Column: Van Goede Vrijdag tot Pasen

‘s-Gravenzande 07.04.2023 – Terwijl ik dit schrijf vindt er in Nederland iets unieks plaats; in Harlingen wordt er een groot wit kruis rondgedragen; een gebeurtenis, bekend onder de titel: de Passion.


Elk jaar weer, steeds in een andere stad, op witte donderdag. Uniek in de wereld!

Misschien kijk je er wel elk jaar naar, dat gebeuren met Jezus, en die verraderlijke Judas en meedogenloze Pilatus en al die hysterische Joden, die al maar schreeuwen: “Kruisig Hem, Kruisig Hem!” Misschien heb je wel te doen met Jezus, vind je Hem zielig. Misschien vind je het wel passend, zo, voor Goede vrijdag, erbij stil te staan, bij dat gebeuren, het te gedenken wat er zolang geleden plaatsvond, voor ons, zondaren. Maar wordt het niet de hoogste tijd dat we gaan bedenken wat er moet gebeuren met ons, zondaren, hier en nú?

God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. [Joh. 3 : 16 ]Het was niet zomaar iets; God, de Schepper van hemel en aarde offerde Zich op voor Zijn schepselen, de Vader gaf Zijn Zoon! En dat was niet voor de flauwe kul! En het is ook geen sprookje! Rauwe werkelijkheid op een berg in Israel, aan een kruis, 2000 jaar geleden, waar God Zélf zich opofferde voor ieder van ons, opdat we niet voor eeuwig de verdoemenis zouden ingaan! De Vader en de Zoon voerden het Reddingsplan uit, omdat ze wisten wat het gevolg zou zijn als er niets zou gebeuren, er geen VERLOSSER kwam die voor ons, zondaren, de straf zou dragen die ieder van ons verdient!

Daarom heb ik je deze week niets anders te vertellen dan: “Jezus Christus, en Die gekruisigd.” Wat de apostel Paulus ook al schreef aan de mensen van zijn tijd,[ 1 Cor. 2:2.] Én dat Hij na drie dagen is opgestaan uit Zijn graf! Jezus leeft voor eeuwig, Hij overwon de macht van de Dood!

Jezus koos er Zélf voor om naar deze aarde te komen. En het énige doel van Zijn komst was om voor jou en mij Zijn leven te geven als een losgeld! Hij had met dat Offer de hele mensheid o p het oog, niemand uitgezonderd! Of wij ons nu schuldig voelen of niet, wij zijn het wél, niemand uitgezonderd! Wij hebben bewust of onbewust in gedachten, door woorden en daden Gods geboden overtreden. Jezus zei: “Iedereen die zonde doet, is een slaaf van de zonde.” [Joh.8:34] Vandaar dat losgeld; slaven werden vroeger soms ook losgekocht door mensen!

In de Hof van Eden begon de ellende door de ongehoorzaamheid van de mens, in de Hof van Gethsémane begon de verlossing door Gods Zoon, Die Mens werd!

Jezus ging vrijwillig naar het kruis en liet Zich, tussen twee misdadigers in, aan spijkers ophangen. Dat middelste kruis was feitelijk bestemd voor Barabbas, een beruchte gevangene. Barabbas beeldde daar de zondige mensheid uit, en Jezus nam die plaats in! Wil je dat Hij ook jouw Plaatsvervanger is of wordt? Kniel dan neer bij dat ‘smadelijke kruis’ en erken dat je niet buiten Hem kunt, vanwege jouw zonden en tekortkomingen! Mocht je van mening zijn dat het met jou wel meevalt, bedenk dan wel dat alleen ongeloof al de grootste zonde is!

Eeuwen geleden gebeurde er al iets met het volk Israel dat verwees naar dat kostbare kruis; ze waren nog maar net door God op een wonderbare manier uit Egypte bevrijd en gingen op weg naar het land dat God voor hen had bestemd. Ze trokken door de woestijn en hadden op een gegeven moment geen water meer. Toen kwamen ze bij Mara, maar het water daar was bitter, en ze klaagden er over bij Mozes, hun leider. Maar God wees hen een stuk hout aan dat Mozes in het water wierp, en het werd zoet!

De dwaasheid van het kruis is de hoogste Wijsheid; het verandert levens, het maakt bitterheid zoet, “het maakt het dorre land tot waterbronnen,” [Jes.41:18] het wil ook jouw levensreis door de ‘woestijn’ van deze duistere wereld dragelijk maken, en je een heerlijk Uitzicht op de eeuwigheid verschaffen!

De opgestane Heer heeft alles volbracht om zo ook jouw eeuwige opstanding veilig te stellen! Het wordt tijd dat je tot een levend geloof komt, en het Kruis niet meer negeert! Je kúnt er niet omheen!

Tenminste, wanneer je jouw plek in de eeuwige heerlijkheid bij God zéker wil stellen! Het wordt tijd dat ook je niet alleen gaat gedenken maar gaat bedénken dat het voor jóu was, wat Hij deed! Absoluut, ook voor jou! En dat je je daarom moet bekeren, omkeren op de weg die je gaat, en JEZUS gaan volgen! Hij wacht erop tot je heel bewust voor Hém kiest! Wacht niet langer, het kan zomaar te laat zijn, voor eeuwig te laat! Dát zou onbeschrijfelijk verschrikkelijk zijn! Dat vond Jezus ook, en daarom deed Hij het, ook voor J O U ! Keer je om naar je Redder, dan kan je het feest mee gaan vieren van de opgestane HEER, en kan je mee gaan zingen met onderstaand jubellied!

Glorie voor JEZUS, Hij die was en is en spoedig komt! Ja, Maranatha, Koning Jezus, kom spoedig om de regering over deze wereld ter hand te nemen, vanuit Jeruzalem, de Stad van de grote Koning![Ps. 48]

Van harte wens ik je gezegende paasdagen!

Paasjubel
Aanschouw de Schepper van ’t heelal,
genageld aan het hout.
O, liefde, godd’lijk, onbegrensd,
’t was al voor mijn behoud.

Zie hoe de Man van smarten leed,
eenswillend toch met God.
Met welk een eindeloos geduld
verdroeg Hij smaad en spot.

Ja, ik geloof, ja ik geloof,
dat Jezus voor mij stierf.
En dat Hij aan het smaad’lijk kruis
mijn eeuwig heil verwierf.

Maar toen verwon Hij dood en graf,
genade , wondergroot!
O, liefde, teer en onbegrensd,
ja ,sterker dan de dood!

Ja, ik geloof, ja, ik geloof,
dat Jezus voor mij stierf.
En dat Hij aan het smaad’lijk kruis
mijn eeuwig heil verwierf.

H. van den Berg,
Tel. 06-15062838
E-mail: berg.services@telfort.nl

Meer nieuws uit
Zoeken