart zou worden. Echter, tijdens de presentatie werd aangegeven dat de aanvang pas eind 2012 zal zijn, hetgeen betekent dat ergens na 2014 het plan gereed is, en dat nog eens als alles meezit. Uw College heeft tijdens de presentatie op 29 november 2010 erop gewezen dat “deze planning is onder voorbehoud van bezwaren, het behalen van het voorverkooppercentage van de woningen en de aanwezigheid van archeologische vondsten”.

De fractie van Westland Verstandig heeft met name grote zorgen over de daadwerkelijke uitvoering van het Raboplan op korte termijn. Immers zonder volledig te zijn kan het navolgende geconstateerd worden:

–          de start is afhankelijk van de verkoop van 70% van de te bouwen circa 85 appartementen;

–          op het Raboplan -zoals nu al duidelijk is- zijn vele bezwaren van omwonenden te verwachten; het plan zou te massaal en te hoog zijn;

–          er zullen bezwaren van de vereniging Mooi ’s-Gravenzande komen die het Raboplan te hoog, te massaal en te ontsierend vindt;

–          er zullen bezwaren van burgers uit ’s-Gravenzande komen die van mening zijn dat onvoldoende aandacht besteed is aan parkeren, aan- en afvoer van de bevoorrading en auto’s van bezoekers van het winkelcentrum;

–          er zullen bezwaren komen van burgers uit ’s-Gravenzande die vinden dat er toch een overdekt winkelcentrumhart dient te zijn;

–          er zijn ook problemen te verwachten met huidige eigenaren/gebruikers van delen van het huidige winkelcentrum die, naar verluid, niet akkoord gaan met de gevolgen van uitvoering van het Raboplan.

–          tenslotte is bij de winkeliers niet bekend onder welke condities zij mogelijkerwijs kunnen terugkeren. Ook dit kan tot oponthoud leiden;

Nu planologisch bezien alle besluiten nog moeten worden genomen, is de kans erg groot dat de weerstand tot onaanvaardbare vertraging leidt.

Bedacht moet daarbij worden dat al meer dan tien jaar geprobeerd wordt om voor ’s-Gravenzande een nieuw winkelcentrumplan gerealiseerd te krijgen. Laatstelijk bestond ook in 2007 groot enthousiasme over het toen gepresenteerde plan, doch tot een uitvoering is het nooit gekomen. Daarna was het bijna vier jaar stil. Daarmee wordt nogmaals bevestigd dat “het hebben van een plan” niets zegt als de uitvoering ook niet gelijk met het plan verzekerd is.

De hiervoor genoemde “risico’s” dat het Raboplan niet op korte termijn gerealiseerd kan worden, zijn voor Westland Verstandig de reden om mee te denken met de plannenmakers. Het lijkt er nu op dat het alternatieve plan eenvoudiger en sneller te realiseren valt. Immers, er behoeft geen algehele sloop plaats te vinden, winkeliers behoeven niet naar een locatie buiten het winkelcentrum te verhuizen, de uitvoering zal sneller en eenvoudiger zijn, aan de bezwaren van omwonenden wordt, voorzover thans te overzien, tegemoetgekomen, het plan voorziet in een toename van parkeergelegenheid op het te bouwen parkeerdek, geen hoogbouw is nodig voor de realisering en ook geen verkoopeis van appartementen vooraf wordt opgelegd.

Het alternatieve plan wordt echter financieel niet gedragen door de opbrengst van de 85 appartementen. Dit betekent dat de huidige eigenaren van het winkelcentrum nader overleg dienen te voeren omtrent de uitvoering. Het is immers hun gebouw dat verbouwd wordt. Mogelijkerwijs willen de huidige eigenaren niet zelf verbouwen. Dan zal een derde partij gezocht moeten worden.

Niet duidelijk is welke financiële gevolgen het Raboplan voor de Gemeente heeft.

Voor wat betreft de financiële aspecten nog het navolgende. Destijds is bij de overgang van de Gemeente ’s-Gravenzande naar de Gemeente Westland een bedrag gereserveerd van ruim € 2.000.000,–. Dit bedrag is nog als reserve aanwezig. Voorts is er een bestemmingsreserve winkelcentra van ruim € 11.000.000,– waarvan het grootste deel gereserveerd is voor het winkelcentrum ’s-Gravenzande.

8. Kort en goed

De fractie van Westland Verstandig acht beide plannen een goede zaak voor het winkelcentrum ’s-Gravenzande. Beide plannen hebben voor- en nadelen. Voorop moet staan dat nu wel en op korte termijn “de schop de grond in gaat” en dat het winkelcentrum ’s-Gravenzande eindelijk vernieuwd wordt. Dus …… een snelle uitvoering is leidend. Aan beide plannen zal wel nog “geschaafd” moeten worden en wellicht kunnen gewenste elementen van het ene plan worden geïmplementeerd in het andere.

Het Raboplan heeft als voordeel dat een complete vernieuwing plaatsvindt met een moderne uitstraling en als nadeel de lange bouwtijd, de massaliteit en hoogte en de onzekerheid die blijft bestaan over het tijdstip van uitvoeren. Indien op dat punt op korte termijn duidelijkheid verkregen kan worden, dan zou dat plan -aangepast aan de bezwaren van omwonenden, burgers en vereniging Mooi ‘s-Gravenzande wellicht ook met een voorziening van overdekking met bijvoorbeeld luifels- acceptabel zijn. Voorts kan de vraag gesteld worden in hoeverre aanpassing van het Raboplan mogelijk is, gezien de financiële opzet.

Het alternatieve plan heeft als voordeel dat het beter past in de omgeving en dat het o.i. in ieder geval eenvoudiger en sneller te realiseren is zodat het winkelcentrum
’s-Gravenzande eindelijk vernieuwd wordt, doch als nadeel dat de bestaande infrastructuur in stand blijft, de eigenaren verbouwingskosten moeten maken, sprake is van een verbouwing en niet van nieuwbouw en het de vraag is in hoeverre door de verbouwing de komende decennia het winkelcentrum blijvend voldoende aantrekkelijk gemaakt wordt.

9. Verzoek

Gaarne verneemt de fractie van Westland Verstandig binnen twee maanden de visie van Uw College op het alternatieve plan.

Hoogachtend,

U e.a.,

P.J.L.J. Duijsens

Namens de fractie Westland Verstandig

Meer nieuws uit
Zoeken