Column: Dát stond er

‘s-Gravenzande 16.07.2023 – “Volg de kudde niet”. Wij waren op vakantie en reden langs Zwolle, op weg naar huis.


Met grote zwarte letters was het op een soort afzetting gekalkt, en die ‘waarschuwing’ bleef bij mij hangen, zoals dat wel meer gebeurt als ik wat lees of zie of hoor.

Als we lezen of horen over een kudde dan denk je al gauw aan schapen. En je weet, voor die dieren is het er in ons land niet op vooruit gegaan, de laatste tijd. De wolf heeft vrije toegang tot ons land gekregen omdat er mensen zijn die dat zó geweldig vinden! Maar de schapen, o.a., hebben er een niets ontziende vijand bij gekregen. Vorige week werd duidelijk dat het dier ook gevaar oplevert voor de mens. De boer die zijn schapen wilde beschermen werd verwond door de wolf, die daarop, op bevel van de burgemeester van het dorp, werd doodgeschoten. En nu loopt er een aanklacht tegen de boer, én tegen de burgemeester! Zó ver, zo dwaas is het in ons land al gekomen!

Je wilt toch geen ‘wilde dieren’ in het bos, waar je gezellig met je kinderen gaat wandelen en picknicken? Of een krokodil in het beekje waar je kleinkinderen in gaan pootjebaden? Laten we blij zijn dat we in een land leven waar geen wilde dieren zijn die mensen en tamme dieren kwaad kunnen doen.


Foto Wikipedia

Trouwens, wist je dat straks, later in de tijd, de wilde dieren wél gewoon onder de mensen zullen verkeren? Zelfs de wolf bij het schaap!! God belooft het; je kunt het lezen in Zijn Boek, de Bijbel, lees maar:

” Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich neerleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als een rund; dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans Mijn heiligen berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des HEREN, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. ” [Jes.11 : 6-9]

Kun je het je voorstellen dat straks de leeuw geen dieren meer consumeert, maar stro zal eten, net als een koe? Dát gaat komen, want zó was het ook, vóórdat de mensen het verknoeiden! God Zélf staat er voor in!

“En aan al het gedierte van de aarde, en aan al het gevogelte in de lucht, en aan al wat op de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik elk groen kruid tot spijs gegeven: en zo was het. En God zag alles wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.” [Gen. 1 : 30-31] Zó was het, en zó zal het zijn! Adam, als eerste mens, was heel vertrouwd met alle dieren, hij mocht ze van God, de Schepper, allemaal een naam geven. Je kunt dit ook weer belachelijk vinden, sprookjes uit dat oude Boek, en dan volg je de kudde van miljoenen, die dat ook allemaal onzin vinden.

En zo is deze wereld geworden; het is zoals Paulus al schreef aan Timotheus hoe het in deze wereld zou worden: “En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.” [2 Tim. 3 : 1-5] Keer je van hen af; Paulus bedoelt te zeggen: Volg die kudde niet! En vandaag zeg ik het je: Volg die kudde niet, ga Jezus volgen, sluit je aan bij Zijn kudde!

In de Bijbel komen we meerdere keren het beeld van een kudde tegen, van schapen met een herder. De Here Jezus vergelijkt in Zijn toespraken bijvoorbeeld mensen met schapen en Zichzelf als de goede Herder. In het Oude Testament beloofde God aan Israel al dat Hij een goede herder zou sturen. [Ez. 34] Ongeveer 600 jaar later gebeurt het ook, Gods Zoon wordt geboren. En 30 jaar later zegt Hij, Jezus, van Zichzelf: ” Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.” [Joh. 10 : 14] En dat deed Jezus; drie jaar later gáf Hij Zijn leven om zó voor eeuwig Zijn schapen te redden!

Hoe je bij die Herder en bij die kudde gaat horen? Door te geloven dat Jezus er ook voor jou is, Dat Hij Zijn leven óók voor jou heeft gegeven, als de Goede Herder!

Je weet, als volk van Nederland zijn wij ontr[h]e[r]dderd; geen regering meer, geen minister president meer, en zij, waarvan we het verwachtten, vertrekken! Hoe het verder moet? Wie weet het nog? Al die crises, alleen al in ons land? Om maar even te zwijgen over het hele wereldgebeuren.

Komt het ooit nog goed? Absoluut, zeg ik, voor iéder die Jezus volgt, gaat volgen, en zich aansluit bij de kudde die bij Jezus hoort! Voor hen wordt het voor eeuwig góéd, zeer goed!

Hij zegt, ook vandaag: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. [Mat. 11: 28-30] Dát zegt de liefdevolle Heiland Die ook uit liefde voor Jóú het lijden en de dood onderging! Ga Jezus volgen, dan mis je straks niets van alles wat God beloofd heeft! En wácht niet langer!

Luister naar de blijde Boodschap van Gods liefde en genâ!
Van ontferming en bevrijding,
door het kruis van Golgotha!
Allen zijn wij afgeweken van het doel,
door God bereid.
Allen hebben wij gezondigd,
derven Godes heerlijkheid.

God, rechtvaardig doch vol liefde,
zond Zijn Zoon op aarde neer om de straf voor ons te dragen.
Hij werd aller heren Heer.
Want Zijn sterven bracht verzoening.
Aan het kruis heeft Hij voldaan.
Allen die in Hem geloven
mogen vrij tot God nu gaan.

Hoor de woord en van de Heiland
gij die leeft in vrees en strijd.
“Komt tot Mij, belast beladen
k’ Geef u rust en zaligheid.
O, bedenk toch eens te sterven,
zonder dat gij zijt verlost.
Waarom zoudt gij ook niet komen?
’t Heeft des Heilands bloed gekost.

Gods bazuin zal weldra klinken.
Jezus komt in majesteit.
Allen, die in Hem geloven,
neemt Hij op in heerlijkheid.
Hoor, Gods kind’ren bidden smekend:
“Kom, Heer Jezus, spoedig weer.”
Geef, mijn vriend, uw hart aan Jezus
en verwacht Hem als uw Heer.

Welk een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist’ren naar zijn liefde stem.
Daar geen rouw me er en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem!

H. van den Berg,
Tel. 06-15062838
E-mail: berg.services@telfort.nl

Meer nieuws uit
Zoeken