Column: Er is voorzien!

‘s-Gravenzande 31.03.2024 – Eergisteren was het Goed Vrijdag, gisteren was het stille Zaterdag en vandaag is het Pasen! Het voorspel voor deze dagen wordt op verschillende manieren beleefd.


Kerken bieden een scala van mogelijkheden om in ‘de sfeer’ te komen, en om een goed uitgangspunt te vinden om deze christelijke gedenkdagen te vieren. Zelfs seculiere koren zingen vooraf al over de gekruisigde Christus en over Zijn opstanding uit de dood!

En ondertussen rijden in deze dagen grote vrachtwagens af en aan om de supermarkten te voorzien van alles wat je je maar kunt bedenken! En vanaf witte Donderdag krijgt het een vervolg; winkelwagentjes rijden af en aan naar de parkeerplaats, om de kofferbakken vol te stouwen met eten en drinken, en zo de Nederlandse gezinnen te voorzien in hun [noodzakelijke] lichamelijke behoeften voor deze enerverende vrije dagen!

Wat zijn we rijk voorzien en geweldig gezegend! Daar is niks mis mee; we staken ook niet omdat dat niet zo is, maar ons staken is meer een’ voorbehoedsmiddel’, opdat het niet minder zal wórden! Ja toch?

Voorzien, voorzag, heeft voorzien; een ietwat vreemd werkwoord, waar ik in deze ‘stille week’ over nadacht, maar dan vanuit mijn geloof. Hoe God voorzag in het Énige dat een mens als jij en ik écht nodig heeft, waar je écht niet van buiten kunt, als je tenminste aan dit leven een eeuwig vervolg wilt geven!

Ik bedoel de Middelaar, de Heiland der wereld! Zijn naam is JEZUS.

Als een rode draad is Hij zichtbaar in het Boek der boeken, de Bijbel. Symbolieken, nauw verbonden met de gebeurtenissen die wij in deze dagen gedenken, zijn duidelijk zichtbaar in de geschiedenis van het Joodse volk, vanaf de grondlegger en aartsvader van dit volk: Abraham. Toen hij op een dag van God de [vreselijke] opdracht kreeg om zijn zoon Isaak te gaan offeren op een berg, ging hij gehoorzaam op weg. Toen ze bij die berg aankwamen lieten ze de helpers en rijdieren achter. “zo gingen die beiden tezamen”, staat er dan. De jongen wist dat zijn vader ging offeren, maar wát, daar had hij geen notie van. Terecht dat hij het vroeg aan zijn vader. “Vader,” zei hij, “we hebben hout en vuur, maar waar is het lam voor het offer?”

Z’n vader gaf hem als antwoord: “God zal zich zelf van een offerlam voorzien, mijn jongen.” Toen was het weer stil. “Zo gingen die beiden tezamen”, staat er dan weer. Later, op de berg, weerhoudt God Abraham ervan om de offering van zijn zoon werkelijk uit te voeren, en voorziet Hij hem inderdaad van een offerlam. [Gen.22] Een voorafschaduwing van wat er bijna 2000 jaar later gebeurt; daar leidt God de Vader zijn Zoon Jezus naar Golgotha. Alle mensen hadden Hem verworpen of in de steek gelaten, alleen Zijn Vader [nog] niet! “Zo gingen die beiden tezamen”, zou je hier weer kunnen denken. Toen was daar op die heuvel geen vervanging meer! God de Vader offerde Jezus, Zijn Eniggeboren Zoon! Jezus nam daar vrijwillig alle zonden van de hele mensheid op Zich, en op dat moment verliet ook zijn Vader Hem! Hij was daar werkelijk van God en mensen verlaten! Het allerergste wat Hem kon overkomen! Maar Hij koos er voor, Hij koos voor ons, en deed het! Vlak voor Zijn sterven zei Hij: “Het is volbracht!” [Joh.19:30] Hij had ook kunnen zeggen: ‘Ik heb voorzien!’

Want dát deed Hij, voorzien in iets wat geen enkel mens ooit zou kunnen bereiken, namelijk Genade van God ontvangen door eigen prestaties! Als jij en ik Jezus verwerpen als Gods énige Voorziening, dan heeft alles wat we doen geen énkele betekenis! Als wij niet schuilen achter het bloed dat uit Jezus’ lichaam vloeide, zoals ruim 3500 jaar geleden Israël voor de dood schuilde achter het bloed van het lammetje, dat aan de deurposten was gesmeerd, dan zal de eeuwige dood ons niet voorbijgaan! Het bloed werd aan de buitenkant van het huis aan de deurposten gestreken, niet op de drempel, opdat het niet vertreden en verontreinigd zou worden. Het vormde een bescherming in de tijd van het oordeel: “En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen” (Exod.12:13] Als je Gods énige Voorziening in ‘de wind’ blijft slaan, dan zul je eens ‘storm’ oogsten! En dat is geen verhaaltje van bangmakerij!

Na het sterven stond de HEER van hemel en aarde weer op; slechts drie dagen bleef Hij in het graf! Het werd PASEN! En nú weer, het feest wordt weer gevierd; JEZUS, Gods Zoon overwon en stond op uit het graf! 40 dagen verbleef Hij nog op aarde en sprak met zijn discipelen en vele anderen! Duizenden waren getuige en zagen hem in Zijn verheerlijkt lichaam!

Maar het échte Feest moet nog gevierd gaan worden! Dat gaat gebeuren als Hij al Zijn volgelingen verzameld heeft, allen die Hem liefhebben om wat Hij heeft gedaan, waarin Hij heeft voorzien!

Hoor je daar al bij? Ja? HALLELUJA, dan kun je al meezingen met al Zijn kinderen, en met de engelen! Ook al zijn de omstandigheden er misschien niet naar, en gaat het allemaal niet zoals ze verwachtte, Zing van het Lam, dat heeft VOORZIEN in HET BESTE DAT NOG KOMT NOG!

Heb je nog niet voor Die Redder der wereld gekozen, doe dat dan nú, Hij kan elk moment weerkomen om Zijn Gemeente naar huis te brengen! “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.[Joh. 14: 2-3]

Jezus, Hij is maar één gebed bij jou vandaan, vraag het Hem maar! Jouw keuze voor HEM zal een Paasjubel veroorzaken in de hemel!

Met heel mijn hart wens ik je dat toe! Fijne dagen!

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
Die galmt door gans Jeruzalem,
Een heerlijk morgenlicht breekt aan,
De Zoon van God is opgestaan.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, de sterke Held,
Hij steeg uit ’t graf, door eigen kracht,
Want Hij is God, bekleed met macht!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
Want alles, alles is voldaan.
Wie met geloof op Jezus ziet,
Die vreest voor dood en helle niet.

Want nu de HEER is opgestaan,
Nu vangt het nieuwe leven aan,
Een leven door Zijn dood bereid,
Een leven in Zijn heerlijkheid!

[Joh. de Heer]

H. van den Berg,

Tel. 06-15062838/

E-mail:berg.services@open.net

Meer nieuws uit
Zoeken