GBW tegen sluiting logeerhuis Vreeburghlaan

‘s-Gravenzande 27.07.2015 – De fractie van GemeenteBelang Westland heeft het volgende geconstateerd: Aan de Vreeburglaan te ’s-Gravenzande is een logeerhuis gevestigd.


Deze voorziening valt onder Stichting JeugdFormaat. Deze voorziening biedt plaats aan 11 jongeren welke niet thuis, niet in een pleeggezin en niet in een gezinshuis kunnen wonen. Dit logeerhuis vangt jongeren op uit regio Haaglanden en werd bekostigd door het voormalig Stadsgewest Haaglanden. Deze voorziening kent vanaf de start bijna altijd een volle bezetting. (foto archief)

Jongeren van JJC werken aan hun toekomst tijdens JJC@WORK 2014

Vele jongeren die van dit logeerhuis gebruik hebben gemaakt hebben de tijd gekregen om door te groeien naar de voor hen beste vervolgplaats danwel terug kunnen keren naar het gezin van herkomst. De stichting JeugdFormaat, schijnbaar in overleg met het college van Westland, heeft besloten om geen nieuwe mensen meer op te nemen in dit logeerhuis met als gevolg dat het op termijn gesloten gaat worden. Dit gaat dus inhouden dat Westlandse kinderen die uit huis moeten worden geplaatst in de toekomst naar omliggende gemeenten worden verhuisd al dan niet in afwachting voor een plekje in een Westlands pleeggezin danwel gezinshuis.

Dit zal een nog grotere impact zal hebben op deze jongeren. GemeenteBelang Westland staat volledig achter het principe van zwaar naar licht waarbij door intensieve preventie en vroegsignalering wordt voorkomen dat mensen later een beroep moeten doen op zware zorg. Dit is een van de principes van de drie decentralisaties echter die transitie staat nog maar in de kinderschoenen. Daarom vindt GBW het prematuur om een dergelijke voorziening nu al te gaan afbouwen.

Onze fractie volgt de ontwikkelingen en ziet dat kinderen met een zorgvraag vanwe-ge de zorgregisseur nu langer thuis blijven en er dus minder kinderen uit huis worden geplaatst. Onze fractie vraagt zich wel af of er door de tijd niet op een gegeven mo-ment kinderen uit hun gezin klappen omdat het thuis echt niet meer gaat. Het op termijn stoppen van deze voorziening maakt dat er voor de ongeveer 80 Westlandse pleeggezinnen geen uitwijkplek meer is als dit nodig is voor een pleegkind. Hetzelfde geldt voor kinderen in de Westlandse gezinshuizen.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Wat zijn voor het college de afwegingen geweest om in te stemmen met het voornemen JeugdFormaat?

2. Hoe is de financiering nu geregeld? wordt dit logeerhuis regionaal gefinancierd of is dit een voorziening gefinancierd alleen door de gemeente Westland?

3. Bent u het met GBW eens dat een dergelijke voorziening nu in de huidige vorm moet blijven bestaan tenminste totdat de transitie heeft bewezen effectief te zijn? graag een onderbouwing.

4. Is het college bereid om te onderzoeken of deze voorziening binnen de samen-werking van de H2, H4 of H10 kan worden open gehouden?

5. Is het college bereid om te onderzoeken of deze voorziening door meerdere par-tijen geëxploiteerd kan worden door bijvoorbeeld JeugdFormaat en Middin en/of Ipse de Bruggen?

De fractie van GemeenteBelang Westland verzoekt het college deze schriftelij-ke vragen schriftelijk te beantwoorden conform het ter zake bepaalde in het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad.

Namens de fractie GemeenteBelang Westland,

Willem van den Steen,
Frank Rijneveen

Meer nieuws uit
Zoeken