Collegevragen inzake blootstelling aan PFAS

Westland 22.07.2023 – Het RIVM waarschuwde in juni 2023 dat Nederlanders te veel PFAS binnenkrijgen.


Uit onderzoek komt naar voren dat PFAS-stoffen schadelijker voor de gezondheid zijn dan eerder gedacht. Als mensen over een lange periode kleine hoeveelheden PFAS binnenkrijgen kan dit een negatief effect hebben op het immuunsysteem.

Bekend is dat het oppervlaktewater op verschillende plekken in Nederland concentraties PFAS bevatten die ver boven de norm zijn. De provincie Zuid-Holland heeft het RIVM inmiddels om advies gevraagd over PFAS in zwemwater.

De kwaliteit van het oppervlaktewater in Westland wordt in de gaten gehouden door het Hoogheemraadschap van Delfland. Uit de laatste waterkwaliteitsrapportage van 2022 komt niet naar voren of PFAS-concentraties in het Westlandse oppervlaktewater structureel worden gemonitord.6

Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van het beleid dat door het Hoogheemraadschap wordt gevoerd aangaande de monitoring op PFAS?

2. Heeft het college kennis van de huidige stand van zaken met betrekking tot de aanwezigheid van PFAS in het algemeen in oppervlaktewater en specifiek zwemwater in de gemeente Westland?

3. Zo ja, zijn er gebieden of waterlichamen waarvan bekend is dat ze verontreinigd zijn met PFAS?

4. Zo nee, is het college bereid om het Hoogheemraadschap te verzoeken het oppervlaktewater en specifiek zwemwater in Westland ook te monitoren op PFAS en dit op te nemen in toekomstige waterkwaliteitsrapportages?

Meer nieuws uit
Zoeken