Jongeren aan werk helpen geen prioriteit wegens bezuinigingen

Westland 08.02.2014 – De fractie Progressief Westland heeft het College vragen gesteld over de door de VNG en de vakbonden gemaakte afspraken…


om banen voor jongeren te scheppen en om voor ouderen coachings- en opleidingsplaatsen te creëren.

Vraag 1

Deelt het college de opvatting van Progressief Westland dat hiermee de arbeidskansen van jong en oud worden vergroot ?

Antwoord

Ja, wij delen deze opvatting.

Vraag 2

Deelt het college de opvatting van Progressief Westland dat de gemeente goed opgeleide en gemotiveerde mensen best kan gebruiken om de extra taken die erbij komen op het gebied van jeugdzorg, langdurige zorg en sociale werkvoorziening op te vangen?

Antwoord

Ja, wij delen in beginsel deze opvatting.

Vraag 3

Gaat de Gemeente gebruik maken van deze nieuwe regeling? Zo ja: Kan het college aangeven op welke wijze Westland zijn bijdrage levert? Hoeveel jongerenbanen denkt het college te creëren? Hoeveel coachings- en opleidingsplaatsen voor ouderen zouden in Westland kunnen worden gecreëerd?

Antwoord

We onderschrijven de regeling als een goed instrument en zullen hem toepassen daarwaar wij hiervoor mogelijkheden zien. Uitgangspunt in ons HRM-beleid is om daar waar mogelijk rekening te houden met een goede afspiegeling van leeftijden en we streven er naar het werk aantrekkelijk te maken voor medewerkers van alle leeftijden en levensfasen.

De huidige ontwikkeling van de organisatie staat in belangrijke mate in het teken van de taakstellende bezuiniging van € 6,8 mln. Dit brengt met zich mee dat er veel medewerkers herplaatst moeten worden en er deels ook gericht een uitstroom van personeelsleden plaatsvindt. Nieuwe doelgroepen binnen halen op (tijdelijke) werkzaamheden zal een verdringingseffect kunnen hebben op de huidige medewerkers die herplaatsingskandidaat zijn of worden.

Onze prioriteit ligt bij het aan het werk houden van onze medewerkers die herplaatst moeten worden. Wel blijven we ruimhartig aan stagiaires de mogelijkheid bieden om bij ons stage te lopen. Gelet op deze ontwikkelingen en ons streven om op zo’n efficiënt mogelijke wijze de taakstelling te realiseren heeft de regeling op dit moment geen prioriteit binnen het HRM beleid.

 

 

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

 

 

M. van Beek

J. van der Tak

 

 

 

Meer nieuws uit
Zoeken