Stand van zaken dossier “De Veiling en WOS”

‘s-Gravenzande 06.07.2023 – Op 12 juni zijn door fractie LPF Westland collegevragen gesteld over dossier De Veiling en WOS.


Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren B&W u als volgt.

Inleiding
Tijdens de commissievergadering van MO, maandag 5 juni 2023 bleek dat de voortvarendheid waarmee de 2e Berkenflat ontwikkeld en gebouwd zou worden grote vertraging heeft opgelopen. De directeur van woning coöperatie Arcade, heer W. Stribos, sprak over het maken van een nieuw bouwplan waardoor het wel 7 jaar kan duren voordat de Berkenflat is gerealiseerd. Hierdoor is de noodzaak voor de WOS om op zeer kort termijn te verhuizen naar de door het college bedachte locatie van de Veiling in Poeldijk niet meer actueel.

Daardoor kan er door de WOS zorgvuldig uitgekeken worden naar een goede nieuwe locatie in hun uitzend regio voor de huisvesting van hun activiteiten passend binnen de beschikbare financiële middelen. De WOS zal dan ook, voor een veel langere termijn dan de 10 jaar (die eerder is afgesproken in de Raad van gemeente Westland, bij het beschikbaar stellen van de financiële middelen om de kleine zaal van de Veiling op te knappen om de veiling in Poeldijk nog open te houden), gehuisvest kunnen worden en niet op nieuw hoeven te verhuizen. Hierdoor zullen op langer termijn voor de WOS veel kosten kunnen worden bespaart.

Omdat de 2e Berkenflat, waar ook LPF Westland groot voorstander van is, volgens de deskundige van Arcade niet binnen 2 jaar gerealiseerd zal zijn kan de Veiling in Poeldijk als volwaardig cultuur centrum in de huidige vorm nog zoals in Raad van de gemeente Westland heeft besloten 10 jaar voort bestaan en zorgen voor het door de wethouder genoemde levendig Poeldijk. Hiervoor is nodig dat het bestuur van stichting de Leuningjes op hun besluit terug komt om af te treden en weer aan de slag voor cultureel centrum de Veiling wil gaan.

Tevens voorkomen we de komende jaren langdurige leegstand van het pand van de WOS in `s-Gravenzande wat tot verloedering, verval en vandalisme zal leiden.

De fractie van LPF Westland heeft de navolgende vragen:

Vraag 1
Is het college het eens dat de bouw van de nieuwe Berkenflat helaas niet binnen 5 jaar zal aanvangen waardoor de verhuizing van de WOS geen acute noodzaak meer is?

Antwoord 1
Het college streeft een andere planning na met betrekking tot de eerste paal van de Berkenflat. Er wordt op dit moment een planning gemaakt door Arcade en STOL voor de realisatie van de tweede Berkenflat. Arcade fungeert als trekker van dit proces en zal na de zomer een businesscase aanreiken aan de gemeente voor de realisatie van de tweede Berkenflat. U wordt op later moment geïnformeerd over deze businesscase. Afhankelijk van het resultaat van deze businesscase, zou in theorie al in het jaar 2025 gestart kunnen worden met de bouwwerkzaamheden.

Vraag 2
Is het college bereid in gesprek te gaan met het bestuur van stichting de Leuningjes om te onderzoeken of zij de exploitatie, en tegen welke voorwaarden, van de Veiling weer op te pakken?

Antwoord 2
Er worden intensieve en constructieve gesprekken gevoerd met de WOS over een businesscase voor het gebouw de Veiling in Poeldijk. Wij wachten de resultaten van deze businesscase af, u wordt hierover geïnformeerd. In de tussentijd verzorgd de gemeente met behulp van een gecontracteerde eventmanager de dagelijkse exploitatie van de Veiling. Maatschappelijke-, culturele en ook commerciële gebruikers kunnen bij ons een ruimte huren en gebruik maken van deze voorziening.

Vraag 3
Is het college bereid om het opzeggen van de huurovereenkomst per 31 december 2023 van de WOS aan de van der Kest Wittensstraat 7 in s-Gravenzande ongedaan te maken?

Antwoord 3
Het is niet mogelijk een tweede Berkenflat te realiseren zolang de locatie wordt verhuurd aan de WOS en aan Okidoki. Om die reden zijn de huurovereenkomsten met beide partijen opgezegd. Wij zullen de huuropzeggingen niet ongedaan maken.

Vraag 4
Is het college er mee eens dat langdurig leegstaande panden een prooi worden van vandalisme en daarmee verloedering in de hand wordt gewerkt?

Antwoord 4
Langdurig leegstaande panden beschouwen wij als onwenselijk. Bij eventuele leegstand zullen wij leegstandsbeheer (anti-kraak) toepassen om onverhoopte problemen te voorkomen. Na de zomer ontvangen wij een businesscase van Arcade. Bij een gunstig resultaat zou in theorie al in 2024 gestart kunnen worden met de sloopwerkzaamheden. Langdurige leegstand is dan niet van toepassing.

Meer nieuws uit
Zoeken