Collegevragen omtrent vernieuwde Middelbroekweg

Naaldwijk 14.08.2015 – Op vrijdag 14 augustus 2015 is/wordt de nieuwe rotonde Pijletuinenweg-Middelbroekweg


in Naaldwijk opengesteld voor het verkeer. Dat zal veel Westlanders blij maken. Dat geldt ook voor de fractie van Westland Verstandig.

De rotonde is er vooral aangelegd om de verkeersveiligheid op de Middelbroekweg ter hoogte van de huidige aansluiting Tiendweg (die komt te vervallen) en Pijletuinenweg te verbeteren en de ontsluiting van de wijk Hoogeland en het nieuwe gemeentehuis mogelijk te maken. Dat is een goede zaak. We zien echter ook dat met de aanleg van deze rotonde niet voldoende is om de problemen ter plekke op te lossen. 

Wij hebben kennis genomen via Twitter van de blogspot van de heer van Uffelen.( http://aadvanuffelen.blogspot.nl/2015/08/onbegrijpelijke-rotonde-middelbroekweg.htmlNu goed zichtbaar is welke consequenties de rotonde heeft voor het gebied, i.h.b. de woonsituatie in de flat direct aan de rotonde gelegen, zijn wij met hem van mening dat aanvullende maatregelen nodig zullen zijn.

Het krediet van dit plan is in mei 2013 in de Raad vastgesteld en was destijds geraamd op € 1,65 mln. (€ 0,45 mln. hoger dan eerder geraamd). Toen was nog niet zeker of aangevraagde subsidie in het kader van programma’s ‘verkeersveiligheid’ (€ 0,7 mln.)  en ‘fiets’ (€ 0,35 mln.) toegewezen zouden worden. Verder viel het onze fractie wel op dat in het toenmalige voorstel, waarmee de Raad heeft ingestemd, een erg grote greep van € 0,9 mln. voor dit plan uit de reserve Bovenwijkse voorzieningen werd verwacht. Wij begrijpen dat dit te maken heeft met de grondexploitatie Hoogeland, die al kwijnend is, en dat ook de kosten laten drukken op het nieuwe gemeentehuis voor het College lastig verkoopbaar is, gelet op de gestelde financiële kaders door de Raad voor dat plan.

Vorengaande leidt voor de fractie Westland Verstandig tot de volgende vragen:

1.      Graag zouden wij de mening van het College over de kwesties die dhr. Van Uffelen aankaart in zijn blog van 12 augustus jl. inzake de milieu-,  gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor de bewoners in de directe omgeving van de rotonde.

a.      Zijn daarvoor in het plan onderzoeken verricht? Zo ja, wat zijn daarvan de bevindingen, conclusies en aanbevelingen? 

b.     Welke maatregelen gaat het College extra nemen om die voorzienbare problemen preventief aan te pakken?

2.      Het 3 in 1- project was en is ook bedoeld om het vrachtverkeer om de dorpskern Naaldwijk heen te leiden. Met name verkeer dat van en naar FloraHolland moet kan nu al om de kern heen rijden. Evenwel de Middelbroekweg is voor dat vrachtverkeer nog steeds de kortste route. Op welke wijze gaat het College bevorderen dat de route via de Galgeweg wordt gevolgd i.p.v. via de Kruisbroekweg?

3.      Financiën en financiering:

a.      Wat is de laatste informatie over de kosten van deze rotonde?

b.     Wordt binnen het budget gebleven?

c.      Welke en hoeveel subsidies zijn/worden ontvangen? 

d.      Hoe gaat uiteindelijk financiële dekking er uit zien en welk aandeel heeft daarin de reserve Bovenwijkse voorzieningen, Hoogeland en project Nieuwe Gemeentehuis? 

De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend,

Leo Geubbels

Namens de fractie Westland Verstandig

Meer nieuws uit
Zoeken