Voorstel college voor waterberging bij Galgeweg

‘s-Gravenzande 11.04.2022 – Het college heeft vorige week de raad geadviseerd om in te stemmen met het (nog aan te passen) bestemmingsplan bij Galgeweg 3. 


Het college heeft in de vergadering van 10 maart het voorontwerp bestemmingsplan Galgeweg 3 in Naaldwijk vastgesteld en ter inzage gegeven. Naar aanleiding van zienswijzen is het plan aangepast en begin 2022 als ontwerp bestemmingsplan nogmaals ter inzage gelegd.

Het bestemmingsplan voorziet in de planologisch juridische regeling voor het realiseren van een calamiteitenberging voor de opvang van overtollig water na piekbuien en natte ecologische zones met recreatieve waarde op het perceel Galgeweg 3 te Naaldwijk.

Met de eigenaar zijn afspraken gemaakt over de verdere invulling van het perceel, waarbij een burgerwoning en groen gerealiseerd worden. De op het perceel aanwezige schuur blijft buiten het bestemmingsplan. Deze mag nog drie jaar voor een aantal evenementen gebruikt worden en wordt daarna gesloopt. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad staat beroep open bij de bestuursrechter.

In reactie daarop heeft Westland Verstandig een motie ingediend voor de raadsvergadering van dinsdag 19 april.

Het Hoogheemraadschap heeft namelijk aangegeven niet voornemens te zijn bij te dragen in de kosten en de risico’s daarvoor bij de gemeente variëren tussen € 1 miljoen en € 4 miljoen plus dat er geen afdoende waterberging gecreëerd wordt. In plaats van 50.000 kuub zou er ten hoogste sprake kunnen zijn van 8.000 kuub.

Ook is de ligging disutabel omdat bekend is dat de Poelkade één van de meest diep gelegen gebieden is van het hele Westland. In het verleden werd ook daar forse wateroverlast ervaren bij de kwekers en niet daar waar nu de waterberging gepland zou zijn..

Duijsens verzoekt daarom B&W alvorens het bestemmingsplan Galgeweg door de Raad te laten vaststellen eerst gedegen in beeld te brengen wat de risico’s zijn met betrekking tot de waterberging.

Meer nieuws uit
Zoeken