Onduidelijkheid rondom locaties voor Flexroute

Westland 12.06.2023 – Op 23 mei hebben B&W vragen ontvangen van de fractie CDA over “locaties flexwonen” in gemeente Westland.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding
In uw brief van 16 februari jl. heeft u de gemeenteraad geïnformeerd over de uitwerking van de Westlandse flexroute, bestaande uit (1) woningbouw flex en permanent, (2) aankoop van het Carltonhotel en (3) een versnelling van de inburgering. Inzake de woningbouw geeft u aan dat u aan de slag gaat met een tweetal locaties voor in totaal 140 flexwoningen, Heulweg 36D te Kwintsheul en de Poeldijkseweg te Monster. Daarnaast schrijft u dat er vijftien extra locaties verkend worden en dat de locaties Oostduinlaan te ‘s-Gravenzande en Molenweg te Monster geen prioriteit hebben in de gebiedsontwikkeling.

In uw brief van 9 maart jl. heeft u de gemeenteraad geïnformeerd over vier locaties voor 38 thans beschikbare flexwoningen die uiterlijk in het derde kwartaal van 2023 geplaatst zouden kunnen worden. De locaties betreffen de Poeldijkseweg te Monster, Heulweg 36D te Kwintsheul, Opstalweg 7 te Naaldwijk en Poeldijkseweg 33 te Wateringen.

Op 22 maart jl. heeft de gemeenteraad door middel van een motie een streep gezet door drie locaties voor flexwonen zijnde de Poeldijkseweg te Monster, de Opstalweg te Naaldwijk en de Heulweg te Wateringen. In uw brief van 17 mei jl. waarin u de gemeenteraad informeert over de uitvoering van deze motie geeft u aan dat de locatie Poeldijkseweg opgesplitst kan worden in twee deellocaties: rotonde Zwartendijk en Waellandweg/Poeldijkseweg waarbij de laatste deellocatie wel verder uitgewerkt wordt. Daarnaast geeft u aan omwille van archeologische redenen niet door te gaan met de ontwikkeling op de locatie Poeldijkseweg 33 te Wateringen.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

Vraag 1
Is het college bezig met het actief verkennen van een (aantal) van de vijftien extra locaties?

Antwoord 1
Ja

Vraag 2
Binnen welke termijn verwacht het college de raad te kunnen informeren over de potentie van deze locatie(s)?

Antwoord 2
Wij zullen de raad informeren wanneer er voldoende zicht is op de haalbaarheid van een locatie conform de wens van uw raad zoal s gesteld bij motie van 22 maart 2023

Vraag 3
Krijgen de locaties Oostduinlaan te ’s -Gravenzande en Molenweg te Monster door het wegvallen van de vier locaties nu wél prioriteit in de gebiedsontwikkeling?

Antwoord 3
Voor dit moment krijgen deze locaties geen prioriteit in de gebiedsontwikkeling zoals gecommuniceerd met de omwonenden van deze locaties. Wij richten ons dus voor nu op andere locaties. Mocht dit niet succesvol zijn dan zullen wij de locaties Oostduinlaan en Molenweg weer in onze afwegingen betrekken.

Vraag 4
Hoe is het college nu van plan de 38 thans beschikbare flexwoningen in te zetten?

Antwoord 4
Voor de 38 woonunits wordt nog een locatie gezocht.

Vraag 5
Kunnen deze flexwoningen nog uiterlijk in het derde kwartaal van 2023 ingezet worden?

Antwoord 5
Doordat er verschillende locaties voor dit moment geen doorgang hebben kunnen vinden en wij op dit moment nog geen andere locatie in beeld hebben waar deze units op korte termijn kunnen worden geplaatst, is de kans klein dat plaatsing in Q3 2023 kan plaatsvinden. Wij streven ernaar dit nog wel dit jaar of in het eerste kwartaal van volgend jaar te realiseren met inachtname van een zorgvuldig participatieproces met de omwonenden van de locatie.

Vraag 6
Het idee achter de Westlandse flexroute is onder andere dat er flexwoningen gerealiseerd worden zodat er een doorstroom kan ontstaan vanuit het hotel. Voorziet het college door het wegvallen van deze vier locaties voor flexwoningen nu een risico dat reeds gehuisveste mensen in het hotel níét kunnen doorstromen?

Antwoord 6
Ja, dat betreft vooral één en tweepersoonshuishoudens en grote gezinnen waarvoor wij in onze sociale huurwoningvoorraad zeer beperkt woningen beschikbaar hebben. Gezinnen tot 6 personen stromen wel door vanuit het hotel na ar sociale huurwoningen zolang de flexwoningen niet zijn gebouwd. Overigens zoals u bekend is de intentie van het college deze gezinnen ook door te laten stromen naar passende woonruimte in de vorm van flexwoningen.

Vraag 7
Is het niet het geval dat bij het plaatsen van flexwoningen de ondergrond relatief onberoerd blijft? Hoe relateert dat zich tot de aangedragen archeologische redenen om de locatie Poeldijkseweg 33 te Wateringen te schrappen?

Antwoord 7
Voor de ontwikkeling van deze locatie zullen we in frastructuur in de grond moeten aanbrengen en ook een geluidsscherm moeten plaatsen. Hiertoe zal de grond geroerd moeten worden. Mogelijk dat diepgaand archeologisch onderzoek uitwijst dat de locatie alsnog ontwikkeld kan worden. Gezien het feit dat deze grond nog verworven zou moeten worden voor een fors bedrag gecombineerd met de archeologische impact en de verwachting dat er naar de toekomst toe voor permanente bouw geen mogelijkheden zijn, achten wij deze locatie voor dit moment niet haalbaar voor de plaatsing van flexwoningen.

Vraag 8
Bestaat er nu een mogelijkheid voor particulieren om hun grond voor een korte periode (10 -15 jaar voor flexwonen) beschikbaar te stellen voor flexwoningen?

Antwoord 8
Ja, juridisch gezien is deze periode op dit mom

Meer nieuws uit
Zoeken