College wil versnelde aanleg van lightrail

Westland 07.04.2022 – Op 31 januari hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig over de aanleg van een Lightrail in het Westland.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Lightrail staat in Westland weer eens op de agenda mede naar aanleiding van de motie van Westland Verstandig die werd ingediend. Inmiddels is er een rapport van Ingenieursbureau Witteveen+Bos in opdracht van de Metropoolregio en de gemeenten Den Haag, West land en Maassluis, waaruit blijkt dat de Lightrail pas gestart kan worden tegen 2050.

Vraag 1
Wat gaat het College verder doen om de Lightrail sneller gerealiseerd te krijgen of kan het college zich vinden in de voorgenomen Bus Rapid Transit (BRT) waarbij busvervoer zoveel mogelijk over vrije banen rijdt, speciale haltes met in – en uitcheck, een gelijkvloerse in – en uitstap en vaak dubbelgelede bussen rijden?

Antwoord 1
Het college wil de Lightrail sneller gerealiseerd krijgen omdat een dergelijke verbinding onmisbaar en onontkoombaar is. Dit om in de toekomst een aantrekkelijk woongebied te blijven en een aantrekkelijk vestigingsklimaat te houden. Voor de tweede economie van Nederland die Westland is en de ruim 100.000 inwoners is dit cruciaal. Een lightrail hoort ook bij het ontwikkelperspectief van het Floragebied, waarin een campus centraal staat. Een tussenstap via BRT is daarin niet de meest logische weg. Snellere realisatie van de Lightrail is dan ook de inzet van Westland in de regionale verdi epende HOV-verkenning, waarin het college zich regionaal gesteund voelt door onder meer een aangenomen motie van de gemeenteraad van Den Haag en het constructief meedenken door regionale bestuurders.

Tegelijkertijd beziet het college de mogelijkheden om het nationaal Groeifonds optimaal te benutten. Gezien de omvang van zowel de ruimtelijke en financiële opgaven en de samenhang met het Floragebied, is het noodzakelijk andere overheden mee te krijgen, zoals Provincie, Rijk en MRDH. Verder is het belangrijk om het lightrailtracé snel concreet te krijgen qua inpassing en kosten. Komend half jaar worden daarom in het kader van de uitwerking van de 2e fase van het Floragebied , de ruimtelijke mogelijkheden en kosten van de Lightrail in beeld gebracht. Hiertoe worden de tracés voor de Lightrail op een zodanig niveau uitgewerkt dat het benodigde ruimtebeslag in de bestemmingsplannen en omgevingsplannen opgenomen kan worden en deze veilig kunnen worden gesteld.

Vraag 2
Wat zijn de ruimtelijke mogelijkheden voor een dergelijke BRT in W estland en heeft het College daar al onderzoek naar gedaan?

Antwoord 2
Zie antwoord vraag 1.

Meer nieuws uit
Zoeken