Kwijtschelding………

‘s-Gravenzande 17.03.2024 – De betekenis van het woord zal duidelijk zijn: het prijsgeven van een vordering op iemand of: het ontheffen van de plicht tot betalen of;


een schuld als voldaan beschouwen of: geen betaling meer eisen van een schuld, enz. Zomaar wat uitleg over een woord vanuit het woordenboek. Wellicht heb je niets met dit onderwerp of juist wél; echter, als het er op aankomt, heeft iedereen er mee te maken, maar daar kom ik nog op.

In deze tijd van crisis is het een hot item; vele duizenden gezinnen maken gebruik van de regeling tot schuldsanering: een mogelijkheid, door de overheid aangeboden, om binnen drie jaar van de opgebouwde schulden af te komen. Via de rechtbank wordt er een regeling getroffen tussen schuldenaar en schuldeisers, waarbij de schuldenaar verplicht wordt om drie jaar lang heel zuinig te leven en zoveel mogelijk geld vrij te zetten om te kunnen aflossen aan de schuldeisers. Onder strenge controle van een bewindvoerder en de rechtbank zijn het moeilijke jaren, maar als men het er goed van afbrengt dan wordt een meestal nog aanzienlijk deel van de schuld die overblijft, kwijtgescholden!

Maar buiten dit gebeuren, u kunt ook wel toe zijn aan kwijtschelding! In de eerste maanden van het jaar sturen gemeentes en waterschappen hun aanslagen aan al hun ingezetenen, betreffende allerlei heffingen die nodig zijn om alles goed te laten functioneren. Is het inkomen en vermogen van een huishouding dusdanig dat het onder de bijstandsnorm valt, dan kan men bij de gemeente of waterschap om kwijtschelding vragen middels een formulier dat aangevraagd of van het internet gedownload kan worden. Velen maken gebruik van deze mogelijkheid tot verlichting van lasten!

Er zouden nog vele voorbeelden van kwijtschelding te noemen zijn, maar ik wil er nog één noemen die voor de wereld en de mensheid van enorme betekenis is, en iedereen aangaat!

Ik hoop dat je nog even verder wilt lezen, want de vergelijking tussen deze ene kwijtschelding en alle anderen is heel frappant! We zijn in de weken vóór de christelijke gedenkdagen van Goede Vrijdag en Pasen aangekomen en er wordt al weer van álles voorbereid voor deze bijzondere dagen, waardoor dát, waar het wérkelijk omgaat, geen of onvoldoende aandacht krijgt. Dát gebeuren, het lijden en sterven én de opstanding van Jezus Christus, de Zoon van God, bracht voor eens en altijd een keer in de wereldgeschiedenis, ook al werd het niet opgemerkt, toen niet en nu nog steeds niet! Maar dat neemt niet weg dat dát het allerbelangrijkste was én is wat God liet gebeuren op aarde! Hij kwam Zélf, in de gestalte van God de Zoon naar deze aarde om verzoening te bewerken: k w ij t s c h e l d i n g !!

Vanwege de zondige natuur van elk mens was een leven in harmonie met God niet mogelijk.

Maar dat was wel Gods grootste hartenwens, die Hij, ook na het debacle in het paradijs, nooit had opgegeven! Die relatie, zoals die was aan het begin tussen God en mens, die wilde Hij terug! Een mens kon daar niets aan bijdragen, God alleen kon verandering brengen in de hopeloze situatie. En Hij deed het; Jezus kwam heel bewust naar de aarde om de straf te dragen voor de totale schuld van de gehele mensheid! En dát deed Hij op die Goede Vrijdag: Jezus nam de schuld van ons over, zodat Zijn Vader ons kwijtschelding zou kunnen verlenen! En weet je, aan al die kwijtscheldingen die ik noemde zit wel een ‘luchtje’; je moet behoorlijk presteren en je krijgt het alleen onder strenge voorwaarden, en écht niet cadeau!

Hoe anders is het met de kwijtschelding die Jezus voor jou en mij verworven heeft! Dat is écht een cadeau, je krijgt het om niet, gratis! En ook niet een bepaald percentage, nee, honderd procent, 100% kwijtschelding! God noemt het genade, het is: niét krijgen wat je wél verdient, maar wél krijgen wat je niét verdient!

Als mens, wie je ook bent, sta je bij God in de schuld, en het is een onoverkomelijke schuld, niet in geld uit te drukken maar de grootte en zwaarte ervan is niet in geld uit te drukken! Maar God heeft een liefdevolle en eenvoudige oplossing voor die schuld. Hij heeft Zijn aanwijzingen voor die oplossing in de Bijbel, Zijn Boek, laten opschrijven. Daar staat heel duidelijk dat Jezus de Weg is, de Enige Weg tot eeuwig behoud! Zonder Hem blijft je schuld bestaan, maar mét Hem is er kwijtschelding voor 100%! En God is bereid, vanwege wat Zijn Zoon heeft gedaan aan het kruis, om onze lei helemaal schoon te vegen! Ook die van u, ook die van jou! De Vader en de Zoon verlangen er naar om dát te doen, ook voor JOU!

De kwijtschelding is al geregeld, je moet hem alleen nog aanvragen! Je weet niet hoe je het vragen moet? Hieronder staat het, vraag het maar, Jezus kijkt er naar uit!!

O God, die mij hebt vrijgekocht
En door Uw bloed gered,
Die, wat de duivel ook vermocht,
Mij voorleidt, tred voor tred,
Die trouw mij voorgaat op mijn weg,
Al is mijn pad ook ruw,
O wijs mij steeds den rechten weg,
Maak mij een beeld van U!

Want vol van zwakheid is mijn ziel,
Toch ben ’k door U gered;
Wanneer de strijd soms zwaar mij viel,
Gij hoordet mijn gebed.
Sterk, o mijn God, mij meer en meer,
Ja, help en steun mij nu;
Leid aan Uw hand mij, trouwe Heer,
Maak mij een beeld van U!

Ja, Heer, hervorm mij naar Uw beeld,
’t Is al wat mij bekoort;
Gedoog niet, dat de zonde leeft
In ’t hart, dat U behoort.
Blijf met Uw liefde zoo nabij,
Dat ik de zonde schuw,
Dat steeds Uw wil de mijne zij,
Maak mij een beeld van U!

[Joh. De Heer 316]

H. van den Berg,
Tel.06-15062838
E-mail: berg.services@telfort.nl

Meer nieuws uit
Zoeken