Onderscheid in gewone engelen

Westland 11.06.2024 – De Bijbel staat vol met teksten die verwijzen naar engelen van God, die de mensheid door duizenden jaren heen hebben geholpen.


Engelen zijn gedienstige geesten ten dienste van de mensheid. Zij voeren de bevelen van God uit.  In het nieuwe testament in Handelingen lees je hoe de apostelen voortdurend door de Heilige Geest en engelen werden geholpen zodat de kerk van Jezus Christus kon groeien.

Engelen zijn door God geschapen en er zijn verschillende soorten engelen, waaronder Cherubs, Serafs en Aardsengelen zoal Michael en Gabriël. Ook hier in rangorde en Michael is één van de machtigste engelen die aanvoerder is van de hemelse legerscharen. Jezus had het over 12 legioenen engelen die Hij ter beschikking had staan, zo vlak voor zijn kruisdood.

Maar ook de ‘gewone’ engelen beschikken over buitengewone krachten. Jezus legde aan de Farizeeën en Schriftgeleerden uit dat wanneer een mens sterft en in de hemel mag komen hij niet opnieuw zal trouwen zoals op aarde het geval. Mannen en vrouwen zullen zijn als de engelen.

Mens als engel
In Openbaringen krijgt Johannes visioenen over de toekomst te zien en op het laatst wil hij de engel die hem alles uitlegd had, aanbidden en valt aan zijn voeten. Maar de engel zegt daarop; ‘doet dat niet ik ben een mededienstknecht van u en de broederen, de profeten die de woorden van dit boek bewaren; Aanbid God!’

Er is dus een verschil tussen engelen die altijd engel zijn geweest en mensen die na gestorven zijn als de engelen zullen zijn. Maar waar zit dat verschil?

Wanneer we de verhalen uit het Oude Testament onder de loep nemen dat zien we dat de Engel des Heren of andere engelen zich in mensengedaanten kunnen veranderen. Dat is te lezen in Genesis wanneer Abraham bezoek krijgt van drie mannen, God en twee engelen. En op andere plaatsen zoals in de Richteren krijgen de ouders van Simson bezoek van een engel zonder dat ze het wisten.

Mensen die gestorven zijn kunnen niet als mensen terugkeren op de aarde, want hun lichaam moet eerst uit de dood worden opgewekt. Dat gebeurt bij de opname van de gemeente, wanneer Jezus zijn gemeente komt halen voordat de dag des Heren aanbreekt.  Maar ze leven wel als engelen in de hemel, want dat is een deel van het verlossingswerk van Jezus Christus.

Foto Harrisonhous.com

Uitzonderingen
Er zijn twee uitzonderingen in de Bijbel van mannen die met God wandelden en de dood niet hebben gezien. Zij werden opgenomen in de hemel en zijn niet gestorven. De eerste keer dat dit beschreven staat is met Henoch. Die wandelde met God en was niet meer, want God had hem opgenomen. Dat gebeurde vlak voordat Noach in de Ark ging en de wereld geoordeeld werd door de zondvloed. De tweede Godsman die geen dood heeft gezien was de profeet Elia, vele eeuwen later. Die werd opgenomen de hemel in een storm (1 Koningen 2) met een vurige wagen en paarden.

In Openbaringen 11 lezen we het verhaal van 2 getuigen die het de goddelozen knap lastig maken 3,5 jaar lang tijdens de grote verdrukking van 7 jaar. Maar zij worden uiteindelijk gedood en zullen worden opgewekt na 3,5 dag. In Hebreeën staat dat het de mens gegeven is 1 keer te sterven en daarna het oordeel. Op basis van dit gegeven wordt gedacht dat die twee getuigen Henoch en Elia zijn.

Dus engelen zijn machtiger dan mensen en kunnen van gedaanten verwisselen.

Het evangelie van de genade van Christus is door de Heilige Geest aan de gelovigen geopenbaard, ‘waarin zelfs engelen begeren een blik te slaan.’ Dus dat hebben de gelovigen meer ten opzichte van de engelen. Allen die door de Geest geleid worden zijn zonen van God (Romeinen 8). Het blijft een prachtig samenspel op aarde van (gelovige) mensen, engelen en de Heilige Geest. En in de hemel met de Vader en de Zoon.

Meer nieuws uit
Zoeken