Column: Onderscheiden………?

‘s-Gravenzande 28.04.2024 – Onderscheiden of bevorderd? Het kon niet op, op deze zaterdag. Dank zij de wind waren er veel wapperende vlaggen en werd het een stralende dag, al was het niet zó zonnig.


Het koninklijk gezin kreeg op koningsdag alle aandacht in Emmen, en het werd weer een prachtige dag, waarop het wonderbaar goed is verlopen! De beveiliging van e.e.a. zal wel het nodige gekost hebben, maar het is toch wel uitzonderlijk in deze tijd, dat zo’n gezelschap zich nog zo vrij kan bewegen, tussen zoveel mensen! Een gemengd gezelschap, dat wel; het koninklijk paar met drie prachtige prinsessen en talrijke Oranjeprinsen met hun prinsessen, die daartoe bevorderd werden door hun huwelijk.

Al met al werd het een feestelijke dag in Nederland, dat nog voor een aantal landgenoten verhevigd werd door de lintjesregen die over hen kwam! Meer dan 3300 mensen werden dit keer onderscheiden of bevorderd, eenzelfde aantal ongeveer als vorig jaar. Zij allen kregen een koninklijke onderscheiding opgespeld, dit keer vanwege een persoonlijke verdienste, ‘en niet omdat zij een bepaalde functie hebben bekleed’, zegt men bij het Kapittel voor de Civiele Orden, dat de ministers advies geeft over uit te reiken koninklijke onderscheidingen. Hoewel, volksvertegenwoordigers die twee of meer keer zijn herkozen worden wél automatisch opgenomen in de Orde van Oranje-Nassau, mits ze ook zeker tien jaar actief zijn geweest én van onbesproken gedrag! Voor Staten- en gemeenteraadsleden geldt een werkzame termijn van twaalf jaar. Vrijwilligers, sporters en anderen, die zich persoonlijk hebben ingezet voor de samenleving worden meestal onderscheiden met de Orde van Oranje-Nassau, maar kunnen daarna ook weer bevorderd worden!

Een jaarlijks terugkerend festijn waarbij waardering wordt uitgesproken naar een aantal mensen die iets betekenen voor land en volk.

Natuurlijk is het geweldig om iemand in het zonnetje te zetten, vanwege zijn of haar inzet, of betoonde moed, maar worden er dan niet heel veel mensen overgeslagen, die het juist wel, of nog meer verdienen? Ere wie ere toekomt, is ons spreekwoord, maar wie maakt dat uit? Er was ook een man die bedankte voor de onderscheiding die hij namens ‘zijne majesteit’ kreeg uitgereikt, en hij nam het de mensen kwalijk die het aangevraagd hadden!

In onze wereld zijn we gewend om mensen te eren en lof toe te zwaaien aan hen die geweldige prestaties leveren of grote daden verricht hebben. We richten standbeelden voor hen op, vernoemen pleinen of straten naar hen, of kerken en gebouwen. Het gaat soms heel ver, terwijl wij voor God allemaal hetzelfde zijn, mensen die door Hem gezegend zijn met talenten en gaven, én helemaal afhankelijk van Zijn genade.

Luister naar wat God ons zegt in Zijn Woord. Hij wil alleen dat wij zijn Zoon Jezus vereren en aanbidden, Hem glorie en eer geven als de opgestane Heer! Lintjesregen, zalig- en heiligverklaringen, het is menselijk gedoe, God heeft daar niets mee! Religie is niet waar Hij naar verlangt, maar Hij kijkt uit naar een persoonlijke relatie met jou en mij! God deelt geen lintjes uit, maar Jezus zegt ons wel heel duidelijk wie zalig zijn, wanneer Hij tijdens Zijn verblijf op aarde de mensen onderwijst en ons die lessen aanreikt middels het Boek van God, de Bijbel. Lees maar de hoofdstukken 5 en 6 van het boek Mattheüs, bij ons bekend als de Bergrede.

Als we Jezus’ lessen ter harte nemen, en daarna gaan leven, hier en nu, dan worden we bij ons sterven bevorderd tot heerlijkheid, zoals men dat noemt bij het Leger des Heils. Dan zijn we geheiligd en gereinigd door het bloed van Jezus, en hebben we van geen enkel mens, wie hij of zij ook was of is, de voorspraak nodig! Jezus is onze Voorspraak bij Zijn Vader! Alleen, door Hem alleen, door wat Jezus heeft gedaan! Jezus is de Énige Weg tot behoud, en daar hoeft niets meer aan toegevoegd te worden!

En daarom komt Hem alleen álle eer en glorie toe, en daarom is dát ook de grootste wens van zijn Vader, dat wij zijn Zoon Jezus alle hulde brengen, al onze lintjes en eerbewijzen aan Zijn voeten leggen, en Zijn naam vereren en getuigen van Hem zijn, totdat Hij komt! Hier op aarde deelt God geen onderscheidingen uit, maar Hij belooft een eeuwige, heerlijke toekomst, aan iedereen die Jezus aanvaardt als Redder en Heer van zijn of haar leven! En als we dan sterven bevordert Hij ons tot heerlijkheid! Hij brengt ons in Zijn Koninklijk Huis, als prins of prinses, als koningskind! En dan kun je onderstaand lied van harte meezingen, nú al, omdat je het zéker mag weten, ook al kreeg je nog nooit een lintje of waardering, ik ben een kind van de Grote Koning!

‘k Ben een koninklijk kind,
door de Vader bemind,
en ‘k zal wonen in ’s Konings paleis.
In die stad nooit aanschouwd,
met straten van goud:
glorievol als een schoon paradijs.

‘k Ben een koninklijk kind
door de Vader bemind,
en Zijn oog rust zo teder op mij!
Als de daag’raad straks gloort,
de bazuin wordt gehoord,
roept Hij mij om te staan aan Zijn zij!

‘k Ben een koninklijk kind,
niet slechts dienstknecht of vrind,
‘k ben gekocht met het bloed van mijn Heer!
En dat bloed geeft mij recht,
meer te zijn dan een knecht,
‘k ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer

‘k Ben een koninklijk kind,
dat zijn vreugd daar in vindt,
God te loven met jub’lende stem!
Tot ik sta voor de poort,
van het hemelse oord,
waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem!

H. van den Berg,

Tel. 06-15062838
E-mail: berg.services@telfort.nl

 

Meer nieuws uit
Zoeken